Bygge og anlæg - 416081-2015

Vis forkortet udgave

26/11/2015    S229    - - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 

Danmark-Middelfart: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2015/S 229-416081

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Middelfart Spildevand A/S
Strandvejen 100
Att: Helle Baker Norden
5500 Middelfart
Danmark
Mailadresse: hbn@middelfartspildevand.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.klima-byen.dk

Yderligere oplysninger fås her: Orbicon A/S
Lautrupvang 4B
Att: Andreas Claus Hansen
2750 Ballerup
Danmark
Telefon: +45 44858687
Mailadresse: anha@orbicon.dk
Internetadresse: http://www.orbicon.dk

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Orbicon A/S
Lautrupvang 4B
Att: Andreas Claus Hansen
2750 Ballerup
Danmark
Telefon: +45 44858687
Mailadresse: anha@orbicon.dk
Internetadresse: http://www.orbicon.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Middelfart Spildevand A/S
Strandvejen 100
Att: Helle Baker Norden
5500 Middelfart
Danmark

I.2)Type ordregivende myndighed
Andet: offentlig spildevandsvirksomhed
I.3)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
Miljø
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne

Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: ja

Middelfart Kommune
Teglgårdsparken 103
5500 Middelfart
Danmark

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
KlimaByen — Delområde 1 — klimatilpasning i Skovkvarteret i hovedentreprise.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Bygge- og anlægsarbejder
Udførelse
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: 5500, Middelfart.

NUTS-kode DK031

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Om KlimaByen Middelfart:
Projektet KlimaByen i Middelfart — Danmarks Smukkeste Klimatilpasning gennemføres som et partnerskab mellem Realdania, Middelfart Spildevand A/S og Middelfart Kommune. Projektet indeholder samlet set etablering af en række anlæg for regnvandshåndtering i byens overflader, der supplerer det eksisterende kloaknet med ekstra kapacitet, fleksibilitet og robusthed. Klimatilpasningsløsningerne skal udformes på en måde, så de som helhed passer ind i byen og på samme tid bidrager til byens og byrummenes kvalitet og liv.

Projektområdet er samlet set på godt 450 000 m2 og området strækker sig fra villakvartererne i Middelfarts vestlige udkant, gennem den centrale by og til den gamle bydel ved havnen.

Opdeling i entrepriser:
Projektområdet er inddelt i 3 delområder, som udbydes som separate hovedentrepriser, hertil kommer et udbud af »Aktivitetssskoven« således at der forventeligt vil blive udbudt 4 separate hovedentrepriser:
Delområde 1 — Skovkvarteret:
Nærværende udbud af Delområde 1 — klimatilpasning af Skovkvarteret, udgøres af et område i den sydvestlige del af kvarteret ved Kongebrovej som består af boliger og rekreative områder.
Strategien for området er at udnytte terrænets naturlige fald til at aflede regnvand til Langedam, og videre til Lillebælt. Målet er at afkoble så meget regnvand fra parcelhusområderne som muligt fra den fælles kloak. Hermed søges det meste hverdagsregn i området håndteret lokalt. Ved kraftig regn og ekstremregn er der overløb til tilstødende områder.
Alle veje i området afkobles fra fælleskloakken, så alt regnvand, der falder på vejene, håndteres på overfladen, enten i render eller regnbede langs med vejene. Fra parcelhusområderne ledes vandet videre til regnbede og åbne grønne render langs boldbanerne. Renderne fører vandet hen til en skovsø, hvor vandet renses inden det via Langedam og Postens Rende ledes ud i Lillebælt.
Arbejder indeholdt i Delområde 1:
Skønsmæssigt indeholder udbuddet af nærværende hovedentreprise følgende arbejder:

— Omlægning fortov/ kørebane til regnbed: Ca. 350 m2

— Omlægning fortov til rabat: Ca. 110 lbm.
— Renovering fortov inkl. hævning kantsten: Ca. 230 lbm.

— Omprofilering kørebanearealer: Ca. 800 m2

— Brolægning: Ca. 200 m2

— Sætning teglklinker som kantsten: Ca. 300 lbm.

— Nyt slidlag på eksisterende kørebane: Ca. 2 500 m2

— Jordarbejde — udgravning, modellering: Ca. 2 000 m3

— Ø160 afløbsledning: Ca. 150 lbm.
— Ø600 afløbsledning: Ca. 50 lbm.
— Annullering nedløbsbrønde: Ca. 45 stk.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

45200000, 45212140, 45233250, 45233222

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 5 000 000 og 6 000 000 DKK
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Påbegyndelse 2.5.2016. Færdiggørelse 27.9.2016

