Lieferungen - 416684-2016

Kompaktansicht anzeigen

25/11/2016    S228    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Łódź: Straßenbahnpersonenwagen

2016/S 228-416684

Auftragsbekanntmachung – Versorgungssektoren

Lieferauftrag

Richtlinie 2004/17/EG

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Spółka z o.o.
ul. Tramwajowa 6
Zu Händen von: Monika Bogacka
90-132 Łódź
Polen
Telefon: +48 426721120
E-Mail: mbogacka@mpk.lodz.pl

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse des Auftraggebers: www.mpk.lodz.pl

Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen

Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen für ein dynamisches Beschaffungssystem) verschicken: die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten Kontaktstellen

I.2)Haupttätigkeit(en)
Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus- oder Busdienste
I.3)Auftragsvergabe im Auftrag anderer Auftraggeber
Der Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer Auftraggeber: nein

Abschnitt II: Auftragsgegenstand

II.1)Beschreibung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber:
Zakup 12 pociągów wraz z podstawowym pakietem eksploatacyjno – naprawczym oraz specjalistycznym wyposażeniem obsługowym.
II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw. Dienstleistung
Lieferauftrag
Kauf
Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung: Polska, Łódź.

NUTS-Code PL113

II.1.3)Angaben zum öffentlichen Auftrag, zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem (DBS)
Die Bekanntmachung betrifft einen öffentlichen Auftrag
II.1.4)Angaben zur Rahmenvereinbarung
II.1.5)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: dostawa 12 sztuk fabrycznie nowych, tzn. wyprodukowanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą realizacji dostawy i nie eksploatowanych, tramwajów niskopodłogowych (bez stopni pośrednich w przejściu środkowym oraz bez stopni we wszystkich drzwiach), z następującymi zastrzeżeniami:
1) wszystkie oferowane wagony tramwajowe muszą być tego samego typu, długości, skonstruowane w ten sam sposób, według tej samej dokumentacji technicznej, przez tego samego producenta, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku 8A i 8B do SIWZ,
1) Zamawiający nie dopuszcza oferowania rozwiązań prototypowych, niesprawdzonych w seryjnej produkcji, co oznacza, iż Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić, przez złożenie stosownego oświadczenia w formularzu ofertowym, że zastosowane zespoły, układy i systemy w oferowanych wagonach tramwajowych są produkowane seryjnie i eksploatowane przez innych Zamawiających (pkt II.8 formularza ofertowego, sporządzonego na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ),
2) wszystkie dostarczone wagony tramwajowe muszą być gotowe do eksploatacji, tj. przede wszystkim przystosowane do przewozu osób w komunikacji miejskiej oraz posiadać dokumenty wymagane przepisami prawa obowiązującego w dniu realizacji dostawy, a w szczególności przepisami Prawa o ruchu drogowym, niezbędne do dopuszczenia pojazdów do ruchu (świadectwo homologacji).
2. Każdy z oferowanych wagonów będzie objęty minimum 36 miesięczną gwarancją, bez limitu km, z następującymi wyjątkami:
1) perforacja korozyjna dla całej struktury nadwozia, blach poszycia zewnętrznego, oraz poszycia dachu oraz gwarancji na trwałość konstrukcji szkieletu nadwozia – minimum 120 m-cy, maksimum 180 m-cy,
2) zewnętrzne powłoki lakiernicze – minimum 72 m-ce, maksimum 120 m-cy,
3) podzespoły, tj. silniki trakcyjne, przekładnie, przekształtniki trakcyjne, przetwornice, baterie akumulatorów, hydrogerety – minimum 36 m-cy, maksimum 72 m-cy.
4) elementy wskazane w §3 ust. 5 załącznika nr 7 do SIWZ (projekt umowy) nie podlegają gwarancji.
3. Zamawiający wymaga aby udział towarów lub oprogramowania wykorzystywanego w wyposażeniu sieci telekomunikacyjnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, przekraczał 50 %.
Ocena spełniania powyższego wymogu zostanie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o treści zawartej w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). Zamawiający odrzuci ofertę, w której udział towarów lub oprogramowania wykorzystywanego w wyposażeniu sieci telekomunikacyjnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50 %, na podstawie art. 138c Pzp.
4. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia zostały zawarte w załączniku nr 8A do SIWZ (w odniesieniu do opisu parametrów wagonów tramwajowych, specjalistycznego wyposażenia obsługowego i pakietu eksploatacyjno- naprawczego) oraz załączniku 8B do SIWZ (w odniesieniu do opisu systemów pokładowych).
5. O pozyskanie środków na sfinansowanie części przedmiotowego zamówienia, Zamawiający ubiega się w ramach Projektu: „Niskoemisyjny transport w Łodzi – Zakup 12 niskopodłogowych tramwajów wraz z pakietem eksploatacyjno – naprawczym, specjalistycznym wyposażeniem obsługowym i wybudowaniem hali przeglądowo – naprawczej”. Projekt nr RPLD.03.01.02-10-0005/16-00 jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W przypadku, gdy środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia, nie zostaną mu przyznane, Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1a Pzp.
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)

