Diensten - 416547-2019

04/09/2019    S170

Noorwegen-Hokksund: Gezondheidsdiensten

2019/S 170-416547

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 156-386409)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Øvre Eiker kommune
Nationaal identificatienummer: 954597482
Postadres: Stasjonsgata 24
Plaats: Hokksund
NUTS-code: NO NORGE
Postcode: 3301
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Kristina H. Bauhr
E-mail: kristina.bauhr@ovre-eiker.kommune.no
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/105766359.aspx
Adres van het kopersprofiel: http://www.ovre-eiker.kommune.no/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Response Centre Services as well as the Hire of Welfare Technology

Referentienummer: 2019/6163
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85100000 Gezondheidsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The contracting authority wants to sign a framework agreement for the use of technical/digital response centre systems adapted to PCs, PC tablets and smart phones (mobile guard room). The contracting authority also wants to purchase response centre services and hire welfare technological solutions from tenderers, or to connect their own equipment to the tenderer's response centre system.

Click here https://permalink.mercell.com/105766359.aspx

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 156-386409

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Time limit for receipt of tenders or requests to participate / Time limit for receipt of expressions of interest
In plaats van:
Datum: 18/09/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 04/10/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: