Dodávky - 414644-2016

25/11/2016    S228

Belgicko-Brusel: Dodávka profesionálnych kávovarov a poskytnutie súvisiacich služieb

2016/S 228-414644

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia
Poštová adresa: 1049
Mesto/obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: OIB.02 Marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefón: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Rada Európskej únie (CEU)
Mesto/obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
PSČ: 1048
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: OIB.02 Marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefón: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV)
Mesto/obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
PSČ: 1040
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: OIB.02 Marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefón: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Výbor regiónov (VR)
Mesto/obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
PSČ: 1040
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: OIB.02 Marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefón: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky parlament
Poštová adresa: rue Wiertz 60
Mesto/obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
PSČ: 1047
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: OIB.02 Marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefón: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2020
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Dodávka profesionálnych kávovarov a poskytnutie súvisiacich služieb.

Referenčné číslo: OIB.02/PO/2016/059/721.
II.1.2)Hlavný kód CPV
42968100 Dávkovače nápojov
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Dodávka profesionálnych kávovarov a poskytnutie súvisiacich služieb:

— časť 1: „dodávka komerčných kávovarov a poskytnutie súvisiacich služieb“,

— časť 2: „dodávka automatických kávovarov a poskytnutie súvisiacich služieb“.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 4 230 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Dodávka komerčných kávovarov a poskytnutie súvisiacich služieb

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
42968100 Dávkovače nápojov
39711310 Elektrické kávovary
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

región hlavného mesta Brusel a jeho okolie (Belgicko).

II.2.4)Opis obstarávania:

Dodávka komerčných kávovarov a poskytnutie súvisiacich služieb.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

48 mesiacov pre obstarávanie tovarov a 60 mesiacov pre obstarávanie údržby a opravy, ktoré sa bude platiť na hodinovom základe.

Odôvodnenie rámcovej dohody na obdobie dlhšie ako 4 roky: kávovary, ktoré sa získajú na konci obstarávania, budú musieť mať služby preventívnej údržby a opravy, ktoré sa budú platiť na hodinovom základe.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Dodávka automatických kávovarov a poskytnutie súvisiacich služieb

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
42968100 Dávkovače nápojov
39711310 Elektrické kávovary
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Brusel – oblasť hlavného mesta a okolie (Belgicko), Luxemburg (Luxemburské veľkovojvodstvo) a Štrasburg (Francúzsko).

II.2.4)Opis obstarávania:

Dodávka automatických kávovarov a poskytnutie súvisiacich služieb.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 230 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

48 mesiacov pre obstarávanie tovarov a 60 mesiacov pre obstarávanie údržby a opravy na hodinovom základe.

Odôvodnenie rámcovej dohody na obdobie dlhšie ako 4 roky: kávovary, ktoré sa získajú na konci obstarávania, budú musieť mať služby preventívnej údržby a opravy na hodinovom základe.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Uchádzač musí predložiť údaje o totožnosti (pozri prílohu 1 k súťažným podkladom) a všetky dokumenty a informácie požadované v bode III.1 tohto oznámenia pod názvom „Podmienky účasti“, ktoré sú uvedené v prílohe I k súťažným podkladom.

Uchádzač musí priložiť dokumentárny dôkaz s názvom krajiny, v ktorej má ústredie alebo sídlo, ako to vyžadujú právne predpisy v krajine, kde má sídlo.

Uchádzač musí predložiť riadne podpísané a datované čestné vyhlásenie o tom, že sa nenachádza v žiadnej zo situácií, ktoré by viedli k jeho vylúčeniu z účasti na obstarávaní vypísanom Európskou úniou. Čestné vyhlásenie musí mať formu presne podľa vzoru uverejneného na tejto stránke: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Poznámka: úspešný uchádzač musí pod hrozbou vylúčenia predložiť tieto dokumentárne dôkazy na podporu čestného vyhlásenia pred podpísaním zmluvy.

Poznámka: zoskupenia musia v prípade získania zákazky predložiť čestné vyhlásenie spolu s podpornými dokumentmi a informáciami pre každého jednotlivého člena.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Uchádzač musí predložiť:

— kópiu finančných výkazov (súvaha a prevádzkové účty) za posledné 3 finančné roky, preukazujúcich ročný zisk pred zdanením. Ak ich z právoplatných dôvodov uchádzač nie je schopný poskytnúť, musí priložiť výkaz týkajúci sa ročných ziskov pred zdanením za posledné 3 roky. Ak finančné výkazy alebo správy za posledné 3 roky ukazujú v priemere stratu, uchádzač musí predložiť iný doklad ako dôkaz o svojej finančnej a ekonomickej spôsobilosti, napríklad príslušnú záruku tretej strany (napr. materskej spoločnosti), audítorské správy, správy od autorizovaných účtovníkov alebo rovnocenné dokumenty,

— výkaz o priemernom konkrétnom ročnom obrate za posledné 3 finančné roky.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

časť 1:

