Blago - 414644-2016

25/11/2016    S228

Belgija-Bruselj: Dobava profesionalnih avtomatov za kavo in povezane storitve

2016/S 228-414644

Obvestilo o naročilu

Blago

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija
Poštni naslov: 1049
Kraj: Bruxelles
Šifra NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
Kontaktna oseba: OIB.02 Marchés publics
E-naslov: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Telefaks: +32 22960570
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu
Internetni naslov profila kupca: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Svet Evropske unije (CEU)
Kraj: Bruxelles
Šifra NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Poštna številka: 1048
Država: Belgija
Kontaktna oseba: OIB.02 Marchés publics
E-naslov: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Telefaks: +32 22960570
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu
Internetni naslov profila kupca: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO)
Kraj: Bruxelles
Šifra NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Poštna številka: 1040
Država: Belgija
Kontaktna oseba: OIB.02 Marchés publics
E-naslov: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Telefaks: +32 22960570
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu
Internetni naslov profila kupca: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Odbor regij (OR)
Kraj: Bruxelles
Šifra NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Poštna številka: 1040
Država: Belgija
Kontaktna oseba: OIB.02 Marchés publics
E-naslov: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Telefaks: +32 22960570
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu
Internetni naslov profila kupca: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropski parlament
Poštni naslov: rue Wiertz 60
Kraj: Bruxelles
Šifra NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Poštna številka: 1047
Država: Belgija
Kontaktna oseba: OIB.02 Marchés publics
E-naslov: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Telefaks: +32 22960570
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu
Internetni naslov profila kupca: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2020
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Dobava profesionalnih avtomatov za kavo in povezane storitve.

Referenčna številka dokumenta: OIB.02/PO/2016/059/721.
II.1.2)Glavna koda CPV
42968100 Avtomati za pijačo
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Dobava profesionalnih avtomatov za kavo in povezane storitve:

— sklop 1: „dobava komercialnih avtomatov za kavo in povezane storitve“,

— sklop 2: „dobava samodejnih avtomatov za kavo in povezane storitve“,

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 4 230 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Dobava komercialnih avtomatov za kavo in povezane storitve

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
42968100 Avtomati za pijačo
39711310 Električni aparati za pripravljanje kave
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

območje glavnega mesta Bruselj in njegova okolica (Belgija).

II.2.4)Opis javnega naročila:

Dobava komercialnih avtomatov za kavo in povezane storitve

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

48 mesecev za naročilo blaga in 60 mesecev za naročilo storitev vzdrževanja in popravil, plačljivih po urni postavki.

Utemeljitev okvirnega sporazuma, če njegovo trajanje presega 4 leta: avtomati, dobavljeni na koncu naročila, morajo biti upravičeni do storitve preventivnega vzdrževanja in popravil, plačljivih po urni postavki.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Dobava samodejnih avtomatov za kavo in povezane storitve

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
42968100 Avtomati za pijačo
39711310 Električni aparati za pripravljanje kave
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

regija glavnega mesta Bruselj in okolica (Belgija), Luxembourg (Veliko vojvodstvo Luksemburg) in Strasbourg (Francija).

II.2.4)Opis javnega naročila:

Dobava samodejnih avtomatov za kavo in povezane storitve.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 3 230 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

48 mesecev za naročilo blaga in 60 mesecev za naročilo storitev vzdrževanja in popravil po urni postavki.

Utemeljitev okvirnega sporazuma, če njegovo trajanje presega 4 leta: avtomati, dobavljeni na koncu naročila, morajo biti upravičeni do storitve preventivnega vzdrževanja in popravil po urni postavki.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

ponudnik mora priložiti podatke o identiteti (glejte Prilogo 1 k specifikacijam) ter vse dokumente in informacije, zahtevane v točki III.1 „Pogoji za sodelovanje“ tega obvestila in navedene v Prilogi I k specifikacijam.

Ponudnik mora priložiti dokumentarno dokazilo z imenom države, v kateri ima svoj sedež ali prebivališče, kot to zahteva zakonodaja države prebivališča.

Ponudnik mora predložiti ustrezno podpisano in datirano formalno izjavo, ki potrjuje, da ni v nobeni od situacij, ki bi ga izključevala iz sodelovanja v naročilu, ki ga oddaja Evropska unija. Formalna izjava se mora v celoti skladati s predlogo, objavljeno na naslednjem spletnem mestu: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Opomba: uspešni ponudnik mora pred podpisom pogodbe, predložiti naslednja dokumentarna dokazila, ki potrjujejo formalno izjavo, sicer mu grozi izključitev.

Opomba: v primeru, da bo naročilo oddano skupini, bo morala ta predložiti formalno izjavo skupaj s podpornimi dokumenti in podatki za vsakega člana posebej.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:

ponudnik mora predložiti:

— kopije finančnih izkazov (bilanc stanja in poslovnih poročil) za pretekla 3 poslovna leta, iz katerih je razviden letni dobiček pred obdavčitvijo. Če jih ponudnik iz upravičenega razloga ne more zagotoviti, mora priložiti poročilo o letnem dobičku pred obdavčitvijo za pretekla 3 leta. Če finančna poročila ali izjave izkazujejo povprečno izgubo v obdobju preteklih 3 let, mora ponudnik predložiti dodaten dokument, ki dokazuje njegovo finančno in poslovno sposobnost, na primer ustrezno jamstvo tretje strani (npr. matične družbe), izjave revizorjev, pooblaščenih računovodij ali enakovredno,

— poročilo o povprečnem specifičnem letnem prometu za pretekla 3 poslovna leta.

