Services - 415373-2016

25/11/2016    S228

Pologne-Varsovie: Services juridiques

2016/S 228-415373

Avis de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Bank Gospodarstwa Krajowego
Adresse postale: Al. Jerozolimskie 7
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL127 Miasto Warszawa
Code postal: 00-955
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Marta Dzierba
Courriel: marta.dzierba@bgk.pl
Téléphone: +48 225229515
Fax: +48 225965905
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bgk.pl
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: www.bgk.pl
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées à l'adresse suivante:
Nom officiel: Bank Gospodarstwa Krajowego
Adresse postale: Al. Jerozolimskie 7
Ville: Warszawa
Code postal: 00-955
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Marta Dzierba
Téléphone: +48 225229515
Courriel: marta.dzierba@bgk.com.pl
Fax: +48 225965905
Code NUTS: PL POLSKA
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bgk.com.pl
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Autre activité: usługi bankowe

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Świadczenie usług prawnych dla BGK – obszar projektów unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Numéro de référence: BZP/100/DP/2016
II.1.2)Code CPV principal
79100000 Services juridiques
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług prawnych z obszaru projektów unijnych oraz działań windykacyjnych w związku z prowadzoną przez Zamawiającego działalnością w perspektywie finansowej 2014 – 2020.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług prawnych z obszaru projektów unijnych oraz działań windykacyjnych w związku z prowadzoną przez Zamawiającego działalnością. W ramach obsługi prawnej Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do:1.bieżącej obsługi prawnej związanej z obsługą przez Zamawiającego Projektów (zgodnie z definicją zawartą w Załączniku – IPU), w tym: a)sporządzanie opinii, analiz, ekspertyz prawnych w zakresie zagadnień związanych z tematyką funduszy europejskich; b) przygotowanie opinii prawnych dotyczących realizacji Projektów; c) opiniowanie dokumentacji konkursowej związanej z produktami finansowymi oferowanymi w ramach Projektów, która umożliwi Zamawiającemu dokonanie wyboru „pośredników finansowych”, tj. instytucji uprawionych do ubiegania się o wsparcie w ramach Projektów, których głównym zadaniem będzie bezpośrednie przekazywanie środków z tych Projektów małym i średnim przedsiębiorcom w formie produktów/instrumentów finansowych przewidzianych w określonych Regionalnych Programach Operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Programach Operacyjnych na lata 2014-2020 – możliwe tryby wyboru: przetarg publiczny, tryb konkursowy; d) wsparcie prawne Zamawiającego w procesie wyboru pośredników finansowych, e)uczestnictwo w spotkaniach wewnętrznych jaki i zewnętrznych na których niezbędne jest bieżące wsparcie prawne Zamawiającego, f) monitorowanie zewnętrznych aktów normatywnych krajowych i UE, w zakresie realizacji Projektów, g) wspieranie w procesie kontroli systemowych i doraźnych pośredników finansowych i beneficjentów ostatecznych (tj. małych i średnich przedsiębiorców korzystających ze wsparcia w ramach Projektów), w tym weryfikacja protokołów pokontrolnych, czy dokumentacji kontroli, h) wsparcie w zakresie prowadzenia czynności dotyczących windykacji i zabezpieczenia środków Projektów; 2. udzielania konsultacji prawnych w zakresie obsługiwanych oraz wygaszanych przez Zamawiającego projektów z perspektywy finansowej 2007-2013, tj. projektów analogicznych do określonych w pkt 1. powyżej. Zakres i termin każdorazowego świadczenia usług stanowiących przedmiot zamówienia będą określać odrębne zlecenia wydawane na podstawie zawartej z Wykonawcą umowy. Zleceń udzielać będzie osoba działająca w imieniu Zamawiającego przy wykonywaniu umowy, na piśmie lub pocztą elektroniczną. Wykonawca będzie wykonywać zlecenia w miejscu wynikającym z ich charakteru, tj. w swojej siedzibie, w siedzibie Zamawiającego lub w każdym innym uzgodnionym z Zamawiającym miejscu. W razie zaistnienia szczególnych potrzeb po stronie Zamawiającego, Wykonawca zapewni świadczenie usług również w dni wolne od pracy, nie wyłączając dni ustawowo wolnych od pracy. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia przy bezpośrednim udziale ekspertów wskazanych w ofercie, za których w toku oceny ofert Zamawiający przyzna Wykonawcy punkty. Zamawiający może każdorazowo żądać, aby zlecona usługa została wykonana przez ekspertów, o których mowa powyżej. W takim przypadku wykonanie usługi przez inną osobę jest możliwe wyłącznie za zgodą Zamawiającego, o ile Wykonawca zapewni osobę o kwalifikacjach i doświadczeniu nie niższych niż odpowiednie wymagania określone w SIWZ.

Wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy będzie wynagrodzeniem za każdą godzinę zegarową świadczenia usługi. Zamawiający szacuje, iż zaangażowanie Wykonawcy w realizację zleceń składanych przez Zamawiającego wyniesie 100 roboczogodzin średniomiesięcznie (1 roboczogodzina jest rozumiana jako godzina zegarowa). Przy czym, Zamawiający w każdym sześciomiesięcznym okresie obowiązywania umowy (liczonym od dnia zawarcia Umowy) będzie mógł zlecić wykonanie usług objętych Umową w wymiarze nie przekraczającym łącznie 600 roboczogodzin.Umowa zostanie zawarta na czas określony wynoszący 24 miesiące od dnia zawarcia umowy. Jednocześnie Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających do 50 % wartości zamówienia podstawowego.

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 24
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet: Środki Pochodzą z Europ. Funduszy Struktu. i Inwestycyjnych, Budżetu Państwa w Ramach Region. Programów Opera., Progr. Opera. na Lata 2014-2020, Progr. Turystyka w Polsce Wschodniej Finansowanego Ze Środków Ministerstwa Rozwoju
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj. zgodnie z art. 22 ust. 1b pkt 1 Prawa zamówień publicznych – wymagane jest prowadzenie działalności gospodarczej w formie, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o radcach prawnych/art. 4a ust. 1 ustawy – Prawo o adwokaturze/art. 15 ust. 1 i 2 i art. 19 ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

A)Warunek doświadczenia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, spełnił łącznie poniższe warunki (uwaga! ta sama opinia prawna może być tylko raz wskazana przez Wykonawcę do wykazania spełnienia poniższych warunków, a należyte wykonanie opinii/usługi/sprawy musi być potwierdzone stosownymi referencjami): 1)należycie opracował co najmniej 4 opinie prawne związane z tematyką funduszy unijnych (w tym funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego); 2)należycie przygotował co najmniej 2 opinie prawne dotyczące tematyki regionalnych programów operacyjnych w perspektywie finansowej 2007-2013 i/lub perspektywie finansowej 2014-2020; 3)należycie przygotował co najmniej 2 opinie prawne dotyczące tematyki windykacji wierzytelności.

b)W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem kadrowym: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli: 1) Wykonawcy wykaże, że dysponuje Zespołem, składającym się co najmniej z 3 osób zdolnych do wykonania zamówienia, z których każda spełnia poniższe wymagania: a. posiada uprawnienia radcy prawnego lub adwokata lub jest prawnikiem zagranicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5.7.2002 o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 126, poz. 1069, z późn. zm.), wpisanego na listę prawników zagranicznych prowadzoną odpowiednio przez okręgowe rady adwokackie lub rady okręgowych izb radców prawnych, b. posiada doświadczenie w obsłudze prawnej umów (umowy) finansowanych lub współfinansowanych z funduszy unijnych (w tym funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego), c. posiada co najmniej (3) trzy lata doświadczenia zawodowego w zakresie świadczenia obsługi prawnej w charakterze rady prawnego, adwokata lub prawnika zagranicznego.

Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną (1) osobą wchodzącą w skład Zespołu dedykowanego do obsługi Zamówienia, posiadającą wiedzę na temat regulacji prawnych w obszarze pomocy publicznej.

Wykonawca wykazał gotowość do odbywania spotkań poza siedzibą Zamawiającego, tj. wyjazdów służbowych, co najmniej 1 członka Zespołu, o którym mowa w pkt 1 niniejszego ustępu,

w wymiarze dwóch (2) dni roboczych w miesiącu.

Wykonawca wykaże gotowość do odbywania konsultacyjnych spotkań roboczych w siedzibie Zamawiającego co najmniej 1 członka Zespołu, o którym mowa w pkt 1 niniejszego ustępu, w wymiarze jednego (1) spotkania na dwa (2) tygodnie.

Wykonawca zapewni dostępność co najmniej jednego (1) pracownika, wchodzącego w skład Zespołu dedykowanego do obsługi Zamówienia, do kontaktów telefonicznych z Zamawiającym, w godzinach pracy Zamawiającego. Dopuszcza się wymienność osób do kontaktów telefonicznych.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki opisane powyżej może spełniać jeden lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

A) Warunek doświadczenia: na potwierdzenie spełniania tego warunku Zamawiający żąda, aby Wykonawca przedłożył wykazu prac podobnych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te prace zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 5 do SIWZ), wystawionych referencji oraz dokumentów (m.in. wykazu wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia) przedstawionych przez Wykonawcę, w tym w szczególności krótkiego opisu zakresu zamówienia oraz informacji kto był zleceniodawcą usługi.

b)W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem kadrowym: wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 7 do SIWZ). Jeżeli Wykonawca polegał będzie na doświadczeniu osób trzecich, przedkłada również oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 11 do SIWZ) a także oświadczenie podmiotu trzeciego (załącznik nr 4 do SIWZ).

