Diensten - 416192-2020

04/09/2020    S172

Frankrijk-Orléans: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2020/S 172-416192

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 162-393545)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Rectorat Orléans Tours
Nationaal identificatienummer: 17450430800019
Postadres: 21 rue Saint-Étienne
Plaats: Orléans
NUTS-code: FRB06 Loiret
Postcode: 45043
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Cellule académique des achats
E-mail: Marches.publics@ac-orleans-tours.fr
Telefoon: +33 238794153
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ac-orleans-tours.fr
Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-publics.gouv.fr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture de prestations permettant de gérer l'assistance à maîtrise d'œuvre pour des applications de gestion administrative développées en technologie WEB, existantes ou à venir

Referentienummer: REC45-2020-002
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture de prestations permettant de gérer l'assistance à Maîtrise d'œuvre (MOE) pour des applications de gestion administrative développées en technologie WEB, existantes ou à venir, déléguées au rectorat de l'académie Orléans-Tours (DSI).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
31/08/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 162-393545

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 17/09/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 22/09/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Modalité d'ouverture des offres
In plaats van:
Datum: 17/09/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 22/09/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: