Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Werken - 415100-2017

20/10/2017    S202    Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Preston: Afwerking van gebouwen

2017/S 202-415100

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Places for People Group Limited
Postadres: Group Support Centre, 4 The Pavilions, Portway
Plaats: Preston
NUTS-code: UK
Postcode: PR2 2YB
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Mr Craig Ainscow
E-mail: purchasing@placesforpeople.co.uk
Telefoon: +44 1772897200

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.placesforpeople.co.uk

Adres van het kopersprofiel: http://www.placesforpeople.co.uk

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: One Manchester Limited
Postadres: Eastlands House, Victoria Street, Openshaw
Plaats: Manchester
NUTS-code: UK
Postcode: M11 2NX
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Tracy Fitzgerald
E-mail: Tracy.Fitzgerald@onemanchester.co.uk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.onemanchester.co.uk/

Adres van het kopersprofiel: https://www.onemanchester.co.uk/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

One Manchester Cladding Tender.

Referentienummer: DN295113
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45400000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

One Manchester is in the process of carrying out a range of emergency works to its 13 blocks affected across Manchester, to ensure compliance with the latest guidance on fire safety (and potentially future regulatory changes). The project is awarded through Procurement HUB's Whole House Contractors DPS OJEU Contract Notice ref 2016/S 170-305523. Further information on the DPS is available at https://www.procurementhub.co.uk/media/23979/whole-house-contractors.pdf

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 3 500 000.00 GBP / Hoogste offerte: 5 000 000.00 GBP meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45211340
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

One Manchester is in the process of carrying out a range of emergency works to its 13 blocks affected across Manchester, to ensure compliance with the latest guidance on fire safety (and potentially future regulatory changes).

Partial removal of ACM cladding has taken place and we are now looking to procure the replacement of the remaining ACM cladding with an appropriate compliant product. The works need to commence as quickly as possible to ensure the safety of our residents, hence the short time frame for tender, lead in and on site works.

The project is awarded through Procurement HUB's Whole House Contractors DPS OJEU Contract Notice ref 2016/S 170-305523. Further information on the DPS is available at https://www.procurementhub.co.uk/media/23979/whole-house-contractors.pdf

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality and Technical Merit / Weging: 75
Prijs - Weging: 25
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 170-305523
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/10/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Wates Living Space (Maintenance) Limited
Postadres: 23 Crown Road
Plaats: Enfield
NUTS-code: UK
Postcode: EN1 1FE
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 3 500 000.00 GBP / Hoogste offerte: 5 000 000.00 GBP meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: High Court of England and Wales
Postadres: Royal Courts of Justice, Strand
Plaats: London
Postcode: WC2A 2LL
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/10/2017