Usługi - 416034-2019

04/09/2019    S170

Polska-Raszyn: Usługi związane z odpadami

2019/S 170-416034

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Gminy Raszyn
Adres pocztowy: ul. Szkolna 2a
Miejscowość: Raszyn
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Tel.: +48 227017803
Faks: +48 227017801
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Raszyn

Numer referencyjny: ZP.271.1.19.2019.DC
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Raszyn z podziałem na zadania:

Zadanie nr 1 – „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych w gminie Raszyn”

Zadanie nr 2 – „Udostępnienie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców gminy Raszyn do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych w gminie Raszyn

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90512000 Usługi transportu odpadów
90513000 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina Raszyn, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach zadania nr 1 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych w gminie Raszyn” Wykonawca zobowiązany będzie do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Raszyn oraz dostarczenia ich do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Zgodnie z zapisami zawartymi w „Opisie przedmiotu zamówienia” – stanowiącym załącznik A1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamówienie obejmuje:

a) odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych oraz dostarczenie ich do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK),

b) odbieranie odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny, zgodnie z obowiązującym w czasie trwania umowy regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Raszyn,

c) zagospodarowanie (odzysk i unieszkodliwienie) zebranych odpadów komunalnych, zgodnie z wytycznymi przyjętymi w przepisach prawa i zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego Uchwałą nr 3/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22.1.2019 roku w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 z załącznikami oraz Uchwałą nr 4/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22.1.2019 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz z załącznikami dotyczącymi regionu zachodniego (Dz.Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 1462),

d) wyposażenie nieruchomości w odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia ilości worków i pojemników do zbiórki odpadów poszczególnych rodzajów,

e) utrzymanie pojemników do zbiórki odpadów w odpowiednim stanie porządkowym, technicznym i sanitarnym (mycie, dezynfekcja oraz dezynsekcja i naprawy techniczne pojemników),

f) obsługa zgłoszeń i reklamacji związanych z realizacją przedmiotu zamówienia oraz zamówień na usługi.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Częstotliwość odbioru odpadów zielonych z terenu zabudowy jednorodzinnej / Waga: 5
Kryterium kosztu - Nazwa: Częstotliwość odbioru odpadów biodegradowalnych z terenu zabudowy jednorodzinnej / Waga: 5
Kryterium kosztu - Nazwa: Częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych z terenu zabudowy jednorodzinnej / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: Częstotliwość mycia pojemników / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: Ilość punktów adresowych w miesiącu do odbioru odpadów wielkogabarytowych / Waga: 10
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 200 000,00 PLN (dwieście tysięcy złotych).

Zamawiający dopuszcza zmiany realizacji umowy, Warunki zmiany umowy określone zostały we wzorze umowy oraz w SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Udostępnienie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców gminy Raszyn do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90512000 Usługi transportu odpadów
90513000 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne
90511200 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina Raszyn, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach zadania nr 2 „Udostępnienie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców gminy Raszyn do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”, Wykonawca zobowiązany będzie do przyjęcia od mieszkańców gminy Raszyn, bez pobierania dodatkowych opłat indywidualnych, odpadów komunalnych selektywnie zbieranych – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik A2, w postaci:

a) selektywnie zbieranych odpadów opakowaniowych i surowcowych,

b) odpadów zielonych i bioodpadów,

c) odpadów wielkogabarytowych,

d) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

e) przeterminowanych leków i chemikaliów,

f) zużytych baterii i akumulatorów,

g) zużytych opon,

h) odzieży i tekstyliów,

i) odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ilości do 750 kg rocznie z każdej nieruchomości zamieszkałej na terenie gminy Raszyn.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Częstotliwość przyjmowania odpadów segregowanych do PSZOK / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Odległość PSZOK od granicy gminy Raszyn / Waga: 20
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych).

Zamawiający dopuszcza zmiany warunków realizacji umowy, które opisane zostały we wzorze umowy oraz w SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 143-352493
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych w gminie Raszyn

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Udostępnienie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców gminy Raszyn do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Dokumenty podmiotów zagranicznych:

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów,

a) o których mowa w pkt 6.2.1. SIWZ, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp (wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert);

b) o którym mowa w pkt 6.2.2 SIWZ, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

Nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 6.2.1 - 6.2.2 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zwierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);

3) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby, mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 6.2.1 SIWZ, składa dokument o którym mowa w pkt 6.3.1a) SIWZ w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz w ustępie 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem, zawierającym oświadczenie tej osoby, złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

Zamawiający informuje, iż zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia.

1 Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r. poz. 419), co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być opatrzone klauzulą: „Nie udostępniać innym Wykonawcom”. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa - w rozumieniu art. 11, ust. 2 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”.

2 Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

3 Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

4 Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone w ofercie, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnym pliku z oznakowaniem „informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa”. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią zg. z SIWZ

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/08/2019