34622100

II.1.7)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): nein
II.1.8)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.9)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2)Menge oder Umfang des Auftrags
II.2.1)Gesamtmenge bzw. -umfang:
Wartość szacunkowa powyżej 10 000 000 EUR.
II.2.2)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.3)Angaben zur Vertragsverlängerung
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.3)Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung
Beginn 1.3.2017 Abschluss 30.9.2018

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Bedingungen für den Auftrag
III.1.1)Geforderte Kautionen und Sicherheiten:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości stanowiącej równowartość 500 000 PLN,
2. Termin wniesienia wadium upływa w dniu 3.1.2017 o godz. 11:00
3. Wykonawca wnosi wadium w jednej z poniższych form:
1) w pieniądzu (w PLN) przelewem na prowadzony w PLN rachunek bankowy Zamawiającego nr 44 1240 5585 1111 0000 4886 9270,
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) w gwarancjach bankowych,
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2007 nr 42, poz. 275, 2008 nr 116, poz. 730 i 732 i nr 227, poz. 1505 oraz 2010 nr 96, poz. 620).
3. Pożądane jest aby do oferty został załączony dowód wpłaty wadium na konto Zamawiającego (może być kopia przelewu poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez osobę lub osoby umocowane prawnie do tej czynności). W wymienionym przypadku Zamawiający dokona również badania, czy bank prowadzący rachunek wskazany przez Zamawiającego, dokona przeksięgowania kwoty na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest niewystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
4. Na dowodzie wpłaty należy zamieścić adnotację: Wadium do oferty na: ... (podać tytuł postępowania zgodny z określonym w niniejszej SIWZ i numer postępowania).
5. Niepieniężne formy wadium winny zostać złożone w postaci oryginału (1 egz.), w opakowaniu, w którym złożono ofertę, jednakże oddzielonego od trwale złączonej oferty. Przedstawiciel Zamawiającego odpowiedzialny za przebieg postępowania od strony formalno – prawnej, niezwłocznie po otwarciu ofert, zdeponuje oryginał dokumentu w Dziale Głównego Księgowego Zamawiającego, czyli MPK – Łódź Spółka z o. o., ul. Tramwajowa 6, Sekcja Finansowa. Pożądane jest, aby jako dowód wniesienia wadium w formie niepieniężnej, Wykonawca załączył do oferty kopię poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez osoby umocowane prawnie do tej czynności (1 egz.).
6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego oraz musi zawierać w szczególności:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – nazwy wszystkich członków podmiotu wspólnego z zaznaczeniem, że działają oni jako podmiot wspólny,
3) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
4) kwotę gwarancji,
5) termin ważności gwarancji,
6) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:
a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp., z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp. pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej lub
b) Wykonawca, którego ofertę wybrano, odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub
c) Wykonawca, którego ofertę wybrano, nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
d) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
7. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia, poręczenie musi być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy:
1) wskazanie podmiotu, za który poręczyciel dokonuje poręczenia – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymaga się w treści poręczenia, jako Wykonawcę (podmiot, za który poręczyciel dokonuje poręczenia), wskazać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – w sposób analogiczny jak opisany przykładowo powyżej, w pkt 6.2) niniejszego rozdziału,
2) precyzyjne wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia,
3) kwotę, do wysokości której poręczyciel będzie zobowiązany,
4) wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane.
8. Wadium składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia może być wniesione przez jednego z Wykonawców wchodzących w skład podmiotu wspólnego, ale w imieniu wszystkich Wykonawców wchodzących członków skład podmiotu wspólnego (wszyscy Wykonawcy wchodzący w skład podmiotu wspólnego muszą być wymienieni), na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.
9. Zwrot wadium nastąpi niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp.
10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie udzielenia zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli jego wniesienia żądano.
11. Zamawiający niezwłocznie zwraca wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie zapisów pkt 10 niniejszego rozdziału, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
14. Zamawiający dokona zwrotu wadium (w zależności od formy jego wniesienia) w siedzibie Zamawiającego, w pok. nr 9 lub za pośrednictwem poczty (dotyczy wadium złożonego w formie niepieniężnej), bądź przekaże dyspozycję do banku, zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ust. 4 Pzp (dotyczy wadium złożonego w formie pieniężnej).
15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
1) Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
17. Zasady zaliczania wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Pzp.