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
I forbindelse med indgåelse af kontrakt skal entreprenøren stille sikkerhed på 15 % af den samlede entreprisesum, jf. AB 92 § 6.
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Betaling i henhold til AB 92 § 22, som nærmere konkretiseres i udbudsmaterialet.
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Der kræves ingen særlig retlig form.
Såfremt den økonomiske aktør er et konsortium eller anden form for sammenslutning skal samtlige deltagere hæfte direkte, solidarisk og ubegrænset for tilbuddet og opfyldelse af den tildelte kontrakt. Der skal af tilbuddet fremgå en fælles befuldmægtiget blandt de solidarisk hæftende deltagere, som ordregiver, med bindende virkning, kan indgå kontrakt med.
III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja
Beskrivelse af de særlige vilkår: Der vil i udbudsmaterialet blive stillet krav om overholdelse af etiske — og sociale klausuler og af arbejdsklausuler om løn- og arbejdsvilkår.
Kontraktsprog og arbejdssprog er dansk.
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1) Ansøger skal vedlægge oplysninger om ansøgers firmanavn, adresse, CVR-nr. samt navn, telefonnummer og e-mailadresse på ansøgers kontaktperson.
2) Ansøger skal vedlægge erklæring på tro og love om ubetalt forfalden gæld til det offentlige i henhold til bekendtgørelse af lov om begrænsning af skyldners mulighed for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændringer af visse love, jf. LBK nr. 336 af 13.5.1997.
3) Ansøger skal vedlægge erklæring på tro og love om, at ansøger ikke befinder sig i en af de i udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 og 2 anførte udelukkelsesgrunde.

Ansøger kan rekvirere skabelon til brug for afgivelse af erklæringerne vedr. 2) og 3) ved henvendelse til Andreas Claus Hansen på anha@orbicon.dk.

Såfremt ansøgningen indgives af et konsortium, bør ansøgningen vedlægges de i henhold til pkt. III.2.1), pkt. III.2.2) og pkt. III.2.3) krævede oplysninger for samtlige deltagere i konsortiets vedkommende. Vedlægges de pågældende oplysninger ikke eller ikke fuldt ud for en konsortiedeltagers vedkommende, vil ansøgningen ikke blive betragtet som ukonditionsmæssig, men den manglende vedlæggelse af oplysninger kan have indflydelse på prækvalifikationsvurderingen.
I det omfang ansøgeren ønsker, at der skal lægges vægt på underentreprenørers økonomiske eller tekniske kapacitet ved prækvalifikationsvurderingen, skal ansøgningen vedlægges en erklæring om, at underentreprenører stiller sine økonomiske eller tekniske kompetencer til rådighed for ansøgeren i forbindelse med entreprisens udførelse. Ansøgningen bør desuden vedlægges de i henhold til pkt. III.2.1), pkt. III.2.2) og pkt. III.2.3) krævede oplysninger for sådanne underentreprenørers vedkommende. Vedlægges de pågældende oplysninger ikke eller ikke fuldt ud for underentreprenørers vedkommende, vil ansøgningen ikke blive betragtet som ukonditionsmæssig, men den manglende vedlæggelse af oplysninger kan have indflydelse på prækvalifikationsvurderingen.
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 4) Ansøger skal vedlægge regnskabsoplysninger/økonomiske nøgletal i form af en erklæring underskrevet af en for ansøger tegningsberettiget person indeholdende følgende nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår:
i) Nettoomsætning
ii) Resultat før skat
iii) Aktiver og
iv) Egenkapital.
Såfremt ansøger er nystartet eller af anden grund ikke har ovenstående nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår, kan der vedlægges en soliditetserklæring fra ansøgers bank, hvoraf ansøgerens økonomiske og finansielle formåen skal fremgå.
Soliditetserklæringen skal indeholde oplysninger om
a) hvor længe ansøger har været kunde i banken og
b) bankens eller revisors udtalelse om, hvorvidt ansøger efter bankens eller revisors oplysninger på tidspunktet for bankens eller revisors underskrift hidtil har overholdt sine forpligtelser løbende i forhold til banken og i forhold til tredjemand, herunder SKAT.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
5) Ansøger skal vedlægge referenceliste med angivelse af de betydeligste referencer af lignende anlægsopgaver, som den udbudte, jf. punkt II.1.5) eller tilsvarende komplekse bygge- og anlægsopgaver for perioden 2013-2015 med angivelse af;
— ordregiver/bygherre
— beskrivelse af arbejdet som ansøger udfører på opgaven
— ansøgers kontraktsum på opgaven
— kontraktperiode
— entrepriseform, dvs. om ansøger har kontrakt som hoved- eller totalentreprenør eller som underentreprenør på opgaven.
Ansøger bedes maksimalt aflevere 10 referencer. Såfremt ansøger er et konsortium eller anden form for sammenslutning af virksomheder, skal oplysningerne under 6) angives samlet for sammenslutningen/konsortiet, dvs. at der maksimalt må afleveres 10 referencer i alt.
Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning.
Ordregiver forbeholder sig ret til at verificere de afgivne oplysninger.
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Begrænset
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal økonomiske aktører: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Blandt ansøgerne udvælges de kandidater, som ved en samlet vurdering af oplysninger om økonomisk og finansiel kapacitet samt teknisk kapacitet, vurderes bedst egnet og i stand til at løse opgaven. Den tekniske kapacitet vægtes højere end den finansielle kapacitet.
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Laveste pris
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
7.1.2016 - 16:00
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.8)Åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger
Formkrav til ansøgning:
— Ansøgningen bedes afleveret hos Middelfart Spildevand i en kuvert mærket: KlimaByen — Delområde 1 — Skovkvarteret — Ansøgning om prækvalifikation.
— Ansøgningen skal gerne bestå af 1 papirversion samt 1 elektronisk version på enten USB eller CD.
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Danmark
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.
Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud.
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23.11.2015