Varer - 414790-2019

04/09/2019    S170    Varer - Udbudsbekendtgørelse - Udbud med forhandling 

Danmark-Viborg: Mobiltelefoner

2019/S 170-414790

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
CVR-nummer: 29190925
Postadresse: Skottenborg 26
By: Viborg
NUTS-kode: DK04
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Poul Qvist Christensen
E-mail: pqc@qvistmanagement.dk
Telefon: +45 30234013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.udbud.rm.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/253854

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=REGIONMIDT
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=248819&B=REGIONMIDT
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=REGIONMIDT
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale vedrørende indkøb af mobiltelefoner, herunder featurephones, smartphones og kliniske smartphones, tilbehør og tilknyttede services

Sagsnr.: Sagsnummer 1-16-4-258-18 - Mobiltelefoner
II.1.2)Hoved-CPV-kode
32250000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Dette udbud omfatter en rammeaftale vedrørende indkøb af mobiltelefoner, herunder featurephones, smartphones og kliniske smartphones, tilbehør og tilknyttede services.

Mobiltelefonerne skal leveres til brug på alle regionens opgaveområder, herunder blandt andet til Region Midtjyllands somatiske hospitaler, psykiatrien, sociale tilbud, administrative funktioner, der administreres af Region Midtjylland. Idet mobiltelefonerne bl.a. skal anvendes til vitale områder indenfor sundhedssektoren, indeholder kravspecifikationen meget høje krav til kvalitet, leveringssikkerhed, service- og reparationsydelser.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
32200000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Dette udbud omfatter en rammeaftale vedrørende indkøb af mobiltelefoner, herunder featurephones, smartphones og kliniske smartphones, tilbehør og tilknyttede services.

Mobiltelefonerne skal leveres til brug på alle regionens opgaveområder, herunder blandt andet til Region Midtjyllands somatiske hospitaler, psykiatrien, sociale tilbud, administrative funktioner, der administreres af Region Midtjylland. Idet mobiltelefonerne bl.a. skal anvendes til vitale områder indenfor sundhedssektoren, indeholder kravspecifikationen meget høje krav til kvalitet, leveringssikkerhed, service- og reparationsydelser.

Aftalen skal anvendes til indkøb af nedenstående produkter samt beslægtede ydelser:

- Featurephones,

- Apple iOS kompatible smartphones,

- Google Android kompatible smartphones,

- Google Android kompatible kliniske smartphones,

- Tilbehør til mobiltelefoner,

- Klargøringsservice,

- Support, kundeservice,

- Udvidet garanti og serviceordning på kliniske smartphones,

- Reparationsservice.

I starten af kontraktperioden skal der etableres integration mellem Kundens indkøbssystem og Leverandørens ordresystem, således bestillinger og ordrebehandling kan ske så automatiseret som muligt.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt antallet af Ansøgere, der opfylder de angivne betingelser for deltagelse i udbuddet, ikke overstiger ovennævnte antal, vil samtlige af disse Ansøgere blive prækvalificeret. Såfremt antallet af Ansøgere, der opfylder de angivne betingelser for deltagelse i udbuddet, overstiger ovennævnte antal, vil der ske en udvælgelse blandt disse egnede Ansøgere.

Ordregiver vil prækvalificere de ansøgere, der primært dokumenterer de mest relevante erfaringer med levering af produkter og ydelser indenfor det udbudte produkt- og ydelsesområde svarende til det udbudte sekundært har den største omsætning inden for det udbudte produkt- og ydelsesområde.

Ved vurderingen af Ansøgers referencer vægtes det, udover at referencen indeholder flest mulige af de udbudte produkter og ydelser, højt, at der er tale om referencer med levering til sundhedssektoren. Herefter tillægges økonomisk store referencer og mange referencer positiv vægt.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD oplyse sin gennemsnitlige årsomsætning, det vil sige nettoomsætning, i de seneste 3 disponible regnskabsår, afhængigt af, hvornår Ansøgeren blev etableret. Nettoomsætningen skal angives i DKK og skal forstås i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Ved disponibelt regnskabsår forstås, at regnskabet for det pågældende år er afsluttet, godkendt og revisorattesteret på ansøgningstidspunktet.

Ansøgere, som bliver prækvalificeret, skal fremlægge følgende dokumentation for opfyldelse af ordregivers

Minimumskrav vedr. økonomisk og finansiel kapacitet, jf. udbudsbetingelsernes punkt. 5.6.2.:

Som dokumentation for nettoomsætningens størrelse skal Ansøger fremsende følgende afhængigt af, hvilken kategori af virksomhed, Ansøger tilhører:

Hvis Ansøger er revisionspligtig:

- Hvis nettoomsætning fremgår af årsrapporter: Godkendte årsrapporter med revisionserklæring,

- Hvis nettoomsætning ikke fremgår af årsrapporter: Revisors reviewerklæring eller revisionserklæring om nettoomsætningens størrelse.

Hvis Ansøger ikke er revisionspligtig:

- Enten godkendte årsrapporter med revisionserklæring eller reviewerklæring,

- eller revisors reviewerklæring om nettoomsætningens størrelse.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at den gennemsnitlige årsomsætning er minimum 20 000 000 DKK.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal i ESPD angive de betydeligste referencer inden for de udbudte ydelsesområder jf. punkt II. 2.5 udført i løbet af de seneste 3 år, afhængigt af, hvornår Ansøger blev etableret. For hver reference skal oplyses:

- Kundens navn,

- Periode for leverance af produkter og ydelserne,

- Omfang (beløb i DKK ekskl. moms),

- Kort beskrivelse af leverancen og hvilke elementer der jf. punkt 1.3 indgik i leverancen,

- Klargørings- reparations- og garantiservices,

- Kontaktperson.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at der angives mindst én (1) reference, hvor der er leveret sammenlignelige produkter, hvormed forstås levering af mobiltelefoner.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/10/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 03/10/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne, offentliggøres via det internetbaserede eSourcing-system, CTM fra EU-Supply. Således kan udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, downloades via https://eu.eusupply.com/ctm/supplier/publictenders?B=REGIONMIDT

Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via EU Supply i overensstemmelse med udbudsbetingelserne - og ikke via ordregivers ovenfor oplyste e-mail.

Adgang til udbudsmaterialet og deltagelse i udbuddet kræver online registrering i EU-Supply. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet. Efter registreringen logger Ansøger/Tilbudsgiver sig ind i øverste venstre hjørne. Herefter kommer der en oversigt over alle regionens udbud, og der klikkes på det relevante udbud, hvorefter udbudsmaterialet kommer frem, herunder de bilag, som skal afleveres som en del af det samlede tilbud. Bemærk venligst, at både ordregivers og Ansøger/Tilbudsgiver handlinger logges i systemet.

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supply's Support på telefon 70 20 80 14 eller mail til dksupport@eu-supply.com Spørgsmål til selve udbuddet skal stilles til ordregiver via besked-modulet inde i systemet. Svar på disse spørgsmål offentliggøres i anonymiseret form i systemet, hvor de er tilgængelige for alle.

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudsloven finder følgende af udbudslovens frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i nærværende udbud:

- Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet, sociallovgivningsområdet og det arbejdsretlige område, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1,

- Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2,

- Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3,

- Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4,

- Tilbudsgiver har uretmæssigt forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces etc., jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 6.

Oplysninger om udelukkelsesgrunde angives i ESPD.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Andre klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Klage over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud) Skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: https://www.kfst.dk/

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/08/2019