18. Nie wniesienie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą, lub w terminie, o którym mowa w pkt 12 niniejszego rozdziału, albo w przypadku braku zgody na przedłużenie okresu związania ofertą, lub w przypadku wniesienia wadium w sposób nieprawidłowy, skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) Pzp.
III.1.2)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
Sposób zapłaty i rozliczania za realizację niniejszego zamówienia opisano w projekcie umowy stanowiącej Załącznik nr 7 do SIWZ.
III.1.3)Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird:
Zgodnie z art. 23 ust. 2 Pzp, Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą w oryginale lub w formie notarialnie potwierdzonego odpisu. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie i precyzować zakres umocowania, musi też wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie, a każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
III.1.4)Sonstige besondere Bedingungen:
Für die Ausführung des Auftrags gelten besondere Bedingungen: nein
III.2)Teilnahmebedingungen
III.2.1)Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: 1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia:
1) dokument JEDZ, aktualny na dzień składania ofert, stanowiący oświadczenie na potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:
a) dokument JEDZ dotyczący podmiotów trzecich w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na ich zasoby, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 25a ust. 3 Pzp,
b) dokument JEDZ dotyczący podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 25a ust. 5 Pzp;
3. Na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona jest zobowiązany złożyć na wezwanie Zamawiającego we wskazanym przez niego terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualne na dzień ich złożenia, niżej wymienione oświadczenia i dokumenty, potwierdzające okoliczności wskazane w złożonym dokumencie JEDZ. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5 pkt 1) Pzp., z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
a) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) Pzp;
b) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13) i 14) Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
c) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21) Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. W przypadku, gdy Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 3 powyżej.
5. W przypadku, gdy Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 3 powyżej.
6. Brak podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5 pkt 1) Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Pzp, musi wykazać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niezłożenie wraz z ofertą, a następnie na skutek wezwania dokumentu JEDZ, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ, a także niezłożenie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokumentów, jakich Zamawiający żąda na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 3 powyżej oraz w pkt 7 poniżej, przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, skutkuje wykluczeniem z niniejszego postępowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Pzp., sporządzonego na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, chyba że Wykonawca nie przynależy do grupy kapitałowej, wówczas lista ta nie musi być załączona.
8. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej:
a) w pkt 3 lit. a) – składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) w pkt 3 lit. b) i c) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13), 14) i 21) Pzp.
9. Dokumenty, o których mowa w pkt 8 lit. a) i b) powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Regulacje zawarte w pkt 9 powyżej stosuje się odpowiednio.
11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
12. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 3 lit. b) powyżej, składa dokument, o którym mowa w pkt 8 lit. b) powyżej, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Pzp. Jeśli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Regulacje zawarte w pkt 9 powyżej stosuje się odpowiednio.
13. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących dokumentu, o którym mowa w pkt 8 powyżej.
14. Dokumenty winny zostać złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub w formie notarialnie potwierdzonego odpisu. Oświadczenia i zobowiązania należy przedłożyć w oryginale.
15. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
16. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
17. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu zawsze, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
18. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.2.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: 1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej – na podstawie art. 22 ust. 1b pkt 2) Pzp, tj. Wykonawcy wykażą, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową o minimalnej wartości 20 000 000 PLN, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,
— ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę dokumentu JEDZ, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 1) SIWZ oraz, w przypadku, o którym mowa w rozdziale VI ust. 3 pkt 1) lit. a) SIWZ, informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert oraz zobowiązania opisanego w rozdziale VI ust. 1 pkt 2) SIWZ, jeżeli Wykonawcę dotyczy wskazana sytuacja.
