Forniture - 414833-2019

Submission deadline has been amended by:  464130-2019
04/09/2019    S170

Ungheria-Szeged: Elettricità

2019/S 170-414833

Bando di gara

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ELI-HU Nonprofit Kft.
Numero di identificazione nazionale: EKRSZ_81933484
Indirizzo postale: Dugonics tér 13.
Città: Szeged
Codice NUTS: HU333 Csongrád
Codice postale: 6720
Paese: Ungheria
Persona di contatto: Dr. Herczeg Ágnes Anna
E-mail: kozbeszerzes@eli-alps.hu
Tel.: +36 303591677
Fax: +36 62550191
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.eli-alps.hu/
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000996842019/reszletek
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000996842019/reszletek
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5)Principali settori di attività
Altre attività: Kutatás-fejlesztés

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Villamos energia beszerzés 2020. évre

Numero di riferimento: EKR000996842019
II.1.2)Codice CPV principale
09310000 Elettricità
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Teljes ellátás alapú villamos energia szerződés keretében villamos energia beszerzése az ELI-HU Nonprofit Kft. részére 1.1.2020 és 31.12.2020 közötti időszakra vonatkozóan.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
09310000 Elettricità
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: HU333 Csongrád
Luogo principale di esecuzione:

H-6728 Szeged, Wolfgang Sandner utca 3.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Általános felhasználású villamos energia beszerzése összesen 11 810 958kWh alapmennyiségben a 1.1.2020 00:00 CET – 31.12.2020 24:00 CET közötti időszakban. Az ajánlatkérő opcionális tételként a megadott alapmennyiséget a megkötendő közbeszerzési szerződésben foglaltak szerint +40 %-kal, pótdíjmentesen megemelheti. Az alapmennyiség megvásárlására Ajánlatkérő a közbeszerzési szerződésben kötelezettséget vállal.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2020
Fine: 31/12/2020
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

Az ajánlatkérő opcionális tételként a felhívás II.2.4) pontjában megadott alapmennyiséget a megkötendő közbeszerzési szerződésben foglaltak szerint +40 %-kal, pótdíjmentesen megemelheti.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított, tekintve a portfólióhatás miatti kedvezőbb árazást, a fogyasztási helyek számát és a fogyasztási volument. Portfólió hatás tekintetében, amennyiben nagyobb mennyiség kerül versenyeztetésre, úgy a kereskedők kedvezőbb áron kínálják az árubeszerzés tárgyát.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

A kizáró okok felsorolása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik; vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1)-(5) és (7) bekezdése, 2.§ (1) és (4) bekezdése, 3.§, 4.§ (1), (3) és (4) bekezdése, 6-8. §-ai és10. §-a, valamint a 12-16. §-ai szerint kell igazolnia, ennek során:

— a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján valamennyi ajánlattevőnek az ajánlatában ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá,

— majd a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat során – az ajánlatkérő felhívására – az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állásáról a Korm. rendelet 8. §-a és 10. §-a szerint kell nyilatkozatokat, illetve igazolásokat benyújtania. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (5)-(7) és (9)-(11a), (13)-(14) bekezdésében foglaltakra.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike tekintetében külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell benyújtani. Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot is be kell nyújtani az ajánlatban.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t a Korm. rendelet 3-7. §-ai szerint kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján minden ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [Korm. rendelet 13. §]. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nemleges tartalommal is nyilatkozni szükséges.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és 5. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni e tekintetben, figyelemmel arra, hogy a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is az M/1. számú műszaki-szakmai alkalmassági követelmény előzetes igazolására.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bek. i) pontjára, és a Kbt. 73. § (1) bek. c) pontjára.

A Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Korm. rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:

M/1. Az ajánlattevőnek a Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján ismertetnie kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben - az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően - teljesített legjelentősebb, villamos energia szállítási tárgyú referenciamunkákat a Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontjában és (1a) bekezdésében, a 21/A. §-ában, valamint a 22. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint.

A szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak, illetve az ajánlattevő nyilatkozatának tartalmaznia kell legalább:

— a szerződést kötő másik fél megnevezését (név és cím),

— a szerződést kötő másik fél kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét,

— a szerződés tárgyának rövid leírását olyan részletességgel, melyből az alkalmassági feltételnek valómegfelelés egyértelműen megállapítható,

— a teljesítés (részteljesítés) idejét (kezdő és befejezésének időpontja év, hónap, nap megadásával),

— a teljesítés mennyiségét (kWh-ban meghatározva),

— nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az ajánlatkérő a referenciamunka tekintetében a kezdő napon a szerződés megkötésének napját, illetve részteljesítés esetén a részteljesítés tényleges megkezdésének napját érti.

A műszaki-szakmai alkalmasság igazolása vonatkozásában alkalmazandóak továbbá a Kbt. 65. §-ának (6)-(7),(9) és (11)-(12) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 140. §-ának (9) bekezdésében foglaltak.

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, e szervezetnek - az általa igazolt alkalmassági követelmények tekintetében - az ajánlattevő tekintetében előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést [Kbt.67. § (3) bekezdés].

