Diensten - 416736-2020

Submission deadline has been amended by:  473004-2020
04/09/2020    S172

Hongarije-Boedapest: Installatie van meetuitrusting

2020/S 172-416736

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_71040624
Postadres: Akácfa utca 15.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1980
Land: Hongarije
Contactpersoon: Székely Katalin
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Telefoon: +36 14616578
Fax: +36 13226438
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.bkv.hu
Adres van het kopersprofiel: http://www.bkv.hu/beszerzesek
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000852892020/reszletek
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000852892020/reszletek
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

T-182/20 Villamos almérők telepítése

Referentienummer: EKR000852892020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
51210000 Installatie van meetuitrusting
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Villamos almérők telepítése, vállalkozási keretszerződés keretében (szolgáltatás megrendelés)

Teljes mennyiség: 400 darab/24 hónap

A részletes műszaki követelményeket és előírásokat az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek által telepítendő almérők telepítési pontjainak, valamint az almérők alkalmazásával történő mérés minimális követelményeinek meghatározásáról szóló 1/2020. (I. 16.) MEKH rendelet (a továbbiakban: MEKH rendelet), valamint a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki diszpozíció (a továbbiakban: Műszaki diszpozíció) tartalmazza.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
51210000 Installatie van meetuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU11 Budapest
Voornaamste plaats van uitvoering:

BKV Zrt. telephelyei, a Megrendelésben meghatározottak szerint.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Villamos almérők telepítése, vállalkozási keretszerződés keretében (szolgáltatás megrendelés)

Teljes mennyiség: 400 darab/24 hónap

A részletes műszaki követelményeket és előírásokat a MEKH rendelet, valamint a Műszaki diszpozíció tartalmazza.

Ajánlatkérő kijelenti, hogy az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet 7/A. § (1) bekezdése szerint energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet. Az előzőekre tekintettel a MEKH rendelet alapján Ajánlatkérő köteles az előírások szerint villamos almérőket telepíteni.

A Műszaki diszpozíció 1. számú függelékében részletezett, almérők telepítésével érintett tervezett helyszínek és becsült darabszámok a jelen felhívás feladásakor, az MEKH rendelet előírásainak figyelembevételével kerültek tervezésre, a részletezett telepítési helyek és darabszámok csupán tájékoztató jellegűek. A konkrét, almérő telepítésével érintett telepítési helyek és darabszámok az eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés keretében kiadott Megrendelésben kerül meghatározásra.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.

Ajánlatkérő tárgyalni kíván valamennyi szerződéses feltételről (különös tekintettel: a szerződést biztosító mellékkötelezettség, jótállási feltételek, teljesítéssel kapcsolatos feltételek, stb.), valamint a Műszaki diszpozíció tartalmáról.

Ajánlatkérő rögzíti továbbá, hogy részvételre jelentkezőnek a jelen eljárás ajánlattételi szakaszában a szakmai ajánlat részeként be kell nyújtania a telepítés munkafolyamatát tartalmazó műszaki leírást, továbbá a telepítésre megajánlott villamos almérő termék adatlapját, amelyből ajánlatkérő számára egyértelműen ki kell derülnie, hogy az almérő a MEKH rendelet 2. §-ában, valamint a Műszaki diszpozíció 3. pontjában előírt minimumkövetelményeknek megfelel.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

A szerződés időbeli hatálya meghosszabbítható a szerződésben rögzített mennyiség eléréséig.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 99
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

A jelen pontban megadott, a részvételre jelentkezők tervezett darabszáma kizárólag technikai jelleggel került megadásra, ajánlatkérő nem kívánja korlátozni a részvételre jelentkezők számát.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

A jelen felhívás II.2.5) pontja alapján az értékelés szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok fennállnak, figyelemmel a Kbt. 62. § (3) és (5) bekezdéseire és a Kbt. 63. § (3) bekezdésére is.

A Kbt. 74. § (1) bekezdésének értelmében az Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt, ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki

a) a Kbt. szerint és fent meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik;

b) részéről a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró ok az eljárás során következett be.

Előzetes igazolási mód (a részvételi jelentkezésben):

— részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőnek) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá,

— A részvételre jelentkező vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben említett kizáró okok hiányát (figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (3)-(4), valamint a 6. § (1)-(2) bekezdéseire is),

— A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a részvételre jelentkezőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését,

— Közös részvételre jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezők képviseletében az EEKD nyilatkozatot a részvételre jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A kizáró okokra vonatkozó igazolásokat az eljárás második, ajánlattételi szakaszában, ajánlatkérő kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése szerint. Részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. 64. §-ban meghatározottak szerint élhet az öntisztázás jogával.

