Szolgáltatások - 415295-2016

25/11/2016    S228

Magyarország-Budapest: Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

2016/S 228-415295

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://webdav.nif.hu/index.php/s/zi9XR5MBACNs1RY
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tervezési szerződés a Budapest, Galvani utca – Illatos út vonalában építendő útra vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány, környezeti hatástanulmány és építési engedélyezési terveinek elkészítésére.

II.1.2)Fő CPV-kód
71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tervezési szerződés a Budapest, Galvani utca – Illatos út vonalában építendő útra vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány és környezeti hatástanulmány, valamint építési engedélyezési terveinek elkészítésére.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1134 Budapest, Váci út 45.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tervezési feladat a Budapest, Galvani utca – Illatos út vonalában építendő útra – amely tartalmazza a Galvani és Soroksári Duna hidakat – vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány, környezeti hatástanulmány, Natura 2000 hatásbecslés elkészítése és környezetvédelmi engedély megszerzése. Építési engedélyezési tervek elkészítése a Budapest, Galvani utca – Illatos út vonalában építendő útra.

A Galvani híd esetében a megvalósíthatósági tanulmányban bemutatandó egy változat. A Soroksári híd esetében több változat mutatandó be, amelyből a tervzsűri által kiválasztott szerkezetre el kell készíteni az engedélyezési tervet is.

A tervezendő útszakasz a Fehérvári úttól kezdődően a Galvani utca meglévő szakaszának átépítésével kapcsolódik a Galvani Duna hídhoz, majd Csepel szigetcsúcson keresztül új nyomvonalon haladva folytatódik a Soroksári Duna-ági hídon keresztül a meglévő Illatos út átépítésével az Üllői úti csomópontig.

Összesen 7,45 km egybefüggő 2x2 sáv közút részletes elemei:

— 2x2 sávos keresztmetszettel, 2,35 km útátépítés + 1,5 km új út a Fehérvári út – Szerémi út (6. sz. út) valamint a Soroksári út – Üllői út közötti szakaszokon irányhelyes kerékpáros és gyalogos infrastruktúrával,

— 2x3 sávos keresztmetszettel 0,4 km útátépítés + 3,2 km új út a Szerémi út (6. sz. út)- Csepel sziget – Soroksári út közötti szakaszon irányhelyes kerékpáros és gyalogos infrastruktúrával,

— 7 db csomópont,

— 2x3 sávos 2 db új közúti Duna híd (Galvani híd, Soroksári híd) irányhelyes kerékpáros és gyalogos infrastruktúrával. A hidak legnagyobb nyílásának mérete 110 m-nél várhatóan nagyobb lesz a folyószakaszra vonatkozó hajózási előírások miatt.

A feladat részletes ismertetését az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3) M.2.1. pont szerinti szakember hídszerkezeti tervezési szakterületen szerzett többlettapasztalata hónapban meghatározva. / Súlyszám: Súlyszám:20
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3) M.2.3. pont szerinti szakember geotechnikai szakterületen szerzett többlettapasztalata hónapban meghatározva. / Súlyszám: Súlyszám:10
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3.) M.2.5 pont szerinti 1 fő szakemberen felül további „KÉ-K” jogosultsággal rendelkező szakember igénybevétele a szerződés teljesítése során. / Súlyszám: Súlyszám:20
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.1.5) pont becsült érték kizárólag a hirdetmény feladhatósága érdekében került megjelölésre. A tervezési feladat nem tartalmaz további önálló egységként kezelhető részfeladatot, a tervezési feladat összetettsége, a rendelkezésre álló rövid megvalósíthatósági idő miatt,a különböző fajtájú tervek elkészítéséhez szükséges időintervallumok eltérő mértékben, de fedésben vannak a tervek egymásra épülnek.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdés hatálya alá tartozik (figyelemmel a Kbt. 62. § (3) és (5) bekezdéseire és a Kbt. 63. § (3) bekezdésére is).

A Kbt. 74. § (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Előzetes igazolási mód:

Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevők esetében külön-külön) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelete (Továbbiakban Kr.) 1. § (1) bekezdése értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseinek hatálya alá.

A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

A Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:

Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdésében foglaltak értelemszerű alkalmazásával az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően, 5 munkanapos határidő tűzésével – hívja fel az értékelési szempontokra tekintettel a legkedvezőbb ajánlattevőt azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

A Kr. 8. és 10. §-a szerint kell az ajánlattevőnek igazolnia, illetve az ajánlatkérőnek ellenőriznie, hogy az ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésének hatálya alá (figyelemmel Kr. 14. és 16. §-aira is).

A Kr. 15. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában résztvevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében.

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az igazolások keltezése nem lehet korábbi, mint a felhívás feladásának napja.

Szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások:

A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét, amelyet az ajánlatkérő ellenőriz a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzéki bejegyzésében.

