Services - 416585-2017

20/10/2017    S202    - - Services - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte 

Hongrie-Budapest: Services d'assistance relative aux logiciels

2017/S 202-416585

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
AK15427
Fényes Elek utca 7–13.
Budapest
1024
Hongrie
Point(s) de contact: dr. Kleithal Mariann
Téléphone: +36 18199171
Courriel: kleithal.mariann@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Code NUTS: HU110

Adresse(s) internet:

Adresse principale: http://www.kozut.hu

Adresse du profil d’acheteur: http://www.kozut.hu

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Autre activité: közút üzemeltetés, fenntartás

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

INTUT-SAP licencek követése 2017.

Numéro de référence: 2017/0000231
II.1.2)Code CPV principal
72261000
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

INTUT-SAP licencek követése 2017. Az Ajánlatkérő által használt SAP licenszek vonatkozásában az SAP,mint gyártó által deklarált „SAP Standard Support” licenszkövetési szolgáltatás beszerzése szoftver követésiszerződés keretében.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 279 960 000.00 HUF
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
72261000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: HU110
Lieu principal d'exécution:

1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.

II.2.4)Description des prestations:

Az Ajánlatkérő által használt – alább részletezett – SAP licenszek vonatkozásában az SAP, mint gyártó által deklarált „SAP Standard Support” licenszkövetési szolgáltatás beszerzése szoftverkövetési szerződés keretében.

Érintett licencek:

SAP Business Suite Expert User, 150 user (db).

SAP Business Suite Professional User, 150 user (db).

SAP Business Suite Limited Professional User, 100 user (db).

SAP Maintenance Worker User, 400 user (db).

SAP Procurement Self-Service and Collaborator User, 500 user (db).

SAP Business Suite Employee Self-Service User, 2500 user (db).

SAP Business Suite Developer User, 5 user (db).

SAP Logistics User, 230 user (db).

SAP Engineering User, 30 user (db).

SAP Payroll Processing, 15 user (db).

SAP Linear Asset Management (LAM), 800 user (db).

SAP Portfolio and Project Management (PM) (legalább 76,25 milliárd forintos értékhatárig).

SAP Procurement for PS (legalább 15 milliárd forintos értékhatárig) 50 305000000 Public sector spend budgets.

BA&T SAP Business Objects BI Suite (CS), 2 25 Concurrent sessions.

BA&T SAP Business Planning & Cons, lic for bus plan only, vers f SAP NetWeaver, 150 user (db).

SAP Workforce Performance Builder Producer, 4 user (db).

SAP Workforce Performance Builder Navigator, 1000 user (db).

SAP Workforce Performance Builder Enterprise Edition, 1000 user (db).

SAP Netweaver Folders Management (Legalább 50 000 dokumentumra), 5000 10 SAP NetWeaver records.

SAP NetWeaver Process Orchestration, 2 1 Cores.

SAP HANA, Vállalati kiadás, egységenként 1 1 64GB.

Nyertes ajánlattevő által biztosítandó szolgáltatások:

A SAP licencek követése, támogatása, magában foglalja az SAP rendszer biztonsági frissítéseit, a bonyolult és komplex rendszer programhibáinak javítását adott esetben, valamint az SAP újdonságok elérését és használatát az Ajánlatkérő által használt programmodulok vonatkozásában – a Műszaki Leírásban foglaltak szerint.

A termék támogatási szolgáltatásoknak alapvetően a következő elemekre kell kiterjedniük:

1) Szoftverkövetés.

— Hozzáférés biztosítása a licencelt megoldások új szoftververzióihoz, valamint a frissítésekhez.

— Támogató csomagok, javítócsomagok.

— Technológiai (harmadik felek operációs rendszereit és adatbázisait támogató) frissítések biztosítása.

— Az SAP szoftveralkalmazások ABAP forráskódjaihoz az elérés, valamint a rendelkezésre állás biztosítása.

— A szoftverek változtatás-kezelésének támogatása

2) Szoftvertámogatás.

— Hozzáférés biztosítása az SAP Notes közleményekhez.

— Hozzáférés biztosítása az SAP Note Assistant eszközhöz.

— 24x7-es elérés biztosítása a gyártói üzenetkezelő (hibajegy feladó) szolgáltatáshoz és a kapcsolódó globáliseszkalációs eljárásokhoz.

— SAP Service Marketplace elérésének biztosítása.

— Az SAP Solution Manager Enterprise Edition használatának biztosítása.

— 1 db „GoingLive” szolgáltatás biztosítása.

— 2 db EarlyWatch® Alert ellenőrzés biztosítása.

Ajánlattevőnek valamennyi fenti szolgáltatást a (SAP Service Marketplace honlapon hozzáférhető – http://service.sap.com/ ) gyártó feltételekben meghatározottak szerinti tartalommal kell biztosítania.

Ajánlattevő feladata továbbá, hogy a szoftverkövetési és szoftvertámogatási szolgáltatásokat vonatkozásában az Ajánlatkérő tájékoztatása az igénybe vehető konkrét szolgáltatások és támogató csomagok vonatkozásában. Ajánlatkérő a fenti szolgáltatásokat az alábbiak szerint veszi igénybe és igazolja azok teljesítését:

1) Szoftverkövetés;

2) Szoftvertámogatás;

3) Szavatosság a gyártói támogatás folytonosságáért.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2017/S 095-186890
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1.
Lot nº: 1.
Intitulé:

Szoftverkövetési szerződés INTUT-SAP licencek követése

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
06/10/2017
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
ERP Consulting Zrt.
Montevideo út 6.
Budapest
1037
Hongrie
Téléphone: +36 14887388
Courriel: jeney.zsolt.akos@erp.hu
Fax: +36 14887389
Code NUTS: HU110
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 280 000 000.00 HUF
Valeur totale du marché/du lot: 279 960 000.00 HUF
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Ajánlattevő:

ERP Consulting Zrt. (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo út 6., adószáma: 22969815-2-41).

Alvállalkozók:

1. BRAINPORT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2040 Budaörs, Baross u. 12.).

Már ismert igénybe venni kívánt alvállalkozó által végzett tevékenység: SAP licencek követéséhez kapcsolódó SAP tanácsadói tevékenységek végzése.

2. SZENK Szolgáltató Bt. (2030 Érd, Mázoló utca 46.).

Már ismert igénybe venni kívánt alvállalkozó által végzett tevékenység: SAP licencek követéséhez kapcsolódó SAP tanácsadói tevékenységek végzése.

3. DVCON Informatika Szolgáltató Kft. (1141 Budapest, Szilágysomlyó utca 41. B. ép.).

Már ismert igénybe venni kívánt alvállalkozó által végzett tevékenység: SAP licencek követéséhez kapcsolódó SAP tanácsadói tevékenységek végzése.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongrie
Téléphone: +36 18828594
Courriel: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongrie
Téléphone: +36 18828594
Courriel: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
18/10/2017