Aby bol uchádzač vybraný, musí predložiť dôkaz o svojom konkrétnom priemernom ročnom obrate za posledné 3 finančné roky vo výške 250 000 EUR;

časť 2:

Aby bol uchádzač vybraný, musí predložiť dôkaz o svojom konkrétnom priemernom ročnom obrate za posledné 3 finančné roky vo výške 800 000 EUR.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Informácie a formálne náležitosti potrebné na ohodnotenie toho, či sú splnené požiadavky:

Uchádzač musí predložiť:

zoznam hlavných verejných a/alebo súkromných zákaziek, ktoré priamo súvisia s predmetom tejto zákazky a ktoré boli vykonané počas posledných 3 rokov, s podrobnými informáciami o ich hodnotách, trvaní, dátumoch začatia a kompletnými údajmi (meno kontaktnej osoby, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa) verejných alebo súkromných príjemcov.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

časť 1:

požaduje sa vykonanie 6 obstarávaní s minimálnou hodnotou 15 000 EUR;

časť 2:

požaduje sa vykonanie 6 obstarávaní s minimálnou hodnotou 25 000 EUR.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 16/01/2017
Miestny čas: 17:30
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 23/01/2017
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Office pour les infrastructures et la logistique – Bruxelles (OIB), bâtiment CSM1, cours Saint-Michel 1 (entrée côté rue Père de Deken 23), 1040 Bruxelles, BELGICKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otvárania ponúk sa môže zúčastniť 1 náležite oprávnený zástupca za uchádzača (je potrebné predložiť pas alebo preukaz totožnosti). Uchádzači, ktorí sa chcú zúčastniť, musia písomne informovať oddelenie OIB.02.002 pre verejné obstarávania (pozri údaje o adrese uvedené v bode I.1) najneskôr do 2 pracovných dní pred dátumom otvárania ponúk.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: áno
Odhadovaný čas uverejnenia ďalších oznámení:

36 mesiacov po pridelení.

VI.3)Doplňujúce informácie:

1) Súťažné podklady a ďalšie dokumenty (vrátane otázok a odpovedí) budú dostupné na nasledujúcej webovej stránke: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2020 Zainteresované strany vyzývame, aby sa zaregistrovali prostredníctvom tejto webovej stránky. Prostredníctvom online systému verejného obstarávania budú potom informovaní o všetkých aktualizáciách týkajúcich sa tejto výzvy na súťaž. Záujemcom nezaregistrovaným na tejto stránke odporúčame, aby ju pravidelne sledovali. Komisia nenesie zodpovednosť, ak si uchádzači nevšimnú akúkoľvek dodatočnú informáciu zverejnenú na tejto webovej stránke v súvislosti s výzvou na súťaž.

Webová stránka bude pravidelne aktualizovaná a je zodpovednosťou uchádzačov, aby pravidelne sledovali všetky aktualizácie a úpravy počas obdobia na predkladanie ponúk.

Ďalšie informácie týkajúce sa podmienok zákazky, predĺžení zákazky, podmienok účasti, minimálnych požadovaných úrovní spôsobilosti, celkového odhadovaného objemu zákazky atď. je možné nájsť v špecifikáciách dostupných na vyššie uvedenej webovej stránke. Nebude vydaná žiadna tlačená verzia. Na základe certifikácie „EMAS“ získanej v roku 2005 uplatňuje OIB ekologický prístup. EMAS je systém pre ekologickú správu a audit, dobrovoľný nástroj EÚ používaný organizáciami na zlepšenie svojho environmentálneho výkonu.

2) Pre časť 1 sa kávovary doručia do regiónu hlavného mesta Brusel.

Pre časť 2 sa kávovary doručia týmto spôsobom (na informačné účely) v rôznych miestach všetkých verejných obstarávateľov: región hlavného mesta Brusel a okolie (69 %), Luxemburg (17 %) a Štrasburg (14 %).

3) Do zákazky môžu byť v pozícii obstarávateľov zahrnuté výkonné agentúry (v rámci limitu 10 % celkovej hodnoty zákazky a pre všetky výkonné agentúry spolu), ak v čase zverejnenia tejto výzvy na súťaž tieto agentúry ešte neboli oficiálne vytvorené alebo boli v procese zriadenia, a tak nemohli byť v súťažných podkladoch oficiálne určené.

4) Pre ďalšie informácie o účasti v postupe výzvy na súťaž a o poradí postupov verejného obstarávania OIB, pozrite „Guide for tenderers“ (Usmernenia pre uchádzačov) a brožúru s názvom „Obchodovanie s Európskou komisiou“, ktoré sú dostupné prostredníctvom odkazu:

http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Do 2 mesiacov od vyrozumenia osoby podávajúcej odvolanie alebo, ak to nie je možné, od dátumu, keď túto skutočnosť zistila. Sťažnosť predložená európskemu ombudsmanovi nebude mať za následok prerušenie tohto obdobia, ani začatie novej lehoty na podávanie odvolaní.

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
14/11/2016