Werken - 415791-2015

Beknopt weergeven

25/11/2015    S228    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

België-Brussel: Leggen van sporen

2015/S 228-415791

Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Richtlijn 2004/17/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Infrabel — Area Center (Brussels)
Frankrijkstraat 85
Ter attentie van: Dannau Nathalie
1060 Brussel
België
Telefoon: +32 22245520
E-mail: nathalie.dannau@infrabel.be

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.infrabel.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=218942

I.2)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor
I.3)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Aan de opdracht gegeven benaming
57/52/1/14/071 omvorming van het complex spoortoestellen van de zone L te Schaarbeek, station Schaarbeek Reizigers, geëlektrificeerde sporen.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Werken
Uitvoering
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Area Center (Brussel).

NUTS-code BE100

II.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
II.1.4)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
De aanneming bestaat hoofdzakelijk uit de vernieuwing en de herconfiguratie van het complex spoortoestellen van de zone L te Schaarbeek:
— de montage en het plaatsen van spoortoestellen in beton;
— de montage en het plaatsen van spoortoestellen die vooraf geboord en gemonteerd zijn in de werkplaats;
— de installatie van een nieuw tracé en van een nieuw lengteprofiel;
— het leggen van de sporen;
— het plaatsen van de uitzettingstoestellen;
— aanbrengen van bijkomend ballast;
— de uitvoering van aluminothermische lassen;
— de verrichtingen van nivellering, richten en onderstoppen van sporen en spoortoestellen na het leggen;
— de vrijmaking en de regeling van de belastingen in de langgelaste spoorstaven en de spoortoestellen;
— de aanleg van dienstpaden;
— het aanleggen van dienstoverwegen met een bevloering in rubber;
— het ter beschikking stellen van prestaties van gemechaniseerde voertuigen en werklieden;
— de installatie van spoor en spoortoestellen;
— de uitvoering van bijkomende werken.
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

45234116

II.1.6)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Laagste prijs
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
I-I.CE-57/52/1/14/071-F06
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht

Aankondiging van een opdracht

Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2015/S 68-122460 van 8.4.2015

Afdeling V: Gunning van een opdracht

V.1)Gunning en waarde van de opdracht
Opdracht nr: 57/52/1/14/071
V.1.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
2.10.2015
V.1.2)Informatie over inschrijvingen

Aantal ontvangen inschrijvingen: 6
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0

V.1.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

REMACOM
Hoogstraat 2
9080 Lochristi
België

V.1.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 2 852 796,41 EUR
Zonder btw
V.1.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed: neen
V.1.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.2)Nadere inlichtingen:
De uitvoeringstermijn bedraagt 960 werkdagen, verdeeld over 30 weekends en 900 weekdagen.

De opdrachtdocumenten (bestek en bijlagen) zijn gratis te downloaden op: https://enot.publicprocurement.be Wij raden u ten stelligste aan om u te registreren, op die manier wordt u automatisch op de hoogte gebracht bij eventuele addenda, verbeteringsberichten, aanvullende informatie, enz.

VI.3)Beroepsprocedures
VI.3.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Raad van State
Wetenschapsstraat 33
1040 Brussel
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Telefoon: +32 22349611
Internetadres: www.raadst-consetat.be

VI.3.2)Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: Zie artikel 23 van de wet van 17.6.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
VI.3.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
20.11.2015