Services - 416499-2017

20/10/2017    S202    - - Services - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte 

Hongrie-Budapest: Services de développement de logiciels

2017/S 202-416499

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Belügyminisztérium
AK15589
József Attila utca 2–4.
Budapest
1051
Hongrie
Point(s) de contact: Tóth Judit, főosztályvezető
Téléphone: +36 14411112
Courriel: tkfo@bm.gov.hu
Fax: +36 19994846
Code NUTS: HU110

Adresse(s) internet:

Adresse principale: http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium

Adresse du profil d’acheteur: http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5)Activité principale
Ordre et sécurité publics

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00023 azonosító jelű, „Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK)” elnevezésű projekt keretében VIZEK e-Vízikönyv rendszer kialakítása.

II.1.2)Code CPV principal
72262000
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00023 azonosító jelű, „Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK)” elnevezésű projekt keretében VIZEK e-Vízikönyv rendszer kialakítása.

49 500 db, A2-es méretű, kézzel írott, kötött-fűzött vk-i oldal digitalizálása.

2 400 000 A4-es méretű oldal digitalizálása és OCR technikával történő adatfelvételezése.

4 200 000 metaadat rögzítése.

1 db egységes vk-i adatbázis létrehozása.

1 db elektronikus vk-i nyilvántartó alkalmazás fejlesztése.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
72262000
72230000
72212900
72212700
80000000
79999100
72313000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: HU
Lieu principal d'exécution:

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, 1149 Budapest, Mogyoródi út 43., továbbá vállalkozási szerződés III. részének 9.2. pontjában megjelölt helyszínek.

II.2.4)Description des prestations:

Papíralapú vízikönyvek és kapcsolódó dokumentumok digitalizálása és adatbázisba rendezése, ezen adatbázis kezelésére az e-Vízikönyv informatikai alkalmazás fejlesztése vállalkozási szerződés keretében.

Ajánlatkérő a vízilétesítményekkel, vízimunkákkal és vízhasználatokkal összefüggő vízgazdálkodási és vízjogi engedélyezési dokumentumok elektronizálását tűzte ki célul. Jelenleg az engedélyek dokumentumai papír alapon tárolódnak, így az adatok keresése, illetve összesített lekérdezések csak emberi erőforrás bevonásával lehetséges.

A beszerzés során nyertes ajánlattevő feladata a meglévő, köziratnak minősülő, a 12 megyei katasztrófavédelmi igazgatóságon tárolt dokumentumok digitalizálása, a digitalizálást követően a dokumentumok rendezése, egy egységes adatbázis létrehozása az engedélyek fontosabb adataiból, továbbá a létrejövő adatbázis kezelésére elektronikus vízikönyvi nyilvántartás (továbbiakban: e-Vízikönyv), alkalmazás fejlesztése, amely a vízi létesítményekkel, vízi munkákkal és vízhasználatokkal összefüggő jogokat és kötelezettségeket, jogi szempontból jelentős tényeket és adatokat is tartalmazza. Az alkalmazás alapfunkcionalitásai az alábbiak:

a) rekord létrehozása;

b) módosítás;

c) törlés;

d) deaktiválás;

e) historikus megjelenítés;

f) lekérdezés.

A beszerzés főbb mennyiségi jellemzői az alábbiak:

1. 49 500 db, A2-es méretű, kézzel írott, kötött-fűzött vízikönyvi oldal digitalizálása;

2. 2 400 000 A4-es méretű oldal (480 ifm) terjedelmű egyéb, köziratnak minősülő dokumentum digitalizálása és OCR technikával (optikai karakterfelismerés, amellyel az analóg írás átalakítva digitális formába könnyebben feldolgozhatóvá válik) történő adatfelvételezése;

3. 4 200 000 metaadat (vizikönyvi adatokról rögzített adatok) rögzítése a fenti digitalizált állományokból;

4. 1 db egységes vízikönyvi adatbázis létrehozása;

5. 1 db elektronikus vízikönyvi nyilvántartó alkalmazás fejlesztése.

Az egyes feladatok vonatkozó paramétereit a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza. A felsorolás nem teljes, az összes elvégzendő feladatot az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Jótállási kötelezettség: 12 hónap.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: 2. Az M2.1. alkalmassági feltétel igazolására bemutatott szakember ott meghatározott releváns szakmai gyakorlata12 hónapon felüli időtartamának összege (max 60 hónap vehető figyelembe) / Pondération: 8
Critère de qualité - Nom: 3. Az M2.2. alkalmassági feltétel igazolására bemutatott szakember ott meghatározott releváns szakmai gyakorlata12 hónapon felüli időtartamának összege (max 60 hónap vehető figyelembe) / Pondération: 8
Critère de qualité - Nom: 4. Az M2.3. alkalmassági feltétel igazolására bemutatott szakember ott meghatározott releváns szakmai gyakorlata12 hónapon felüli időtartamának összege (max 60 hónap vehető figyelembe) / Pondération: 8
Critère de qualité - Nom: 5. Az M2.4. alkalmassági feltétel igazolására bemutatott szakember ott meghatározott releváns szakmai gyakorlata12 hónapon felüli időtartamának összege (max 60 hónap vehető figyelembe) / Pondération: 8
Critère de qualité - Nom: 6. Az M2.5. alkalmassági feltétel igazolására bemutatott szakember ott meghatározott releváns szakmai gyakorlata12 hónapon felüli időtartamának összege (max 60 hónap vehető figyelembe) / Pondération: 8
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet: „KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00023 azonosító jelű, „Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK)” projekt.
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2017/S 197-405056
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Autres raisons (interruption de la procédure)

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (1) bekezdése alapján az eljárást visszavonja.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongrie
Téléphone: +36 18828594
Courriel: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongrie
Téléphone: +36 18828594
Courriel: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
18/10/2017