Services - 41542-2022

25/01/2022    S17

Nederland-Utrecht: Toezicht op uitvoering van de bouw

2022/S 017-041542

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Nationaal identificatienummer: 361633343
Postadres: Griffioenlaan 2
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3526 LA
Land: Nederland
Contactpersoon: Dina Lo-Kioeng-Shioe
E-mail: Aanbestedingsteam-GWW@rws.nl
Telefoon: +31 650246045
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rijkswaterstaat.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

31157900: Raamovereenkomst Toezicht op het uitvoeren van gevelisolatie

Referentienummer: 31157900
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71520000 Toezicht op uitvoering van de bouw
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdrachtnemer dient in hoofdzaak de volgende werkzaamheden te verrichten:

- Bouwvoorbereiding;

- Uitvoeringsbegeleiding;

- Nazorg en klachtafhandeling

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 7 234 075.45 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Nederland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie het reeds ingevulde veld m.b.t. de korte omschrijving

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: KWALITEIT / Weging: 0
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 123-326344
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

31157900: Raamovereenkomst Toezicht op het uitvoeren van gevelisolatie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/11/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Fusion B.V.
Nationaal identificatienummer: 39076659
Postadres: P. Mondriaanlaan 54
Plaats: ALPHEN AAN DEN RIJN
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2408DJ
Land: Nederland
E-mail: bert@fusionweb.nl
Telefoon: +31 652690916
Internetadres: http://www.fusionweb.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: NIBAG B.V.
Nationaal identificatienummer: 08194483
Postadres: Demmersweg 122
Plaats: HENGELO
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 7556BN
Land: Nederland
E-mail: c.vd.biggelaar@nibag.nl
Telefoon: +31 889600900
Internetadres: http://www.nibag.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Centraal Bureau Bouwbegeleiding B.V. (CBB)
Nationaal identificatienummer: 57384029
Postadres: Leidenweg 70
Plaats: ARNHEM
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 6843LD
Land: Nederland
E-mail: m.baars@cbbarnhem.nl
Telefoon: +31 263868600
Internetadres: http://www.cbbarnhem.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 234 075.45 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Burgerlijke rechter te 's-Gravenhage
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/01/2022