Služby - 414643-2016

25/11/2016    S228

Luxembursko-Luxemburg: Koordinácia v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pre Súdny dvor Európskej únie

2016/S 228-414643

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Súdny dvor Európskej únie, direction générale des infrastructures, direction des bâtiments
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: Anna Malafronte
E-mail: COJ-PRQ-16/044@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-3528

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://curia.europa.eu

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na nasledujúcej adrese:
Úradný názov: Súdny dvor Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: COJ-PRQ-16/044@curia.europa.eu
Kód NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours

I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Koordinácia v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pre Súdny dvor Európskej únie.

Referenčné číslo: COJ- PROC-16/044.
II.1.2)Hlavný kód CPV
79417000 Bezpečnostné poradenstvo
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Súdny dvor Európskej únie v súlade so smernicou Rady 92/57/EHS z 24.6.1992 a nariadením veľkovojvodu z 27.6.2008 o vykonávaní minimálnych požiadaviek v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia na dočasných alebo mobilných staveniskách a akýmkoľvek následným znením alebo znením vyplývajúcim z týchto dokumentov si želá získať tím koordinátorov v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pre všetky práce, ktoré sa vykonávajú v jeho budovách a ktoré sú uvedené v prílohe I k vyššie uvedenému nariadeniu veľkovojvodu.

Tento tím bude zahŕňať koordinátorov v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti, ktorý schválil minister pre staveniská úrovne C, v súlade s nariadením veľkovojvodu z 9.6.2006.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 240 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Luxemburg.

II.2.4)Opis obstarávania:

Koordinácia v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti v budovách, v ktorých sídli alebo bude sídliť Súdny dvor Európskej únie (pozri podrobnosti v špecifikáciách).

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 240 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri súťažné podklady.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie:

vykonanie služieb je vyhradené pre fyzické osoby s ministerským súhlasom pre prácu ako koordinátor v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti úrovne C v Luxemburgu, v súlade s nariadením veľkovojvodu z 9.6.2006.

III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 06/01/2017
Miestny čas: 17:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina, Bulharčina, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Lotyština, Litovčina, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Španielčina, Švédčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 11/01/2017
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Súdny dvor Európskej únie.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

oprávnená osoba: áno, 1 osoba za každého uchádzača.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:

Predložiť sa musia len tlačené kópie ponúk. Praktické postupy na predkladanie ponuky si môžu uchádzači pozrieť vo výzve na súťaž uverejnenej na webovej stránke Súdneho dvora Európskej únie.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Do 2 mesiacov od vyrozumenia osoby podávajúcej odvolanie alebo, ak to nie je možné, od dátumu, keď túto skutočnosť zistila.

Predloženie sťažnosti európskemu ombudsmanovi nepreruší tento konečný termín, ani nestanoví novú lehotu na predloženie odvolaní.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
09/11/2016