Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Varor - 414644-2016

25/11/2016    S228

Belgien-Bryssel: Leverans av kaffeautomater för yrkesverksamhet och tillhörande tjänster

2016/S 228-414644

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen
Postadress: 1049
Ort: Bruxelles
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: OIB.02 Marchés publics
E-post: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
Upphandlarprofil: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens råd (Council of the European Union – CEU)
Ort: Bruxelles
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postnummer: 1048
Land: Belgien
Kontaktperson: OIB.02 Marchés publics
E-post: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
Upphandlarprofil: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK)
Ort: Bruxelles
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postnummer: 1040
Land: Belgien
Kontaktperson: OIB.02 Marchés publics
E-post: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
Upphandlarprofil: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Regionkommittén (ReK)
Ort: Bruxelles
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postnummer: 1040
Land: Belgien
Kontaktperson: OIB.02 Marchés publics
E-post: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
Upphandlarprofil: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europaparlamentet
Postadress: rue Wiertz 60
Ort: Bruxelles
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postnummer: 1047
Land: Belgien
Kontaktperson: OIB.02 Marchés publics
E-post: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
Upphandlarprofil: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2020
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Leverans av kaffeautomater för yrkesverksamhet och tillhörande tjänster

Referensnummer: OIB.02/PO/2016/059/721.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
42968100 Dryckesautomater
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Leverans av kaffeautomater för yrkesverksamhet och tillhörande tjänster, enligt följande:

— Del 1: leverans av kaffeautomater för kommersiellt bruk och tillhörande tjänster.

— Del 2: leverans av automatiska kaffeautomater och tillhörande tjänster.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 4 230 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Leverans av kaffeautomater för kommersiellt bruk och tillhörande tjänster

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
42968100 Dryckesautomater
39711310 Elektriska kaffebryggare
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Huvudstadsregionen Bryssel med omnejd (Belgien).

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Leverans av kaffeautomater för kommersiellt bruk och tillhörande tjänster.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

48 månader för varukontraktet och 60 månader för kontraktet avseende underhåll och reparation (betalas på timbasis).

Motivering för ett ramavtal med en löptid på över 4 år: för automaterna som införskaffats vid slutet av kontraktsperioden behövs förebyggande underhålls- och reparationstjänster (betalas på timbasis).

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Leverans av automatiska kaffeautomater och tillhörande tjänster

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
42968100 Dryckesautomater
39711310 Elektriska kaffebryggare
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Huvudstadsregionen Bryssel med omnejd (Belgien), Luxemburg (Storhertigdömet Luxemburg) och Strasbourg (Frankrike).

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Leverans av automatiska kaffeautomater och tillhörande tjänster.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 3 230 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

48 månader för varukontraktet och 60 månader för kontraktet avseende underhåll och reparation (betalas på timbasis).

Motivering för ett ramavtal med en löptid på över 4 år: för automaterna som införskaffats vid slutet av kontraktsperioden behövs förebyggande underhålls- och reparationstjänster (på timbasis).

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Anbudsgivaren ska bifoga identifikationsuppgifter (se bilaga 1 till förfrågningsunderlaget) samt alla de handlingar och all den information som erfordras i punkt III.1 Villkor för deltagande i detta meddelande och som anges i bilaga I till förfrågningsunderlaget.

Anbudsgivaren ska bifoga styrkande handlingar med namnet på det land där denne har sitt huvudkontor eller hemvist, i enlighet med lagstiftningen i dennes bosättningsland.

Anbudsgivaren ska bifoga en vederbörligen undertecknad och daterad försäkran på heder och samvete som styrker att denne inte befinner sig i någon av de situationer som skulle kunna leda till uteslutning från deltagande i ett kontrakt som tilldelas av Europeiska unionen. Försäkran på heder och samvete ska följa mallen som finns på följande webbplats, i dess helhet: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Obs: Den utvalde anbudsgivaren ska, för att inte uteslutas, tillhandahålla följande bevishandlingar till stöd för försäkran på heder och samvete före undertecknande av kontraktet.

Obs: Om en grupp tilldelas kontraktet ska gruppen tillhandahålla försäkran på heder och samvete tillsammans med de stödjande handlingarna och upplysningarna för varje enskild medlem.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Anbudsgivaren ska tillhandahålla följande:

— En kopia av boksluten (balansräkningar och rörelsebokföring) för de 3 senaste räkenskapsåren, av vilka den årliga vinsten före skatt framgår. Om anbudsgivaren av giltigt skäl inte har möjlighet att lämna dessa handlingar ska denne bifoga en uppgift om sin årliga vinst före skatt för de 3 senaste åren. Om bokslutet eller försäkran visar en genomsnittlig förlust för de 3 senaste åren ska anbudsgivaren tillhandahålla andra handlingar som bevis för sin finansiella och ekonomiska kapacitet, såsom en lämplig garanti från en tredje part (t.ex. moderbolaget) eller intyg från revisorer, auktoriserade revisorer eller motsvarande.

