Roboty budowlane - 414660-2019

04/09/2019    S170

Polska-Sosnowiec: Roboty remontowe i renowacyjne

2019/S 170-414660

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Sosnowiec - reprezentowana przez prezydenta miasta pana Arkadiusza Chęcińskiego
Adres pocztowy: al. Zwycięstwa 20
Miejscowość: Sosnowiec
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Kod pocztowy: 41-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Wyględacz
E-mail: m.wygledacz@um.sosnowiec.pl
Tel.: +48 322960835
Faks: +48 322960581

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.um.sosnowiec.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.bip.um.sosnowiec.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM Nr 19, ul. Ostrogórska 19

Numer referencyjny: WZP.271.1.107.2019.MW
II.1.2)Główny kod CPV
45453000 Roboty remontowe i renowacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych wynikających z dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę sanitariatów dziecięcych w budynku PM nr 19, ul. Ostrogórskiej 19.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 134 146.34 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sosnowiec

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań wynikających z dokumentacji projektowych: Przebudowasanitariatów w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 19 przy ul. Ostrogórskiej 19, Sosnowiec w całym zakresiepiony 1 m.in.:

Prace rozbiórkowe, roboty malarskie, tynkowanie, pokrycie okładzinami, roboty instalacyjne wodno –kanalizacyjne, sanitarne, eklektyczne, wentylacje i klimatyzacje.

2. Szczegółowy opis i zakres prac wraz z wykończeniem i instalacjami zawarty jest w dokumentacji projektowejbędącej załącznikiem do postępowania przetargowego tj:

Projekt budowlano- wykonawczy;

Przedmiary;

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

3. Wykonawca z uwagi na prace trwające w okresie roku szkolnego, tj. do 30.09.2019 r. zobowiązany będzie wramach zawartej umowy do zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich.

4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracęrobotników budowlanych wykonujących roboty ogólnobudowlane w specjalności: murarz, tynkarz, cieśla robótkonstrukcyjnych, instalacyjnych, montażowych.

5. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na Przedmiot zamówienia na okres co najmniej 36 miesięcy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na procedurę ograniczoną
Wyjaśnienie:

UZASADNIENIE FAKTYCZNE ZASTOSOWANIA TRYBU Z WOLNEJ RĘKI.

Zamawiający w dniu 10.07.2019 r. wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Przebudowę sanitariatów dziecięcych w budynku PM Nr 19, ul. Ostrogórska 19” (znak sprawy:WZP.271.1.98.2019.MW).

W dniu 15.07.2019 r. zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie

O zamówieniu pod numerem 2019/S 134-328619.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp Zamawiający w dniu 30.07.2019 r. poinformował wszystkichWykonawców zainteresowanych ww. postępowaniem o jego unieważnieniu.Informację o unieważnieniu Zamawiający zamieścił na Platformie do elektronicznej obsługi zamówieńpublicznych oraz udostępnił na stronie internetowej Zamawiającego.

Podstawą prawną unieważnienia postępowania art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, który stanowi,

Że: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej ofertyniepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału

W postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawyPzp”.

Do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 29.07.2019 r., do godziny 900 nie zostały złożone żadneoferty.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji i postępowanie na: Przebudowę sanitariatówdziecięcych w budynku PM Nr 19, ul. Ostrogórska 19 (znak sprawy: WZP.271.1.98.2019.MW) unieważniono.

REASUMUJĄC

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności prawne i faktyczne Gmina Sosnowiec zamierza udzielić zamówieniew trybie z wolnej ręki – w zakresie przebudowy sanitariatów dziecięcych w budynkach Przedszkola MiejskiegoNr 19 przy ul. Ostrogórska 19 w Sosnowcu – po negocjacjach tylko z jednym Wykonawcą, tj.: REMELIT TomaszWolak, ul. Józefa Wolnego 12, lok 7 40-857 Katowice.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 134-328619
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: WZP.271.1.107.2019.MW
Nazwa:

Przebudowa sanitariatów dziecięcych w budynku PM Nr 19, ul. Ostrogórska 19

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
23/08/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: REMELIT TOMASZ WOLAK
Adres pocztowy: 40-857
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 134 146.34 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/08/2019