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

M/1: Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben a teljesítésre vonatkozó előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, (befejezett), összesen legalább 7 670 000 kWh mennyiségű villamos energia szállítását (értékesítését) tartalmazó referenciamunkával/referenciamunkákkal. Az alkalmasság több referencia bemutatásával is igazolható.

A referencianyilatkozatból, illetve -igazolásból az alkalmassági követelményeknek igazolásához szükséges feltételeknek maradéktalanul megállapíthatónak kell lennie.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Kötbérek: késedelmi 0,5 %/nap (max a kötbér alap 10 %a), hibás teljesítési kötbér 0,1 %/alkalom (maximuma a kötbéralap 10 %-a), meghiúsulási kötbér: 30 %.

Fizetési feltételek: A nyertes AT fogyasztási helyenként állít ki számlát. A havonta, utólag kiállított tételes számlák ellenértékét AK a kézvételt követően átutalással, 30 napon belül, forintban (HUF), a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek., Ptk. 6:130. § (1) és (2), Ptk. 6:155. §, és 6:186. § előírtaknak megfelelően teljesíti. AK előleget nem fizet. Ajánlati biztosíték nem került előírásra. Projekttársaság létrehozása nem követelmény. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme HUF. A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentum mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza. AK köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 04/10/2019
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Ungherese
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 2 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 04/10/2019
Ora locale: 12:00
Luogo:

Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. §-ának (1b) bekezdése alapján alapján az EKR-ben történik.

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésében foglaltak irányadóak. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm.rendelet 15. § (2) bekezdésére is.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

2020. szeptember

VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3)Informazioni complementari:

1. AK az eljárást a Kbt. 40. § (1) bek. alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani, figyelemmel a Kbt. 40.§ (1) bek. második mondatában foglaltakra. Az AK az alábbiakban megadja azt a fájlformátumot, melyet használva kell az ajánlatokat benyújtani: olvasható és nem szerkeszthető pdf formátum [Kbt. 41/B. § (2) bekezdés].

2. AK felhívja a figyelmet, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: EKRr. 6.§-ának (1) bek].

3. AK felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat összeállítása során figyelemmel kell lenniük Kbt. 41/A. §-ában foglaltakra.

4. Az ajánlattevő alkalmassági követelményeknek való megfelelése és a kizáró okok fenn nem állásának igazolása a Kbt. 69. §-ának (11a) bek. alapján is történhet.

5. AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 35, § (2a) bekezdésében, a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bekezdéseiben, illetve a Kbt. 65. § (12) bekezdésében foglaltak alapján vizsgálja.

6. AK a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára, továbbá AK nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását.

7. Az alkalmasság feltételei és ennek igazolása a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb: ajánlati felhívás III.1.3) M/1. pontja tekintetében.

8. AK az ajánlattételt ajánlati biztosíték adásához nem köti.

9. AK a Kbt. 81. § (4)-(5) bek-t alkalmazza.

10. Az ajánlatban csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdése szerinti nyilatkozatát. A Kbt. 66. § (6) bek. esetén a nemleges tartalmú nyilatkozatot is be kell nyújtani. Az ajánlattevőknek az EKR. 20. §-ának (4) bekezdése alapján külön nem kell nyilatkozniuk a Kbt. 66. §-ának (4) bekezdésében foglaltakról.

11. Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat tartalmazó - az EKR rendszerben megfelelően kitöltött - felolvasólapot.

12. Ha bármely, csatolt dokumentum nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az ajánlattevő általi magyar nyelvű fordítását is csatolni kell.

13. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

14. Faksz: dr. Herczeg Ágnes - lajstromszám: 00116

15. AT-nek az ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy amennyiben a nyertessége esetén megkötendő szerződésben vagy az ajánlatában meghatározottak a saját Üzletszabályzatában, Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatában vagy az Általános Szerződési Feltételekben rögzítettekhez képest ellentmondást tartalmaznak, abban az esetben nyertessége esetén a megkötésre kerülő egyedi szerződésben és az ajánlatában meghatározottak szerint fog a teljesítés során eljárni. A nyilatkozatnak azt is tartalmaznia kell, hogy ajánlata a saját Üzletszabályzatához, Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatához és az Általános Szerződési Feltételekhez viszonyítva AK-re nézve hátrányosabb részelemet nem tartalmaz.

16. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes AT a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 74. § (1) bekezdésének e) pontja szerinti villamosenergia-kereskedelmi engedéllyel rendelkezzen.

17. AK tájékoztatja az AT-ket, hogy az illetékes hálózati elosztó neve és székhelye: DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. (6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 64-66.) AK elvárja a nyertes ajánlattevőtől az elosztóhálózat-használati és a villamos energia kereskedelmi szerződések megbízottként történő összevont kezelését.

18. AK a IV.2.6) pontban rögzített 2 hónap alatt 60 napot ért.

19. A teljes ajánlattételi felhívásban valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő

Középeurópai helyi idő szerint értendő (CET).

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Indirizzo postale: Riadó u. 5.
Città: Budapest
Codice postale: 1026
Paese: Ungheria
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Indirizzo postale: Riadó u. 5.
Città: Budapest
Codice postale: 1026
Paese: Ungheria
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
02/09/2019