Fentieken túl ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1–16. §-aiban foglaltakra.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Előzetes igazolási mód (a részvételi jelentkezésben):

— A részvételre jelentkezőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében az EEKD benyújtásával, az alkalmassági feltételek megítéléséhez szükséges információk megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Részvételre jelentkezőnek az EEKD IV. rész α (alfa) pontjának kitöltésével csak arról kell nyilatkoznia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, az alkalmassági követelményeket nem kell külön, részletesen feltüntetni,

— Ha a részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyikére vonatkozó EEKD-t is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket a részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. A részvételre jelentkezésnek tartalmaznia kell a részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben az elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor adott szervezet képviseletében eljárhat,

— Közös részvételre jelentkezők esetén a nyilatkozatot, közös részvétele jelentkezők képviseletében eljáró gazdasági szereplő teszi meg.

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolását az eljárás második, ajánlattételi szakaszában, ajánlatkérő kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésekben foglaltak alapján, az alábbiak szerint:

P.1.: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésében foglaltak fennállása esetén, az ott leírtak szerint kell eljárni.

— Ajánlatkérő fenntartja a jogot magának, hogy a benyújtott dokumentumok hitelességét és érvényességét ellenőrizze, amelyhez ajánlattevőnek ajánlatkérő kérésére minden eszközt biztosítani kell,

— A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak, mindaddig ameddig az igazolásokban foglalt tény, adat tartalma valós.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) és (11)-(12) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő kiemelten felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglaltakra.

Eventuele minimumeisen:

P.1.: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), ha a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen elérte az 50 000 000 HUF-ot.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti követelménynek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Előzetes igazolási mód (a részvételi jelentkezésben):

— A részvételre jelentkezőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint EEKD benyújtásával az alkalmassági feltételek megítéléséhez szükséges információk megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Részvételre jelentkezőnek az EEKD IV. rész α (alfa) pontjának kitöltésével csak arról kell nyilatkoznia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, az alkalmassági követelményeket nem kell külön, részletesen feltüntetni,

— Ha részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyikére vonatkozó EEKD nyilatkozatokat is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. A részvételi jelentkezésben csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben, vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az okiratnak tartalmaznia kell a részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor adott szervezet képviseletében eljárhat,

— Közös részvételre jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezők képviseletében az EEKD nyilatkozatot a részvételre jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolását az eljárás második, ajánlattételi szakaszában, ajánlatkérő kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésekben foglaltak alapján, az alábbiak szerint:

M.1.: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja, valamint a 21. § (3a) bekezdés a) pontja alapján ismertetnie kell a felhívás feladását megelőző 36 hónap során végzett legjelentősebb szolgáltatásait a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) és (2) bekezdése szerint igazolva. A referencia nyilatkozatnak/-igazolásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: a szolgáltatás tárgya és mennyisége, a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év/hónap/nap), a szerződést kötő másik fél megnevezése és a teljesítéssel kapcsolatban felvilágosítást adó személy neve és elérhetősége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referencia nyilatkozatnak/-igazolásnak olyan részletezettségűnek kell lennie, melyből az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.

— Ajánlatkérő fenntartja a jogot magának, hogy a benyújtott dokumentumok hitelességét és érvényességét ellenőrizze, amelyhez részvételre jelentkezőnek ajánlatkérő kérésére minden eszközt biztosítania kell,

— A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók, mindaddig ameddig az igazolásokban foglalt tény, adat tartalma valós.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.

Eventuele minimumeisen:

M.1.: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), ha rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap során teljesített, összesen legalább 200 darab, villamos almérő telepítésére vonatkozó referenciával.

A referencia több szerződésből is teljesíthető.

Ajánlatkérő a felhívás feladását megelőző 36 hónap alatt befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha a közös Jelentkezők közül legalább egy megfelel.

III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Kötbér:

Ajánlatkérő késedelmes vagy hibás teljesítés valamint a teljesítés meghiúsulása esetén kötbért érvényesít.

Késedelmi kötbér mértéke: az adott megrendelésre vonatkozó vállalkozói díj késedelmesen teljesített értékére vetített napi 0,5 %, de legfeljebb 15 %.

Hibás teljesítési kötbér mértéke: az adott megrendelésre vonatkozó vállalkozói díj hibás teljesítéssel érintett részének 15 %-a.

Meghiúsulási kötbér mértéke: az adott megrendelésre vonatkozó vállalkozói díj meghiúsulással érintett részének 15 %-a.

Jótállás:

Nyertes ajánlattevőnek legalább 12 hónap jótállást kell vállalnia. A jótállási kötelezettség keretében felmerült hiba esetén ajánlattevőnek a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 2 munkanapon belül meg kell kezdenie a jótállási kötelezettsége teljesítését.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletezését a tárgyalás alapjául szolgáló szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdés és a Ptk. 6:130 § (1) és (2) bekezdése szerint teljesíti, ajánlatkérő előleget nem fizet.