— Uppgift om specifik genomsnittlig årsomsättning för de 3 senaste räkenskapsåren.

Eventuella minimistandardnivåer:

Del 1:

För att kunna bli vald ska anbudsgivaren lämna bevis på en specifik genomsnittlig årsomsättning för de 3 senaste räkenskapsåren på 250 000 EUR.

Del 2:

För att kunna bli vald ska anbudsgivaren lämna bevis på en specifik genomsnittlig årsomsättning för de 3 senaste räkenskapsåren på 800 000 EUR.

III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Upplysningar och formaliteter som är nödvändiga för bedömning av om kraven har uppfyllts:

Anbudsgivaren ska tillhandahålla följande:

En förteckning över de huvudsakliga offentliga och/eller privata kontrakten med direkt anknytning till föremålet för detta kontrakt som utförts under de 3 senaste åren, med uppgift om kontraktens värden, löptider, datum för påbörjande och fullständiga kontaktuppgifter (kontaktperson, adress, telefonnummer och e-postadress) för de offentliga eller privata mottagarna.

Eventuella minimistandardnivåer:

Del 1:

Utförande av 6 kontrakt med ett värde på minst 15 000 EUR erfordras.

Del 2:

Utförande av 6 kontrakt med ett värde på minst 25 000 EUR erfordras.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 16/01/2017
Lokal tid: 17:30
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 23/01/2017
Lokal tid: 10:00
Plats:

Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles (OIB), bâtiment CSM1, cours Saint-Michel 1 (entrée côté rue Père de Deken 23), 1040 Bruxelles, BELGIEN.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

1 behörig representant per anbudsgivare får närvara vid anbudsöppningen (pass eller id-kort ska uppvisas). Anbudsgivare som önskar delta ska skriftligen meddela enheten för offentlig upphandling – OIB.02.002 (se adressuppgifter som anges i punkt I.1) senast 2 arbetsdagar före mötet för öppning av anbud.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
Planerad tidpunkt för offentliggörande av ytterligare meddelanden:

36 månader efter tilldelning.

VI.3)Kompletterande upplysningar:

1) Förfrågningsunderlaget och ytterligare handlingar (inbegripet frågor och svar) finns tillgängliga på följande internetadress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2020 och intresserade parter uppmanas att registrera sig via webbplatsen. De kommer sedan att meddelas om eventuella tillgängliga uppdateringar av denna anbudsinfordran via det elektroniska systemet för offentlig upphandling. Parter som inte är registrerade på webbplatsen ombeds att regelbundet besöka den. Kommissionen kan inte hållas ansvarig om anbudsgivare inte är medvetna om eventuell ytterligare information med anknytning till denna anbudsinfordran som lämnats på denna webbplats.

Webbplatsen kommer att uppdateras regelbundet och det åligger anbudsgivarna att kontrollera vilka uppdateringar och ändringar som görs under anbudsperioden.

Ytterligare information om kontraktsvillkor, kontraktsförlängningar, villkor för deltagande, erfordrade miniminivåer för kapacitet, total uppskattad kontraktsvolym etc. återfinns i förfrågningsunderlaget som finns tillgängligt på ovannämnda webbplats. Ingen information i pappersform kommer att ges. Infrastruktur- och logistikbyrån – Bryssel (Office for Infrastructure and Logistics in Brussels – OIB) har varit Emas-certifierad sedan 2005 och upprätthåller ett miljövänligt förhållningssätt. Emas är EU:s miljöstyrnings- och miljörevisionsordning, det vill säga EU:s frivilliga instrument som kan användas av organisationer som vill förbättra sin miljöprestanda.

2) För del 1 ska kaffeautomaterna levereras i huvudstadsregionen Bryssel.

För del 2 ska kaffeautomaterna levereras enligt följande (i upplysningssyfte) till de olika platserna tillhörande alla de upphandlande myndigheterna: huvudstadsregionen Bryssel med omnejd (69 %), Luxemburg (17 %) och Strasbourg (14 %).

3) Genomförandeorgan kan inbegripas i kontraktet som upphandlande myndigheter (upp till en gräns på 10 % av det totala kontraktsvärdet, räknat för alla genomförandeorgan tillsammans) om nämnda organ, vid tidpunkten för publiceringen av denna anbudsinfordran, ännu inte hade inrättats officiellt/höll på att inrättas (och därmed ingen formell benämning kunde specificeras i anbudsinfordran).

4) För ytterligare information om deltagande i anbudsinfordran och de olika etapperna i förfarandet för offentlig upphandling vid Infrastruktur- och logistikbyrån – Bryssel, se handledningen för anbudsgivare (”Guide for tenderers”) och broschyren Europeiska kommissionen som affärspartner, som finns tillgängliga på följande länk:

http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens tribunal
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Inom 2 månader från den dag då den klagande delgavs eller, om så inte skett, från den dag då denne fick kännedom om saken. Ett klagomål till Europeiska ombudsmannen leder varken till att perioden avbryts eller till att en ny period för begäran om överprövning inleds.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
14/11/2016