Услуги - 414643-2016

25/11/2016    S228    Съд на Европейския съюз - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

Люксембург-Люксембург: Координиране в областта на здравето и безопасността за Съда на Европейския съюз

2016/S 228-414643

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Съд на Европейския съюз, direction générale des infrastructures, direction des bâtiments
Luxembourg
2925
Люксембург
Лице за контакт: Anna Malafronte
Телефон: +352 4303-3528
Електронна поща: COJ-PRQ-16/044@curia.europa.eu
код NUTS: LU

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://curia.europa.eu

Адрес на профила на купувача: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Съд на Европейския съюз
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
Люксембург
Електронна поща: COJ-PRQ-16/044@curia.europa.eu
код NUTS: LU000

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours

I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Координиране в областта на здравето и безопасността за Съда на Европейския съюз.

Референтен номер: COJ- PROC-16/044.
II.1.2)Основен CPV код
79417000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Съдът на Европейския съюз, в съответствие с Директива 92/57/ЕИО на Съвета от 24.6.1992 г. и Регламент на Великото херцогство от 27.6.2008 г. относно изпълнението на минималните изисквания за здравеопазване и безопасност на временни или мобилни строителни обекти и всеки допълнителен текст или текст, в резултат от тях, желае да разполага с екип от координатори в областта на здравето и безопасността за всички дейности, които се изпълняват в неговите сгради и изброени в приложение I към горепосочения Регламент на Великото херцогство.

Този екип ще включва координатори в областта на здравето и безопасността, одобрени от министъра за строителни обекти на ниво C, в съответствие с Регламента на Великото херцогство от 9.6.2006 г.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 240 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU
Основно място на изпълнение:

Люксембург.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Координиране в областта на здравето и безопасността в сградите, които са заемани или които предстои да бъдат заемани от Съда на Европейския съюз (вж. подробности в спецификациите).

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 240 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

вж. спецификациите.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

изпълнението на услугите е запазено за физически лица с министерско одобрение за работа като координатор в областта на здравето и безопасността на ниво C в Люксембург, в съответствие с Регламента на Великото херцогство от 9.6.2006 г.

III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 06/01/2017
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски, Български, Датски, Немски, Гръцки, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Латвийски, Литовски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Испански, Шведски, Чешки
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 11/01/2017
Местно време: 10:00
Място:

Съд на Европейския съюз.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

упълномощено лице: да, 1 лице на оферент.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Трябва да се подават само хартиени копия на офертите. Оферентите трябва да посочат поканата за участие в търг, публикувана на интернет страница на Съда на Европейския съюз за практическите процедури за подаване на оферта.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Общ съд на Европейския съюз
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
Люксембург
Телефон: +352 4303-1
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Факс: +352 4303-2100

Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

в рамките на 2 месеца след получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който това му е станало известно.

Жалба до Европейския омбудсман нито спира този срок, нито води до откриване на нов срок за подаване на жалби.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
09/11/2016