Ajánlatkérő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése irányadó.

Az ajánlat, a szerződés, a számlázás és a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF).

A további részleteket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához, illetve nem követeli meg közös részvételre jelentkezőktől gazdálkodó szervezet alapítását.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

Az elektronikus árlejtésre vonatkozó részletes szabályok az eljárás ajánlattételi szakaszában kiadásra kerülő közbeszerzési útmutatóban kerülnek meghatározásra.

Az árlejtés során az ajánlati egységár (áfa nélkül, HUF/db) értékelési szempont módosítható.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a jelen felhívás VI.3. pont 17. alpontjára.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/10/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 05/11/2020
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 1 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. A tárgyalásos eljárás jogalapja: a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján ajánlatkérő alanyi jogon alkalmazza ezt az eljárás fajtát, mivel a jelen közbeszerzés során a Kbt. 6. § (1) bekezdés c) pontja szerinti ajánlatkérőnek minősül. Ajánlatkérő tárgyalni kíván a szerződéses és a műszaki feltételekről, a részvételi szakaszban kiadott műszaki leírás és a szerződéses feltételek ennek megfelelően változhatnak.

2. A Kbt. 66. § (3) bekezdés alapján részvételre jelentkező a részvételi jelentkezésben nem tehet ajánlatot.

3. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat teljes terjedelmében elektronikus úton hozzáférhetővé teszi az EKR rendszerben.

4. Ajánlatkérő a felhívás III.1.2) és III.1.3) pontjában meghatározott pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és igazolásait a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

5. Részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6), valamint a 67. § (4) bekezdésében foglaltakról, a megfelelő EKR űrlap kitöltésével.

6. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. §-ban foglaltakra.

7. A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR rendszerben erre szolgáló funkciót alkalmaz.

8. Részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a megfelelő EKR űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint kell eljárni.

9. Közös részvételre jelentkezés esetén a Kbt. 35. § (2a) bekezdése alapján a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdésében foglalt meghatalmazást tartalmazó okiratot.

10. A részvételre jelentkezést magyar nyelven kell elkészíteni. Ha a részvételi jelentkezésben bármely okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven kerül kiállításra, azt a részvételre jelentkező magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni a közbeszerzési útmutatóban és a Kbt. 41/A. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint.

11. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, a Kbt. 71. § (6) bekezdés második mondatának alkalmazásával.

12. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 75. § (2) bekezdés g) alpontjában foglalt eredménytelenségi okra.

13. Ajánlatkérő jelzi, hogy a megkötésre kerülő szerződés mindkét fél részéről, 90 napos felmondási idővel, indokolás nélkül megszüntethető a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

14. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.

15. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (7) bekezdésben foglaltakra.

16. Ajánlatkérő a Kbt. 87. § (6) bekezdése. alapján fenntartja a jogot, hogy az első ajánlatok beérkezését követően dönthet úgy, hogy nem tart tárgyalást, hanem a benyújtott ajánlatok bírálatával és értékelésével fejezi be az eljárást.

17. Ajánlatkérő a Kbt. 108. § (8a) bekezdése alapján fenntartja a jogot, hogy ha nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot, Ajánlatkérő dönthet úgy, hogy nem tart elektronikus árlejtést, hanem a benyújtott ajánlat bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást.

18. Irányadó jog: a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint a Ptk.

19. Valamennyi órában megadott idő/határidő helyi idő szerint értendő. Jelen felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség tényleges időtartama a Kbt. 87. § (4) bekezdés előírása szerinti kezdetétől számított 30 nap.

20. Az EKR karakterkorlátai miatt a részvételi jelentkezés elkészítésével kapcsolatos további részleteket a közbeszerzési útmutató tartalmazza.

21. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során a kommunikáció – a Kbt. 41/C. § (1) bekezdésében meghatározott kivételektől eltekintve – kizárólag az EKR-en keresztül történik.

22. Ajánlatkérő ismételten felhívja a figyelmet, hogy az eljárás második (ajánlattételi) szakaszában tárgyalni kíván valamennyi szerződéses feltételről (különös tekintettel: a szerződést biztosító mellékkötelezettség, jótállási feltételek, teljesítéssel kapcsolatos feltételek, stb.), valamint a Műszaki diszpozíció tartalmáról. Ajánlatkérő a tárgyalás részeként elektronikus árlejtést tart.

23. FAKSZ: dr. Gara Richárd (00041).

24. Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattétel lehetőségét megvizsgálta és az eljárásban nem biztosítja. A 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése nem írja elő a közszolgáltatóknak az indokolási kötelezettséget. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2020/10/5 12:00

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148. § (2)-(7) bekezdése szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/09/2020