2. Dla potrzeb oceny spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej w niniejszym postępowaniu, jeśli wielkości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień wystawienia dokumentu potwierdzającego spełnianie tego warunku. W przypadku, gdy w dniu wystawienia dokumentu nie zostanie podany przez NBP średni kurs PLN do wskazanej w dokumencie waluty, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do danej waluty podany w pierwszym możliwym terminie po dniu wystawienia dokumentu.
3. Zgodnie z art. 22a Pzp, Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt 5 poniżej, jeżeli Wykonawcę dotyczy wskazana sytuacja. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, powołuje się na zasoby podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22a Pzp, Zamawiający wymaga podania ich nazw w pkt II.9 formularza ofertowego, sporządzonego na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
5. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, określające w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b Pzp, oraz bada, czy zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5 pkt 1) Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Pzp. Ocena spełniania warunków zostanie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentu JEDZ, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 1) lit. a) SIWZ, według formuły „spełnia – nie spełnia”.
7. Jeśli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w pkt 3 powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeśli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 3 powyżej.
8. Jeśli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
9. Jeśli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
10. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać łączne spełnianie warunku określonego w pkt 1 powyżej.
12. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument JEDZ, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 1) SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
13. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, składa ten/ci Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnienie warunków określonych art. 22 ust. 1b Pzp (a także w ust. 1 rozdziału V SIWZ).
14. Oświadczenia i dokumenty wymienione w ust. 2 i 3 pkt 2) rozdziału VI SIWZ, składa każdy z Wykonawców oddzielnie, gdyż muszą one potwierdzać brak podstaw do wykluczenia w odniesieniu do każdego Wykonawcy oddzielnie.
15. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zobowiązani są oni przedstawić Zamawiającemu na 3 dni przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, nie później jednak niż w dniu jej podpisania, umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
III.2.3)Technische Leistungsfähigkeit
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: 1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej – na podstawie art. 22 ust. 1b pkt 3) Pzp, tj. Wykonawcy wykażą, wykażą, że wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują, dostawy obejmujące co najmniej 10 sztuk fabrycznie nowych, niskopodłogowych (100 % niskiej podłogi), wagonów tramwajowych o długości minimalnej 28 m, z napędem energoelektronicznym prądu przemiennego, w ramach jednego lub kilku kontraktów, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przy czym:
warunek zostanie uznany za spełniony, gdy wykazane przez Wykonawcę dostawy objęte są kontraktami:
a) które zostały przez niego zawarte przed trzyletnim okresem, branym pod uwagę przez Zamawiającego przy badaniu zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy, jednakże ich realizacja wygasła w trakcie trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
lub (alternatywnie)
b) których realizacja została rozpoczęta i zakończona w trakcie trzyletniego okresu, branego pod uwagę przez Zamawiającego przy badaniu zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy,
lub (alternatywnie)
c) których realizacja została rozpoczęta w trakcie trzyletniego okresu, branego pod uwagę przez Zamawiającego przy badaniu zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy, i trwa w dniu składania ofert, jednakże do upływu wyznaczonego terminu składania ofert na ich podstawie zrealizowano już dostawy, o których mowa w pkt 1. niniejszego rozdziału,
lub (alternatywnie)
d) które zostały przez niego zawarte przed trzyletnim okresem, branym pod uwagę przez Zamawiającego przy badaniu zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy, i trwają w dniu składania ofert, jednakże do upływu wyznaczonego terminu składania ofert na ich podstawie zrealizowano już dostawy, o których mowa w pkt 1. niniejszego rozdziału;
— ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie na podstawie dokumentu JEDZ, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 1) SIWZ, oraz, w przypadku, o którym mowa w rozdziale VI ust. 3 pkt 1) lit. b) i c) SIWZ, wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw (zdefiniowanych przez Zamawiającego), dowodów potwierdzających, że dostawy, o których mowa powyżej, zostały wykonane lub są wykonywane należycie oraz zobowiązania opisanego w rozdziale VI ust. 1 pkt 2) SIWZ, jeżeli Wykonawcę dotyczy wskazana sytuacja z zastrzeżeniem, iż:
— wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw (zdefiniowanych przez Zamawiającego w ust. 1 pkt 2) rozdziału V SIWZ, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ);
— dowody na potwierdzenie, że dostawy, o których mowa w ust. 1 pkt 2) rozdziału V SIWZ, zostały wykonane lub są wykonywane należycie, z zastrzeżeniem, że dowodami są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, albo oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji, o których mowa powyżej, z tym, że w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. Zgodnie z art. 22a Pzp, Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt
4 poniżej, jeżeli Wykonawcę dotyczy wskazana sytuacja. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, powołuje się na zasoby podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22a Pzp, Zamawiający wymaga podania ich nazw w pkt II.9 formularza ofertowego, sporządzonego na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
4. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, określające w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b Pzp, oraz bada, czy zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5 pkt 1) Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Pzp. Ocena spełniania warunków zostanie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentu JEDZ, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 1) lit. a) SIWZ, według formuły „spełnia – nie spełnia”.
6. Jeśli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w pkt 2 powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeśli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 2 powyżej.
7. Jeśli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Jeśli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
9. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać łączne spełnianie warunku określonego w pkt 1 powyżej.
11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument JEDZ, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 1) SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
12. Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw, zdefiniowanych przez Zamawiającego, składa ten/ci Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnienie warunków określonych art. 22 ust. 1b Pzp (a także w ust. 1 rozdziału V SIWZ).
13. Oświadczenia i dokumenty wymienione w ust. 2 i 3 pkt 2) rozdziału VI SIWZ, składa każdy z Wykonawców oddzielnie, gdyż muszą one potwierdzać brak podstaw do wykluczenia w odniesieniu do każdego Wykonawcy oddzielnie.
14. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zobowiązani są oni przedstawić Zamawiającemu na 3 dni przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, nie później jednak niż w dniu jej podpisania, umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
15. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, na podstawie §13 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (poz. 1126):
a) wizerunek tramwaju w kolorystyce bazującej na barwach miasta Łodzi (określonej w załączniku nr 8A do SIWZ) – przykładowa wizualizacja, minimum w trzech wersjach (wersja papierowa, druk kolorowy);
b) schemat (rysunek) usytuowania największego przekroju poprzecznego wagonu (według definicji PN-K-92008), w stosunku do linii odniesienia skrajni budowli punktowych (według definicji PN-K-92009);
c) rysunki obrazujące wygląd zewnętrzny tramwaju (oba boki, czoło i tył) oraz przekrój nadwozia tramwaju pokazujący układ siedzeń i miejsce na wózek inwalidzki lub dziecięcy i na rowery oraz rozmieszczenie drzwi i zaznaczenie skosów nadwozia; miejsca siedzące, niedostępne z poziomu podłogi (nogi osoby siedzącej spoczywają na podeście), należy zaznaczyć znakiem „x” w polu siedziska;
d) przekrój przez oś podłużną tramwaju obrazujący linię podłogi w części pasażerskiej po wyłączeniu kabiny motorniczego i pulpitu manewrowego z tyłu tramwaju, z zaznaczeniem jej wysokości nad poziomem główki szyny w funkcji długości tramwaju; jeżeli podłoga nie jest płaska, należy zaznaczyć kąty jej nachylenia; przekrój należy wykonać dla tramwaju nie obciążonego z nowymi kołami; w przypadku występowania nachylenia poprzecznego podłogi, do osi podłużnej wagonu, rysunek należy uzupełnić o odpowiednie przekroje z zaznaczeniem kątów nachylenia podłogi;
e) widok wózka napędowego i tocznego (widok należy przedstawić w trzech rzutach – na osie x, y, z);
f) informacja o dostosowaniu wagonu od strony zabudowy i oprogramowania do zastosowania urządzeń gromadzenia energii (jeżeli dotyczy);
g) wyniki obliczeń nacisków każdej osi tramwaju na tor w określonych trybach eksploatacyjnych, tj. pojazd pusty, pojazd zapełniony nominalnie (5 osób stojących na 1 m²);
h) wykaz rodzajów materiałów użytych do budowy tramwaju, a szczególnie konstrukcji pudła, poszycia i ram wózków, z wyszczególnieniem zastosowanej technologii łączenia konstrukcji nośnej;
i) schemat pola widzenia z kabiny motorniczego w dwóch płaszczyznach;
j) rozplanowanie wnętrza wagonu;
k) charakterystyki rozruchu i hamowania przy zadanej średnicy koła i przełożeniu przekładni:
k.1) przyspieszenia (m/s²) i określonej siły pociągowej w funkcji prędkości (km/h),
k.2) opóźnienia (m/s²) i określonej dynamicznej siły hamowania w funkcji prędkości (km/h),
k.3) natężenia prądu (A) pobieranego z sieci trakcyjnej (rozruch) lub zwracanego do sieci trakcyjnej (hamowanie odzyskowe) w funkcji prędkości (km/h);
l) wykaz specjalistycznego wyposażenia obsługowego dotyczący oferowanego tramwaju;
m)wypełniony formularz potwierdzający parametry techniczne oferowanych tramwajów, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ.
III.2.4)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.3)Besondere Bedingungen für Dienstleistungsaufträge
III.3.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.3.2)Für die Erbringung der Dienstleistung verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Verfahrensart
IV.1.1)Verfahrensart
Offen
IV.2)Zuschlagskriterien
IV.2.1)Zuschlagskriterien

das wirtschaftlich günstigste Angebot in Bezug auf die nachstehenden Kriterien

1. Cena. Gewichtung 60

2. Parametry techniczno-użytkowe. Gewichtung 30

3. Funkcjonalność wagonu i rozwiązania techniczne. Gewichtung 10

IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt: nein
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.1)Aktenzeichen beim Auftraggeber:
WZ-091-36/16
IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
nein
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden Unterlagen (außer DBS)
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
3.1.2017 - 11:00
IV.3.5)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge verfasst werden können
Polnisch.
IV.3.6)Bindefrist des Angebots
in Tagen: 90 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.3.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 3.1.2017 - 11:30

Ort

Łódź, ul. Tramwajowa 6, sala nr 110

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: ja
Angabe der Vorhaben und/oder Programme: O pozyskanie środków na sfinansowanie części przedmiotowego zamówienia, Zamawiający ubiega się w ramach Projektu: „Niskoemisyjny transport w Łodzi – Zakup 12 niskopodłogowych tramwajów wraz z pakietem eksploatacyjno – naprawczym, specjalistycznym wyposażeniem obsługowym i wybudowaniem hali przeglądowo – naprawczej”. Projekt nr RPLD.03.01.02-10-0005/16-00 jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W przypadku, gdy środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia, nie zostaną mu przyznane, Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1a Pzp.
VI.3)Zusätzliche Angaben:
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3.1.2017 o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Łodzi przy ul. Tramwajowej 6, w Kancelarii (pokój nr 1 i 2) lub w Dziale Umów i Zamówień (pokój nr 102);
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. W przedmiotowym postępowaniu Zmawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości brutto umowy (w zaokrągleniu do pełnego złotego w dół), zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
4. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
1) w pieniądzu (w PLN) przelewem na prowadzony w PLN rachunek bankowy Zamawiającego Nr 44 1240 5585 1111 0000 4886 9270,
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) w gwarancjach bankowych,
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2007 nr 42, poz. 275, 2008 nr 116, poz. 730 i 732 i nr 227, poz. 1505 oraz 2010 nr 96, poz. 620).
5. Niepieniężne formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy winny zostać złożone w postaci oryginałów w/w dokumentów do Działu Głównego Księgowego Zamawiającego, czyli MPK – Łódź Spółka z o.o., ul. Tramwajowa 6, Sekcja Finansowa – pokój nr 9. Wykonawca jako dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie niepieniężnej przedstawi Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kserokopię dokumentu złożonego w Dziale Głównego Księgowego (Sekcja Finansowa). Kserokopia dokumentu winna posiadać adnotację Działu Głównego Księgowego (Sekcja Finansowa) o fakcie i dacie przyjęcia w depozyt oryginału dokumentu oraz być poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez osoby umocowane prawnie do tej czynności.
6. Kserokopia dokumentu poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez osoby umocowane prawnie do tej czynności oraz z adnotacją Działu Głównego Księgowego, stanowić będzie załącznik do umowy, która zostanie zawarta w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania.
7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
8. W ciągu 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w zależności od formy jego wniesienia:
1) w siedzibie, pok. 9 lub za pośrednictwem poczty – jeśli zabezpieczenie zostało wniesione w formie niepieniężnej,
2) przez przekazanie dyspozycji do banku, zgodnie z warunkami określonymi w art. 148 ust. 5 Pzp.
9. W ciągu 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od daty potwierdzenia protokolarnego odbioru ostatniego z dostarczonych wagonów tramwajowych bez zastrzeżeń, Zamawiający dokona zwrotu 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w zależności od formy jego wniesienia:
1) w siedzibie, pok. 9 lub za pośrednictwem poczty – jeśli zabezpieczenie zostało wniesione w formie niepieniężnej,
2) przez przekazanie dyspozycji do banku, zgodnie z warunkami określonymi w art. 148 ust. 5 Pzp.
10. Zwrot pozostałych 30 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie dokonany po upływie okresu gwarancji na ostatni z dostarczonych wagonów. Punkty 1) i 2) stosuje się odpowiednio.
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:
1. Umowa dotycząca realizacji przedmiotu zamówienia zostanie zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, a jej treść będzie zgodna z treścią projektu umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ (z uwzględnieniem ewentualnych zmian).
2. Odmowa zawarcia umowy przez Wykonawcę wybranego w toku niniejszego postępowania rodzi skutki określone w art. 46 ust. 5 Pzp.
3. Zgodnie z art. 144 ust. 1 Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty:
1) uzasadnionych zmian w sposobie wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, w przypadku:
a) pojawienia się na rynku, po podpisaniu umowy, nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, pozwalających na skrócenie czasu realizacji dostawy, jak również zmniejszenie kosztów eksploatacji tramwajów lub uzyskanie korzystniejszych parametrów technicznych,
b) zaniechania lub wycofania z produkcji określonych materiałów lub elementów wskazanych w ofercie lub dokumentacji technicznej,
c) pojawienia się na rynku materiałów lub elementów nowszej generacji, pozwalających na skrócenie czasu realizacji dostawy, jak również zmniejszenie kosztów eksploatacji tramwajów lub uzyskanie korzystniejszych parametrów technicznych,
d) zaistnienia zagrożenia niewykonania lub wadliwego wykonania przedmiotu umowy, gdyby zastosowano rozwiązania techniczne lub technologiczne wskazane w ofercie lub dokumentacji technicznej,
e) zmiany obowiązujących przepisów lub norm,
f) zmiany w wymaganych parametrach elementów tramwajów w związku z pojawiającymi się rozwojowymi zmianami techniczno – technologicznymi, wynikami prowadzonych badań i analiz oraz doświadczeniami eksploatacyjnymi Zamawiającego, Wykonawcy lub innych zakładów komunikacyjnych;
2) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, jeśli zmiana ta wpływa na zakres lub warunki wykonania przez Strony świadczeń wynikających z umowy – umowa podlegać będzie zmianie w zakresie, w jakim zmiany będą niezbędne do dostosowania jej treści do zmienionych przepisów;
3) zmiany wartości umowy w wyniku uzasadnionych zmian w sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
4) zmiany stawki podatku VAT, jeżeli zmiana taka wynikać będzie ze zmiany przepisów – w takiej sytuacji ulegnie zmianie wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
5) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – w takiej sytuacji ulegnie zmianie łączna wartość netto niniejszej umowy,
6) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – w takiej sytuacji ulegnie zmianie łączna wartość netto niniejszej umowy,
7) zmiany systemu funkcjonowania kasowników, które Strony uzgodnią w sytuacji dokonania przez organizatora zmian w systemie pobierania opłat za przejazd środkami komunikacji miejskiej,
8) zmiany miejsca dostawy (w granicach administracyjnych Miasta Łodzi).
4. Zmiany, o których mowa w pkt 3.1) niniejszego rozdziału, nie mogą pogorszyć stanu technicznego lub wartości użytkowej tramwajów.
5. Zamiana, o której mowa w pkt 3.3) niniejszego rozdziału, jest możliwa wyłącznie w przypadku, gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp i jest mniejsza od 10 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
6. Wnioski o dokonanie zmian, będą składane na piśmie wraz z opisem i uzasadnieniem oraz propozycją aneksu przez Stronę zainteresowaną dokonaniem danej zmiany. Po otrzymaniu wniosku o dokonanie zmiany, druga ze stron poinformuje pisemnie o swojej decyzji, bądź zwróci podpisany aneks.
7. Aneks, o którym mowa w pkt 6 niniejszego rozdziału, wchodzić będzie każdorazowo w życie z dniem wejścia w życie zmian przepisów, o których mowa w pkt 3.4) – 6), zastrzeżeniem pkt 11 poniżej.
8. W wypadku zmiany, o której mowa w pkt 3.4) niniejszego rozdziału, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy (tj. bez podatku od towarów i usług) nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, wynikającej ze zmienionych przepisów.
9. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 3.5) niniejszego rozdziału, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podwyższone o wartość, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania umowy ponoszone przez Wykonawcę, a wynikające z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat.
10. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 3.6) niniejszego rozdziału, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podwyższone o wartość, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania umowy ponoszone przez Wykonawcę, wynikającą ze wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób.
11. W przypadkach, o których mowa w pkt 3.5) i 3.6) niniejszego rozdziału, przed zawarciem aneksu, o którym mowa powyżej, Wykonawca winien wykazać Zamawiającemu wysokość dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt 3.5) i 3.6) niniejszego rozdziału. Aneks, o którym mowa w pkt. 6 niniejszego rozdziału, powinien być zawarty przez Strony w terminie 1 miesiąca od daty złożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentów wykazujących wysokość zmiany.
Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej: W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej;
Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie: W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;

