Услуги - 414643-2016

25/11/2016    S228

Люксембург-Люксембург: Координиране в областта на здравето и безопасността за Съда на Европейския съюз

2016/S 228-414643

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Съд на Европейския съюз, direction générale des infrastructures, direction des bâtiments
Град: Luxembourg
код NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Лице за контакт: Anna Malafronte
Електронна поща: COJ-PRQ-16/044@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-3528
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://curia.europa.eu
Адрес на профила на купувача: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: Съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: COJ-PRQ-16/044@curia.europa.eu
код NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Координиране в областта на здравето и безопасността за Съда на Европейския съюз.

Референтен номер: COJ- PROC-16/044.
II.1.2)Основен CPV код
79417000 Консултантски услуги, свързани с безопасност
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Съдът на Европейския съюз, в съответствие с Директива 92/57/ЕИО на Съвета от 24.6.1992 г. и Регламент на Великото херцогство от 27.6.2008 г. относно изпълнението на минималните изисквания за здравеопазване и безопасност на временни или мобилни строителни обекти и всеки допълнителен текст или текст, в резултат от тях, желае да разполага с екип от координатори в областта на здравето и безопасността за всички дейности, които се изпълняват в неговите сгради и изброени в приложение I към горепосочения Регламент на Великото херцогство.

Този екип ще включва координатори в областта на здравето и безопасността, одобрени от министъра за строителни обекти на ниво C, в съответствие с Регламента на Великото херцогство от 9.6.2006 г.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 240 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Основно място на изпълнение:

Люксембург.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Координиране в областта на здравето и безопасността в сградите, които са заемани или които предстои да бъдат заемани от Съда на Европейския съюз (вж. подробности в спецификациите).

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 240 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

вж. спецификациите.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

изпълнението на услугите е запазено за физически лица с министерско одобрение за работа като координатор в областта на здравето и безопасността на ниво C в Люксембург, в съответствие с Регламента на Великото херцогство от 9.6.2006 г.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 06/01/2017
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски, Български, Датски, Немски, Гръцки, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Латвийски, Литовски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Испански, Шведски, Чешки
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 11/01/2017
Местно време: 10:00
Място:

Съд на Европейския съюз.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

упълномощено лице: да, 1 лице на оферент.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Трябва да се подават само хартиени копия на офертите. Оферентите трябва да посочат поканата за участие в търг, публикувана на интернет страница на Съда на Европейския съюз за практическите процедури за подаване на оферта.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

в рамките на 2 месеца след получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който това му е станало известно.

Жалба до Европейския омбудсман нито спира този срок, нито води до откриване на нов срок за подаване на жалби.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
09/11/2016