322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek – vagy az általa az adott tervezési vagy mérnöki munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek – nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.

A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek a Kormány 321/2015. (X.30.) Korm. rendelete 1. § (1) bekezdése értelmében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése értelmében elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében, tehát ajánlattevőnek csak arról kell nyilatkozni az egységes európai közbeszerzési dokumentumban, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. Részének α: pontját kell kitöltenie.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:

Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése értelmében az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt felhívja azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek:

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P1. Ajánlattevő köteles benyújtani valamennyi számlavezető pénzügyi intézménye által kiállított eredeti vagy másolati igazolást az alábbi tartalommal:

— pénzforgalmi számlaszám(ok) megjelölése, a pénzforgalmi számlák megnyitásának dátuma,

— számláján/számláin az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapban volt-e 15 napot meghaladó sorba állítás, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ajánlatkérő a „sorba állítás” fordulat alatt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.

P2. Ajánlattevő köteles csatolni az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 3 üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát eredeti vagy másolati példányban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti P1. pontban előírt követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike felel meg.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amely(ek)nek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben meghatározott minősített ajánlattevők esetében a gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelmények teljesítését az ajánlatkérő a Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésére figyelemmel is vizsgálja.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1. 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 19.§ (1) bek a) pont szerint az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben bármelyik bankszámláján a felhívás feladásának napját megelőző 12 hónapban 15 napot meghaladó sorban állás (sorbaállítás) fordult elő.

P.2. Az ajánlattevő alkalmatlan, ha a közbeszerzés tárgya (2x2 sávos közút tervezési és híd tervezési feladatok ellátása, a következő tartalommal: Megvalósíthatósági Tanulmány, Környezeti hatástanulmány, engedélyezési és/vagy kiviteli terv) szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 3 lezárt üzleti évben összesen nem érte el legalább a 750 millió forintot.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. (Továbbiakban Kr.) 1. § (1) bek. értelmében az EEKD IV. Részének alfa pontját kell kitölteni. Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bek. szerint jár el:

M1) A Kr. 21.§ (3) bek. a) pont szerint az csatolandó a felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben végzett szolgáltatások ismertetése az alábbi tartalommal:

— teljesítés kezdő és befejező időpontja,

— szerződést kötő másik fél megnevezése,

— szolgáltatás tárgya és mennyisége,

— referencia kiállító nyilatkozata arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő.

Ha a referenciát az alkalmasságot igazoló szervezet közös ajánlattevőként teljesítette, az a Kr. 22. § (5) bekezdése szerint fogadható el. A Kbt. 35. § (6) bekezdés alapján Közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért egyetemlegesen felelnek.

M2) A Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján csatolni kel a szakemberek végzettségét igazoló iratokat, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát és rendelkezésre állási nyilatkozatát. Az önéletrajz tartalmazza legalább a teljesítésbe bevonni kívánt szakember képzettségét, továbbá a szakember gyakorlatának megítélése szempontjából lényeges adatokat:

— adott szakember által a hivatkozott szolgáltatás keretében ellátott feladat/tevékenység ismertetését,

— a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap),

— az ajánlattétel időpontjában annak a személynek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.

Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer vehetők figyelembe.

A követelményeknek az ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) és (7) bekezdése szerint is megfelelhetnek, ez utóbbi esetben csatolni kell a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti okiratot és a 67. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot.

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmét a Kbt. 65. § (9) és (11) bekezdésére is.

A minősített ajánlattevők esetében a Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben (72 hónap) legalább az alábbi szerződésszerűen teljesített, befejezett munkára vonatkozó referenciákkal:

M.1.1. legalább 1 db, minimum 80 m nyílású híd, engedélyezési és/vagy kiviteli tervének elkészítése tárgyú szerződéssel;

M.1.2. legalább 1 db, egybefüggő minimum 3,0 km legalább 2x2 sávos közút építésére vonatkozó környezeti hatástanulmány és Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció elkészítése tárgyú szerződéssel;

M.1.3. legalább 1 db, egybefüggő minimum 3,0 km legalább 2x2 sávos közút építésére és/vagy átépítésre vonatkozó engedélyezési és/vagy kiviteli terv elkészítése tárgyú szerződéssel.

Az ajánlati felhívás feladását megelőző 6 évet (72 hónapot) ajánlatkérő a Kbt. 48. §-ban rögzített határidő-számítási módszer alkalmazásával vizsgálja.

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberekkel:

M.2.1. 1 fő tervező szakember, aki rendelkezik az ajánlati felhívás VI.3.8.) pontban az erre a szakemberre előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú vagy azzal egyenértékű végzettséggel, valamint a hídszerkezeti tervezési szakterületen legalább 36 hónap tervezői gyakorlattal.

