Zadovoljstvo nam je najaviti da će nova verzija portala TED početi s radom 29. siječnja 2024. (okvirni datum – još nije potvrđen). Zanimaju vas nove funkcionalnosti, poboljšanja i učinak na korisnike? Pročitajte naš članak i saznajte više o glavnim promjenama i novim funkcijama.

Primijećeni su bugovi u prikazu e-obrazaca. Radimo na rješavanju problema. U međuvremenu, upućujemo vas na namjenske stranice ako trebate informacije ili savjet.

U tijeku su prijave za četvrtu radionicu za ponovne korisnike podataka s TED-a, koja će se održati 14. prosinca 2023.

Roba - 414840-2019

Submission deadline has been amended by:  510403-2019
04/09/2019    S170

Hrvatska-Zagreb: Kamioni dizalice i samoistovarni kamioni

2019/S 170-414840

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Hrvatske šume d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 69693144506
Poštanska adresa: Ulica kneza Branimira 1
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Valentina Ivanković, dipl. ing. šum.
E-pošta: valentina.ivankovic@hrsume.hr
Telefon: +385 14804173
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hrsume.hr
Adresa profila kupca: www.hrsume.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+0F2-0034763
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Okoliš

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava robe putem financijskog leasinga – šumski kamionski skup

Referentni broj: DIR-2019-125
II.1.2)Glavna CPV oznaka
34142000 Kamioni dizalice i samoistovarni kamioni
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Nabava robe putem financijskog leasinga na razdoblje od 5 godina, sukladno odredbama Zakona o leasingu (NN 141/13). Objekt leasinga je: šumski kamionski skup s prikolicom. Pod šumskim kamionskim skupom podrazumijeva se kamion za prijevoz drva sa sljedećim sastavnicama:

a) kamion s prikolicom,

b) šumarska nadogradnja,

c) dizalica.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 6 600 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
34142000 Kamioni dizalice i samoistovarni kamioni
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Točka 2.5. DON-a.

II.2.4)Opis nabave:

Nabava robe putem financijskog leasinga na razdoblje od 5 godina, sukladno odredbama Zakona o leasingu (NN 141/13). Objekt leasinga je: šumski kamionski skup s prikolicom. Pod šumskim kamionskim skupom podrazumijeva se kamion za prijevoz drva sa sljedećim sastavnicama:a) kamion s prikolicomb) šumarska nadogradnjac) dizalica.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Točka 6.4. DON-a / Ponder: Točka 6.4. DoN.
Kriterij troška - Naziv: Točka 6.4. DON-a / Ponder: Točka 6.4. DoN.
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 6 600 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 60
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Na temelju članka 266 stavka 1, ZJN, ponuditelj, član zajednice, podizvoditelj (dobavljač) ili drugi subjekti koji sudjeluju u ponudi mora u ovom postupku javne nabave dokazati sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti upisom u odgovarajući registar što se dokazuje izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici poslovnog nastana gospodarskog subjekta.

Naručitelj će ovaj dokument zahtijevati od najpovoljnijeg ponuditelja u fazi pregleda i ocjene ponuda, u obliku APD-a, osim ako će tom dokumentu imati izravan pristup elektroničkim sredstvima komunikacije putem nacionalne baze podataka.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

— Nakon završetka postupka javne nabave naručitelj će sklopiti ugovor o financijskom leasingu s davateljem leasinga (tzv. krovni ugovor) te ugovor o održavanju i otkupu objekta leasinga s dobavljačem i davateljem leasinga (tzv. trojni ugovor), koji će obuhvaćati odredbe o servisu objekata leasinga,

— Prilikom primopredaje objekata leasinga odabrani ponuditelj je o svom trošku obvezan provesti osnovnu obuku rukovatelja vozila s posebnim naglaskom na novostima i razlikama u rukovanju sa sličnim sredstvima s kojima naručitelj ima iskustva,

