Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 415518-2021

16/08/2021    S157

Poland-Leżajsk: Disposable gloves

2021/S 157-415518

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku
Postal address: 37-300 Leżajsk ul. Leśna 22
Town: Leżajsk
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Postal code: 37-300
Country: Poland
Contact person: Bogumiła Mahunik
E-mail: zamowienia@spzoz-lezajsk.pl
Telephone: +48 172404723
Internet address(es):
Main address: www.spzoz-lezajsk.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa rękawic

Reference number: DZP.261.1.23.2021
II.1.2)Main CPV code
18424300 Disposable gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części i obejmuje:

1) Część nr 1: Rękawice diagnostyczne nitrylowe i lateksowe;

2) Część nr 2: Rękawice chirurgiczne.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Magazyn Gospodarczy Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku

II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice diagnostyczne nitrylowe i lateksowe;

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40.00
Price - Weighting: 60.00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Magazyn Gospodarczy Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku

II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice chirurgiczne;

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40.00
Price - Weighting: 60.00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Wykaz i krótki opis warunków:

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego

w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ

II. Określenie warunków udziału w postępowaniu:

1) Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp.

III. Wykaz dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (podmiotowe środki dowodowe)

1. Formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) zawierający aktualne oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego w SWZ (składany wraz ofertą)

2. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem

3. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji

o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

4. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

1) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

2) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

3) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

4) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy. (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ).

4. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

III. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą potwierdzających, że oferowane dostawy, spełniają określone przez zamawiającego wymagania (przedmiotowe środki dowodowe):

1. deklaracja zgodności CE oraz Certyfikat potwierdzający kategorię III ŚOI – dotyczy części nr 1, 2;

2. dokument potwierdzający dopuszczenie rękawic do kontaktu z żywnością – dotyczy części nr 1 poz. 2;

3. raport testowy nie starszy niż z 2017 r. potwierdzający wytrzymałość mechaniczną i grubość ścianki – dotyczy części nr 1;

4. materiały informacyjne (karty techniczne, ulotki, katalogi, opisy itp.) oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzające spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego - dotyczy części nr 1, 2;

5. próbki zaoferowanego przedmiotu zamówienia:

1) 1 oryginalne opakowanie producenta, zawierające wymagane oznakowanie fabryczne -dotyczy części nr 1,

2) co najmniej po 3 pary z każdej pozycji - dotyczy części nr 2;

6. oświadczenie Wykonawcy, że:

1) na zaoferowany przedmiot zamówienia posiada ważne i aktualne dokumenty dopuszczające go do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186), które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie,

2) zaoferowany przedmiotu zamówienia posiada napisy i etykiety w języku polskim

- dotyczy części nr 1, 2.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Ze względu na program do III.1.1 dodaje się:

IV. Dokumenty podmiotów zagranicznych

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w Rozdziale VI pkt. II.1) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

2) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o którym mowa w Rozdziale VI pkt. II.2) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury- wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zastępuje się je w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis ust. 1 stosuje się.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy są opisane w załączniku do specyfikacji warunków zamówienia – wzór umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/09/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 10/11/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 16/09/2021
Local time: 09:15
Place:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku, 37-300 Leżajsk, ul. Leśna 20, I piętro, pokój nr 12 (budynek Administracji)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej/ Departament Odwołań przy Prezesie Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej/ Departament Odwołań przy Prezesie Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/08/2021