TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 41549-2022

25/01/2022    S17

Nederland-Hoogeveen: Reinigingsdiensten

2022/S 017-041549

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting openbaar primair onderwijs Hoogeveen
Nationaal identificatienummer: 29374997
Postadres: Elbe 2
Plaats: Hoogeveen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 7908 HB
Land: Nederland
Contactpersoon: Leonieke Westra
E-mail: lwestra@alpha-adviesbureau.nl
Telefoon: +31 852003991
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europese aanbesteding Schoonmaakdienstverlening Stichting Bijeen

Referentienummer: 2021-S1407
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90910000 Reinigingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Binnen de opdracht valt:

Regulier schoonmaakonderhoud

Periodiek schoonmaakonderhoud

Periodiek vloeronderhoud

Glasbewassing (inclusief boeidelen)

Dieptereiniging

Buiten de opdracht valt:

Levering sanitaire voorzieningen

U dient uw inschrijving te baseren op het in Bijlage G weergegeven schoonmaakprogramma. Tevens dient u in uw inschrijving rekening te houden met personeel dat ter overname aangeboden wordt door de huidige leverancier (zie Bijlage H).

Het betreft een overeenkomst voor de duur van 3 jaren. Na deze jaren heeft Opdrachtgever de mogelijkheid om het overeenkomst nog 7 keer te verlengen met één jaar.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 136 500.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL11 Groningen
NUTS-code: NL12 Friesland (NL)
NUTS-code: NL133 Zuidwest-Drenthe
Voornaamste plaats van uitvoering:

Hoogeveen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Betreft 11 locaties.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit - casus 1 / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit - casus 2 / Weging: 30
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Deze opdracht wordt niet in percelen aanbesteed. De reden hiervoor is:

Het aanbestedingsteam heeft voorafgaand aan de aanbesteding onderzocht wat de relevante markt is, of er consequenties zijn voor de toegang van het MKB en de gevolgen voor de Aanbestedende Dienst en de Gegadigden en de mate van samenhang tussen de opdrachten. In dit kader is rekening gehouden met onder meer de volgende punten:

- De samenhang van de opdrachten: er is sprake van een gelijksoortige opdracht;

- De organisatie van Opdrachtgever is zodanig ingericht dat er geen sprake is van zelfstandigheid met betrekking tot aankopen bij de vestigingen; inkoop wordt centraal vanuit het bestuursbureau aangestuurd en georganiseerd;

- De verwachte totaalprijzen van deze aanbesteding staan in verhouding tot de uitvoerbaarheid hiervan door het MKB.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 201-524293
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Europese aanbesteding Schoonmaakdienstverlening Stichting Bijeen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/01/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Dokter Schoonmaakorganisatie B.V.
Nationaal identificatienummer: 04057938
Postadres: Maxwellstraat 2
Plaats: EMMEN
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 7825GA
Land: Nederland
E-mail: J.Dokter@dokterschoon.nl
Telefoon: +31 591631186
Fax: +31 591676115
Internetadres: http://www.dokterschoon.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 136 500.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Nederland/ locatie Assen
Plaats: Assen
Land: Nederland
E-mail: info@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/01/2022