M.2.2. 1 fő tervező szakember, aki rendelkezik az ajánlati felhívás VI.3.8.) pontban az erre a szakemberre előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú vagy azzal egyenértékű végzettséggel, valamint a vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület, területi vízgazdálkodás építmények tervezési részszakterületen legalább 36 hónap tervezői gyakorlattal.

M.2.3. 1 fő tervező szakember, aki rendelkezik az ajánlati felhívás VI.3.8.) pontban az erre a szakemberre előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú vagy azzal egyenértékű végzettséggel, valamint a geotechnikai szakterületen legalább 36 hónap gyakorlattal.

M.2.4. 1 fő tervező szakember, aki rendelkezik az ajánlati felhívás VI.3.8.) pontban az erre a szakemberre előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú vagy azzal egyenértékű végzettséggel, valamint környezetvédelmi szakterületen 36 hónap környezetvédelmi szakmai gyakorlati idővel.

M.2.5. 1 fő tervező szakember, aki rendelkezik az ajánlati felhívás VI.3.8.) pontban az erre a szakemberre előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú vagy azzal egyenértékű végzettséggel, valamint közlekedési építmények tervezési szakterület közúti építmények tervezési részszakterületen legalább 36 hónap útépítési tervezői gyakorlattal.

1 szakember csak 1 pozícióra jelölhető, azaz az átfedés nem megengedett.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6)).

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

266/2013. (VII.11.) Korm. Rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről és a 176/2011. (VIII.31.) Korm. rendelet a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről.

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Késedelmi kötbér: 0,5 %/nap max. 20 %, hibás teljesítési kötbér: 15 %, meghiúsulási kötbér 20 % teljesítési,jótállási biztosíték 5 %-5 %. Hazai forrásból kerül finanszírozásra: A „Kiemelt közúti projektek” előirányzat terhére megkötött KIF/235-2/2016-NFM_SZERZ számú támogatási szerződés 14.11.2016-én kelt KIF/26884/2016-NFM számú módosítása alapján. A szerződés kedvezményezetti finanszírozású. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Kbt. 135. § (1), (3), (5), (6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdés szerint, valamint az adózásról szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § rendelkezéseire is figyelemmel teljesíti.

Előleg nem biztosít.

Tervező 4 rész-számlát és 1 végszámlát nyújthat be a szerződéstervezetben rögzített számlázási ütemterv szerint. A részletes szerződéses feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 12/01/2017
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 12/01/2017
Helyi idő: 10:00
Hely:

NIF Zrt., 1134 Budapest, Váci út 45., III. emelet, tárgyaló.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában a Kbt. 68. § (1)–(4), (6) bekezdés szerint jár el. Az ajánlatok felbontásánál csak a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek lehetnek jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Ajánlati biztosíték: 5 000 000 HUF.

2. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé közös gazdálkodó szervezet társaság megalakítását.

3. Ajánlatkérő előírja, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor az ajánlatkérő kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni.

4. Az alkalmasság feltételeit és igazolását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdéséhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi alkalmassági követelmények tekintetében: III.1.2. P1), P2) III.1.3 M1),M2).

5. A dokumentáció elektronikus úton elérhető és letölthető az ajánlattételi határidő lejártáig a következő helyről: https://webdav.nif.hu/index.php/s/zi9XR5MBACNs1RY Jelszó: galvani.

6. Értékelési szempontrendszer Minőségi kritérium 1-3. esetén: egyenes arányosítás. Árszempont: fordított arányosítás.

7. Ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bek. szerint.

8. Ajánlatkérő a jelen hirdetmény IV.2.6) pontjában az ajánlati kötöttség idejeként meghatározott 2 hónap alatt 60 nap időtartamot ért.

9. A biztosítékok rendelkezésre bocsátásáról az ajánlatban nyilatkozni kell. Kbt. 134. § (5)bekezdése alapján.

10. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésére. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.

11. Az ajánlattevőknek (adott esetben kapacitást nyújtó szervezeteknek) az ajánlatban EEKD-t kell benyújtaniuk. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (3) bekezdése a) pontja szerint kérjük, hogy az EEKD formanyomtatványon tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor a már ismert alvállalkozókat.

12. A nyertes Ajánlattevő köteles a szerződés hatálya és a jótállás időtartalma alatt legalább 300 000 000 HUF éves valamint káreseményenként 150 000 000 HUF kártérítési limit összegű érvényes tervezői felelősségbiztosítással rendelkezni.

13. Szakmai ajánlat: a beszerzés tárgyára, valamint a műszaki leírásban és a szerződéses feltételekben foglalt ajánlatkérői előírásokra tett ajánlat, különösen a felhívás II.2.5) pontjában megfogalmazott értékelési részszempontokra tett ajánlat, beleértve a Felolvasólap mellékletét képező alátámasztó nyilatkozatot is.

14. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Pongor Dániel, lajstromszáma: 00314.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/11/2016