Adres strony internetowej Zamawiającego, na której zamieszczona będzie SIWZ: www.mpk.lodz.pl;

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej: 23.11.2016.
Uwaga! Data rozpoczęcia realizacji (Sekcja II.3) pn.: Czas trwania zamówienia lub termin realizacji – został określony na dzień 1.3.2017 jedynie ze względu na uwarunkowania techniczne formularza niniejszego ogłoszenia i nie jest ona wiążąca dla Wykonawców. Wiążąca dla Wykonawców jest data zakończenia realizacji, tj. 30.9.2018. Datę rozpoczęcia realizacji stanowić będzie data zawarcia umowy, której na dzień przekazania ogłoszenia do publikacji Zamawiający nie jest w stanie określić.
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polen
E-Mail: odowlania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

VI.4.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: 1. Zgodnie z art. 180 Pzp, od niezgodnej z przepisami Pzp. czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp przysługuje odwołanie.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp., zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (w skr. KIO) w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i 6 niniejszego rozdziału wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez KIO orzeczenia.
11. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez KIO wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”.
12. Zamawiający może złożyć do KIO wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy. KIO może uchylić zakaz zawarcia umowy, jeżeli niezawarcie umowy mogłoby spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego przewyższające korzyści związane z koniecznością ochrony wszystkich interesów, w odniesieniu do których zachodzi prawdopodobieństwo doznania uszczerbku w wyniku czynności podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
13. Rozpoznanie wniosku, o którym mowa powyżej, dokonuje skład orzekający KIO wyznaczony do rozpoznania odwołania. W sprawie wniosku KIO orzeka na posiedzeniu niejawnym, w formie postanowienia, nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego złożenia. Na postanowienie KIO nie przysługuje skarga.
14. KIO umarza, w formie postanowienia, postępowanie wszczęte na skutek złożenia wniosku, jeżeli jego rozpoznanie stało się bezprzedmiotowe, w szczególności z powodu ogłoszenia przez KIO orzeczenia przed rozpoznaniem wniosku lub cofnięcia wniosku.
15. Wniosek, o którym mowa powyżej, Zamawiający może złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca albo w postaci elektronicznej, podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
16. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
17. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana SIWZ, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
18. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
19. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
20. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. KIO uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił, w przeciwnym razie KIO oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji KIO może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
21. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 Pzp, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.
22. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z ust. 15 niniejszego rozdziału, nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem KIO lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 Pzp.
23. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 – kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
24. Pozostałe informacje na ten temat znajdują się w Dziale VI Pzp, pt. „Środki ochrony prawnej”.
VI.4.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polen
E-Mail: odowlania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23.11.2016