III.2)Conditions liées au marché
III.2.1)Information relative à la profession
La prestation est réservée à une profession déterminée
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables:

Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj. zgodnie z art. 22 ust. 1b pkt 1 Prawa zamówień publicznych – wymagane jest prowadzenie działalności gospodarczej w formie, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o radcach prawnych/art. 4a ust. 1 ustawy – Prawo o adwokaturze/art. 15 ust. 1 i 2 i art. 19 ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej.

III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Zostały szczegółowo określone w dokumentacji zamówienia (w załączniku do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy).

III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 05/01/2017
Heure locale: 11:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 2 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 05/01/2017
Heure locale: 11:30
Lieu:

Bank Gospodarstwa Krajowego

Al. Jerozolimskie 7

00-955 Warszawa.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, do 50 % szacunkowej wartości zamówienia. Zakres tych zamówień oraz warunki na jakich zostaną udzielone Zamawiający wskazał w opisie przedmiotu zamówienia.

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia zostały wskazane w SIWZ.

Informacja o możliwości powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom została zawarta w SIWZ.

Podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zostały opisane w SIWZ.

W celu wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania oraz na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców złoży oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE w zw. z art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej „JEDZ”.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

Zamawiający informuje, że skorzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24 aa ust. 1 Ustawy Pzp, tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Miejsce składania i otwarcia ofert: Bank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych oraz budżetu państwa w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programach Operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Programu Turystyka w Polsce Wschodniej finansowanego ze środków Ministerstwa Rozwoju

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 21 600 PLN – słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sześćset złotych. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, tj. co najmniej przez 60 dni począwszy od dnia składania ofert. (szczegółowe wytyczne dot. wadium opisane w SIWZ).

Zamawiający nie wymaga by Wykonawca lub podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby wskazane przez niego do realizacji zamówienia, w szczególności wskazane w wykazie osób (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp).

Kryteria oceny ofert wraz z wagami przypisanymi do każdego z nich zostały szczegółowo opisane w SIWZ. Kryterium I „Cena” (maksymalnie 50 pkt):W kryterium „Cena” oceniona zostanie zaoferowana przez Wykonawcę cena brutto za jedną godzinę zegarową świadczenia usług prawnych będących przedmiotem niniejszego zamówienia (w oparciu o załącznik nr 3 do SIWZ). Cenę ofertową wyrażoną w PLN należy obliczyć poprzez dodanie kwoty netto za usługi oraz wyliczonej od niej wartości podatku od towarów i usług (VAT), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W cenie należy uwzględnić wartość autorskich praw majątkowych oraz wynagrodzenie z tytułu ich przeniesienia.

Kryterium II „Doświadczenie” (maksymalnie 25 pkt): Doświadczenie Wykonawcy, w tym liczba, wartość i zakres wykonanych usług. Aby uznać niniejszy warunek za spełniony, Wykonawca winien spełniać warunki progowe, o których mowa w niniejszej SIWZ w Rozdziale VIII ust.3.Ponadto, w ramach kryterium „Doświadczenie” Zamawiający będzie przyznawał punkty zgodnie z opisem w rozdz. XV pkt. 2 treści SIWZ. Podstawą do oceny Kryterium II jest załącznik nr 5 do SIWZ oraz dokumenty wymienione w rozdz. X pkt 4 SIWZ.

Kryterium III „Potencjał operacyjny oraz kadrowy”wymagania dotyczące uprawień i doświadczenia poszczególnych członków zespołu (maksymalnie łącznie 25 pkt).Zamawiający będzie przyznawał punkty zgodnie z opisem w rozdz. XV pkt. 3 treści SIWZ. Podstawą do oceny Kryterium III jest załącznik nr 8 (oraz o ile dotyczy,również 11 i 12) UWAGA: Zamawiający wskazuje, że w kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” oraz kryterium „Potencjał operacyjny i kadrowy” punktowane będzie tylko i wyłącznie doświadczenie własne oraz własny potencjał kadrowy.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych Ustawy Pzp. 2. Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w toku Postępowania lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami Ustawy Pzp, Wykonawca może wnieść odwołanie.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób. 6. Odwołanie wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6, wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
23/11/2016