Najnižje ravni morebitnih standardov:

sklop 1:

ponudnik mora za to, da bi bil lahko izbran, zagotoviti dokazilo o povprečnem specifičnem letnem prometu za pretekla 3 poslovna leta v višini 250 000 EUR;

sklop 2:

ponudnik mora za to, da bi bil lahko izbran, zagotoviti dokazilo o povprečnem specifičnem letnem prometu za pretekla 3 poslovna leta v višini 800 000 EUR.

III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:

Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:

ponudnik mora predložiti:

seznam glavnih javnih in/ali zasebnih naročil, ki so neposredno povezana s predmetom tega naročila in so bila izvedena v preteklih 3 letih, s podatki o njihovih vrednostih, obdobjih trajanja, datumih začetka in popolnimi podatki (imenom kontaktne osebe, naslovom, telefonsko številko, naslovom e-pošte) o javnih ali zasebnih prejemnikih.

Najnižje ravni morebitnih standardov:

sklop 1:

pogoj je izvedba 6 naročil z vrednostjo vsaj 15 000 EUR;

sklop 2:

pogoj je izvedba 6 naročil z vrednostjo vsaj 25 000 EUR.

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 16/01/2017
Lokalni čas: 17:30
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 23/01/2017
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles (OIB), bâtiment CSM1, cours Saint-Michel 1 (entrée côté rue Père de Deken 23), 1040 Bruxelles, BELGIJA.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

1 uradno pooblaščen predstavnik na ponudnika lahko sodeluje na odpiranju ponudb (predložiti je treba potni list ali osebno izkaznico). Ponudniki, ki želijo sodelovati, morajo pisno obvestiti Enoto OIB.02.002 Javna naročila (glejte podatke o naslovu v točki I.1) najpozneje 2 delovna dni pred datumom odpiranja ponudb.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: da
Predvideni časovni razpored za objavo poznejših obvestil:

36 mesecev po oddaji.

VI.3)Dodatne informacije:

(1) Specifikacije in dodatna dokumentacija (vključno z vprašanji in odgovori) bodo na voljo na naslednjem spletnem naslovu: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2020 Zainteresirane strani se morajo na spletnem mestu registrirati. Potem bodo prek spletnega sistema za javna naročila obveščene o katerih koli posodobitvah za ta javni razpis. Strani, ki se ne registrirajo na spletnem mestu, ga morajo redno spremljati. Komisija ni odgovorna, če ponudniki ne zasledijo dodatnih informacij k temu povabilu k oddaji ponudb na spletnem mestu.

Spletno mesto se bo redno posodabljalo, za preverjanje posodobitev in sprememb v razpisnem obdobju pa so odgovorni ponudniki.

Dodatne informacije o pogojih naročila, podaljšanjih naročila, pogojih za sodelovanje, zahtevanih minimalnih ravneh sposobnosti, skupnem predvidenem obsegu naročila itd. so navedene v specifikacijah, ki so na voljo na prej omenjenem spletnem mestu. Papirna različica ne bo izdana. Urad za infrastrukturo in logistiko v Bruslju (OIB) je leta 2005 pridobil certifikat „EMAS“ in je prevzel okolju prijazen pristop. EMAS je shema ekološkega vodenja in revizij, prostovoljni instrument EU, ki ga organizacije uporabljajo, da izboljšajo svojo okoljsko učinkovitost.

(2) V okviru sklopa 1 bodo avtomati za kavo dostavljeni v regijo prestolnice Bruselj.

V okviru sklopa 2 bodo avtomati za kavo dostavljeni na različne lokacije vseh naročnikov na naslednji način (zgolj informativno): regija glavnega mesta Bruselj in okolica (69 %), Luxembourg (17 %) in Strasbourg (14 %).

(3) Izvajalske agencije so lahko vključene v naročilo kot naročniki (v okviru omejitve 10 % skupne vrednosti naročila in za vse izvajalske agencije skupaj), če v času objave tega javnega razpisa še niso bile uradno ustanovljene ali niso bile v postopku ustanavljanja in posledično v razpisni dokumentaciji ni bilo mogoče določiti uradnega imenovanja.

(4) Za nadaljnje informacije o sodelovanju pri povabilih k oddaji ponudb ter v poteku postopkov javnih naročil za OIB, glejte „Vodnik za ponudnike“ ter brošuro „Poslovanje z Evropsko komisijo“, dostopno na povezavi:

http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče Evropske unije
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-naslov: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Telefaks: +352 43032100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

v 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je tožnik zanj izvedel. Pritožba Evropskemu varuhu človekovih pravic ne prekine tega obdobja in ne začne novega obdobja za vlaganje pritožb.

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
14/11/2016