Služby - 414753-2021

Submission deadline has been amended by:  512213-2021
13/08/2021    S156

Slovensko-Bratislava: Štúdia realizovateľnosti, poradenská služba, analýza

2021/S 156-414753

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – vybrané odvetvia

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/25/EÚ

Oddiel I: Obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Verejné prístavy, a. s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36856541
Poštová adresa: Prístavná 10
Mesto/obec: Bratislava-Ružinov
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 82109
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Gabriela Knapová
E-mail: gabriela.knapova@vpas.sk
Telefón: +421 220620752
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.vpas.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/12012
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/433589
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/13875/summary
I.6)Hlavná činnosť
Činnosti súvisiace s prístavmi

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Štúdia realizovateľnosti pre verejný prístav Bratislava

Referenčné číslo: RVS/01/2021
II.1.2)Hlavný kód CPV
71241000 Štúdia realizovateľnosti, poradenská služba, analýza
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je vypracovanie Štúdie realizovateľnosti Modernizácia a výstavba verejného prístavu Bratislava , pozostávajúca z (i)Technickej štúdie, (ii) CBA - Analýzy nákladov a výnosov (Cost Benefit Analysis - ďalej aj ako CBA), (iii) Posúdenia vplyvov na životné prostredie (EIA, AA, WFD).

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 270 125.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
71335000 Inžinierske štúdie
71620000 Analytické služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

obec: Bratislava - mestská časť Ružinov, okres: Bratislava II

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je vypracovanie štúdie realizovateľnosti, týkajúcej sa modernizácie a rozvoja verejného prístavu Bratislava s navrhnutím takého funkčného využitia, ktoré zodpovedá potrebám a cieľom definovaným v dokumente Stratégia rozvoja verejného prístavu Bratislava Fáza II (Masterplan II). Predmet zákazky je podrobne popísaný v časti B týchto súťažných podkladov. Poukazuje sa na to, že terminál LNG v prístave Bratislava nie je súčasťou predmetu tejto zmluvy.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 270 125.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 21
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

2019-SK-TMC-0116-S

II.2.14)Doplňujúce informácie

Predmet zákazky bude financovaný v rámci Nástroja na prepájanie Európy (CEF), a to prostredníctvom nenávratného finančného príspevku a prípadne z vlastných zdrojov obstarávateľa.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZVO. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 ZVO.

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a/alebo obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO.

Obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie. Podľa § 55 ods. 1 ZVO, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá po vyhodnotení ponúk obstarávateľovi uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

UPOZORNENIE: Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní - osobné postavenie, predloží každý člen skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.6)Požadované zábezpeky a záruky:

Obstarávateľ vyžaduje zábezpeku viazanosti ponúk k predmetu zákazky vo výške 15 000,- EUR. Spôsoby zloženia

zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

III.1.7)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:

Odmena za realizáciu predmetu zákazky bude úspešnému uchádzačovi uhradená po dodaní uceleného výstupu, a to v súlade podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch (najmä časť Obchodné podmienky). Obstarávateľ poskytne úspešnému uchádzačovi po dodaní technickej štúdie preddavok vo výške 10 % z odmeny.

III.1.8)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:

Nevyžaduje sa právna forma.

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie:

Uchádzač predloží doklady o odbornej kvalifikácii v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentného predpisu.

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 07/10/2021
Miestny čas: 08:30
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 07/10/2022
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 07/10/2021
Miestny čas: 09:00
Miesto:

Verejné prístavy, a.s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otváranie ponúk bude realizované verejne a na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, pričom títo sa musia preukázať dokladmi uvedenými v súťažných podkladoch (preukazom totožnosti a/alebo dokladom uchádzača o oprávnení podnikať a splnomocnenec aj plnomocenstvom).

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

(1) Podmienky účasti týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia sú uvedené v súťažných podkladoch. Uchádzač musí v ponuke predložiť informácie a dokumenty, ktorými preukazuje ekonomické a finančné postavenie v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

(2) Podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti sú uvedené v súťažných podkladoch. Uchádzač musí v ponuke predložiť informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

(3) Zákazka bude zadaná postupom verejnej súťaže podľa § 91 ZVO, a to ako superreverzná verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 ZVO (vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk).

(4) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky, dokladov ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti a iných dokladov, súvisiacich s týmto oznámením znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

(5) Obstarávateľ je povinný zrušiť vyhlásený postup zadávania nadlimitnej zákazky v prípadoch stanovených ZVO. Obstarávateľ môže zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval, najmä ak sa zistilo porušenie ZVO, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, ak nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota. Ak bola predložená len jedna ponuka a obstarávateľ nezrušil verejné obstarávanie alebo jeho časť, je povinný zverejniť v profile odôvodnenie, prečo verejné obstarávanie nezrušil.

(6) Akákoľvek komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude výlučne v slovenskom jazyku a písomnou formou prostredníctvom komunikačného modulu systému JOSEPHINE. Zo strany záujemcu/uchádzača bude akceptovaný aj český jazyk. V prípade preukázateľného výpadku a/alebo nedostupnosti systému JOSEPHINE možno komunikáciu medzi obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi uskutočňovať aj písomne. Bližšie informácie o komunikácii sú uvedené v súťažných podkladoch.

(7) Na prepočet inej meny sa použije priemerný ročný kurz Európskej centrálnej banky za príslušný kalendárny rok a za rok 2021 kurz Európskej centrálnej banky ku dňu zaslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania do Úradného vestníka Európskej únie; v prípade, ak kurz danej meny nestanovuje Európska centrálna banka, prepočet sa vykoná obdobným spôsobom podľa kurzu Národnej banky Slovenska.

(8) Ak uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu v časti IV Jednotného európskeho dokumentu môže vyplniť len oddiel : GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely častí IV Jednotného európskeho dokumentu.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
09/08/2021