— Nakon isteka ugovora o leasingu, po dospijeću zadnje rate, objekti leasinga prelaze u vlasništvo Naručitelja,

— Na temelju članka 266 stavka 2, ZJN-a, ponuditelj, mora u ovom postupku javne nabave dokazati sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti i to posjedovanjem odobrenja za obavljanje poslova leasinga, izdanog od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, sukladno članku 3. Zakona o leasingu (NN 141/13). U fazi pregleda i ocijene ponuda Naručitelj će uvidom u javnu bazu provjeriti sposobnost ponuditelja,

— Troškovi servisa za 5 godina ili 300.000,00 km:

Ponuditelji su obvezni iskazati iznos troška redovnog servisa za jedan kamionski skup, prema planu servisnih intervala proizvođača, za razdoblje od 5 godina ili 300.000,00 km.

— cijena usluge, robe, troškova prijevoza te svih ostalih troškova vezanih uz obavljanje redovnog servisa odgovara ponuđenoj cijeni iz kriterija 2 ENP. Ukoliko će stvarni troškovi obavljanja redovnih servisa biti veći od ponuđenog iznosa, sam ponuditelj/dobavljač će sam snositi te troškove,

— redovni servis obavljat ću u servisnoj radionici na najbližoj lokaciji iz mreže servisa navedenih u Ponudi. Servis će se obaviti u roku 1 radnog dana, od dolaska vozila u prostor servisne radionice,

— Ponuditelj/dobavljač će obavljati i uslugu standardnih i izvanrednih popravaka prema svom važećem cjeniku. Rok za dobavu i ugradnju rezervnih dijelova potrebnih za otklanjanje kvarova u slučaju standardnog popravka iznosi pet (5) dana, a u slučaju izvanrednog popravka iznosi maks. trideset (30) dana, od dostave narudžbenice,

— Standardni popravak podrazumijeva otklanjanje kvarova na radnim strojevima i pratećim sklopovima prilikom čega se zamjenjuju potrošni rezervni dijelovi čija zamjena je očekivana u planiranom eksploatacijskom razdoblju trajanja leasinga ili 300 000 km, a pritom koristeći stroj za predviđenu namjenu, na propisani način i po preporuci proizvođača

— Izvanredni popravak podrazumijeva otklanjanje kvarova na radnim strojevima i pratećim sklopovima, čija potreba nastaje kao posljedica tvorničke greške, nepropisnog rukovanja ili rukovanja strojem protivno preporuci proizvođača ili se pripisuje višoj sili, za razdoblje trajanje leasinga ili 300.000 km

Izvoditelj servisne usluge se obvezuje, nakon tri (3) dana od saznanja nastanka kvara, obrazložiti Naručitelju razlog za postojanjem izvanrednog popravka. Tek, nakon prihvaćanja obrazloženja od strane Naručitelja.

— primjenjuje se rok za dobavu i ugradnju rezervnih dijelova od trideset (30) dana. Naručitelj, u toj situaciji zadržava pravo samostalno izvršiti nabavu rezervnog dijela, uz prethodnu najavu Izvoditelju,

— U slučaju da izvanredni popravak traje duže od 30 dana, ponuditelj mora osigurati Naručitelju zamjensko vozilo približno istih tehničkih karakteristika do trenutka popravka stroja,

— Za kašnjenje izvršavanja redovnih servisa kao i otklanjanje kvarova u situacijama standardnih i izvanrednih popravaka obračunavaju se penali u iznosu od 500 EUR/dan.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 07/10/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 07/10/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

Ponude će se otvarati u prostorijama Službe za javnu nabavu, H Š d.o.o., Ulica kneza Branimira 1, Zagreb, HRVATSKA.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno ili poštom.

Istodobno s izjavljivanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i Naručitelju na dokaziv način.

Sukladno članku 406. Zakona, žalba se izjavljuje u roku od 10 dana, i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
30/08/2019