Diensten - 415472-2020

04/09/2020    S172

België-Brussel: Diensten voor ontwikkeling van analytische, wetenschappelijke, mathematische of prognosesoftware

2020/S 172-415472

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vlaamse Milieumaatschappij
Nationaal identificatienummer: 0887.290.276_16780
Postadres: K. Albert-II laan 20
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
E-mail: k.cauwenberghs@vmm.be
Telefoon: +32 22142140
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.vmm.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=385322
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=385322
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=VMM-WAT-L-2020-S-0014-+X-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Uitbreiding van het klimaatportaal-Vlaanderen met een klimaatadaptatietool

Referentienummer: VMM-WAT-L-2020-S-0014- X-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72212460 Diensten voor ontwikkeling van analytische, wetenschappelijke, mathematische of prognosesoftware
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze opdracht bestaat uit twee delen:

— vast deel: de dienstverlener zal scenario-analyses uitvoeren met bestaande modellen die minstens de klimaateffecten hitte, droogte en pluviale wateroverlast simuleren en zal specifiek adaptatiemaatregelen met deze modellen simuleren. De bedoeling is om beter inzicht te bekomen in het locatie-specifieke potentieel aan en de effectiviteit van adaptatiemaatregelen op deze klimaateffecten. Hiertoe zal de dienstverlener starten met een inventarisatie van de mogelijke maatregelen, van de beschikbare data-sets en simulatiemodellen, van relevante beleidsstudies en wetenschappelijke onderzoeksprojecten en evaluatiekaders voor de beoordeling van de adaptatiemaatregelen. Vervolgens zullen in een aantal voorbereidende analyses de model-inputs worden aangemaakt zoals adaptatiepotentieelkaarten en een gebiedstypologie voor Vlaanderen. De simulaties rond effectiviteit van de maatregelen worden voor een aantal beleidsvarianten herhaald. De output uit de scenario-analyses zal verder verwerkt worden in een aantal risico-analyses waarin de baten tegenover de kosten worden afgewogen. Alle bevindingen uit deze analyses worden gerapporteerd in een onderzoeksrapport samen met een overdracht van alle gegenereerde data-sets,

— voorwaardelijk deel: de bevindingen en data-sets bekomen uit het vast deel, worden in het voorwaardelijk deel ontsloten via twee adaptatietools die raadpleegbaar zijn vanop internet, en gekoppeld of geïntegreerd met het Klimaatportaal Vlaanderen. Een eerste tool richt zich op adaptatieplanning en wil aan lokale besturen weergeven wat de concrete opties voor klimaatadaptieve maatregelen zijn binnen elk van de 300 gemeenten en wil deze duiden qua effectiviteit, locatie-specificiteit, omvang/implementatieniveau, kosten-aspecten, [...]. Een tweede adaptatietool richt zich op ontwerpers en wil hen informatie aanleveren waarmee op projectniveau tot klimaatbestendige ontwerpen wordt gekomen.

Voor het voorwaardelijk deel, worden twee variante inschrijvingen gevraagd. Beide varianten worden apart beoordeeld o.b.v. de vermelde gunningscriteria. Minstens het vaste deel van de opdracht wordt gegund aan de inschrijver en zijn variant met het hoogste puntenaantal (van het vaste en voorwaardelijke deel samen). De gunning van het voorwaardelijk deel – aan dezelfde inschrijver als het vaste deel — is afhankelijk van de kwaliteit van de resultaten uit het vaste deel en het zicht op de beschikbare resultaten negen kalendermaanden na aanvang van de opdracht.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 471 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Voornaamste plaats van uitvoering:

In de eigen kantoren.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie hoger.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 471 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 18
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Verlenging mogelijk na motivatie vertraging door dienstverlener.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Vrije opties in de offerte zijn mogelijk (zie bestek voor meer info).

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie bestek.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie bestek.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/10/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/10/2020
Plaatselijke tijd: 11:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vlaamse Milieumaatschappij
Postadres: Dokter De Moorstraat 24-26
Plaats: Aalst
Postcode: 9300
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Vlaamse Milieumaatschappij
Postadres: Dokter De Moorstraat 24-26
Plaats: Aalst
Postcode: 9300
Land: België
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Vlaamse Milieumaatschappij
Postadres: Dokter De Moorstraat 24-26
Plaats: Aalst
Postcode: 9300
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/09/2020