Építési beruházás - 416881-2022

01/08/2022    S146

Magyarország-Eger: Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák

2022/S 146-416881

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15729325210
Postai cím: Dobó István Tér 2.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312 Heves
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bori Attila
E-mail: bori.attila@ph.eger.hu
Telefon: +36 36523734
Fax: +36 36523777
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.eger.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Egri várfal és Hippolit kapu felújítása

Hivatkozási szám: EKR000531632022
II.1.2)Fő CPV-kód
45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A közbeszerzés tárgya: Egri vár déli belső várfala, illetve a Hippolit kapu felújítási munkáinak elvégzése

Felújítási munkák elvégzése az alábbi két részben:

1. rész: Egri vár déli belső várfala felújítási munkáinak elvégzése

2. rész: Hippolit kapu felújítási munkáinak elvégzése

Építési beruházás

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 297 341 465.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Egri vár déli belső várfala felújítása

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45212300 Művészeti és kulturális épületek kivitelezése
45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU312 Heves
A teljesítés fő helyszíne:

3300 Eger, Vár köz 1. (Hrsz: 5488)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. rész: Egri vár déli belső várfala felújítási munkáinak elvégzése

Déli belső várfal felújítása - Eger, Vár köz 1. (Hrsz: 5488)

Építési tevékenység: Műemlék építmény teljes körű felújítása, részleges rekonstrukciója, hasznosítása

Területi védettségi min: Műemlék (törzsszám: 2059)

Környezeti jellemzői: Történelmi belváros, műemléki környezet, intézményi- és lakóövezet

Felújítással érintett alapterület: bruttó 386,9 m2

Munkarészek: Építészet és statika, épületvillamosság

A Varkoch-kaputoronyhoz vezető Déli belső Várfeljáró ma is a Vár legforgalmasabb feljáró útja, amelyen évente több százezer ember halad végig. Az út a Déli belső várfal mentén vezet fel az Alsó várudvar bejáratáig, így megfelelő esztétikai és műszaki állapotának és értelmezhetőségének fontos szerepe van a vendégek érkeztetésében.

Szerződéses feltételek:

1) Nyertes Ajánlattevő a váron belüli munkaterületet saját alkalmazottal vagy alvállalkozóval nem őriztetheti, mivel a Dobó István Vármúzeum (a továbbiakban: DIV) saját fegyveres biztonsági őrséggel rendelkezik. Nyertes Ajánlattevőnek biztosítania kell a munkaterületen belül az anyagok, gépek, eszközök megfelelő tárolását, a DIV nem vállal felelősséget a munkaterületen tárolt anyagokért, eszközökért. Az építési tevékenységhez szükséges gépkocsiforgalom esetében a regisztrációt működtet a DIV, a nyertes Ajánlattevő köteles közreműködni a regisztrációban.

2) A szerződéskötést megelőzően Ajánlattevőt organizációs terv készítési kötelezettség terheli (a teljes kivitelezés alatt a látogatóforgalom folyamatos biztosítása szükséges), melynek ajánlatkérői jóváhagyását követően lehetséges csak a szerződés megkötése tekintettel a forrás rendelkezésre állási határidejére. Amennyiben az organizációs terv alapján a teljesítési véghatáridő nem megalapozott, azt Ajánlatkérő a szerződéskötéstől történő visszalépésnek tekinti.

3) Nyertes Ajánlattevő köteles az anyagtárolási helyek kialakítását Ajánlatkérővel előzetesen jóváhagyatni. Nyertes Ajánlattevőnek és alvállalkozóinak az anyagok és eszközök mozgatását és tárolását úgy kell végrehajtania, hogy az igénybe vett közterületek, valamint a Létesítmény munkálatokkal nem érintett részei károsodást és sérülést ne szenvedjenek. A szállítási, mozgatási tevékenység során előidézett környezetkárosodásért vagy szennyezésért a nyertes Ajánlattevőt terheli minden felelősség és következmény.

4) Nyertes Ajánlattevő feladata és költsége a kivitelezéshez szükséges szállítási utak organizálása, és közterületek biztosítása, illetve azok hatósági engedélyeztetése. (Ideértendő a közterület foglalási, behajtási engedélyek a szükséges bontási engedélyek beszerzése is.)

5) Nyertes Ajánlattevő kötelessége legkésőbb az átadás-átvételi eljárás megkezdéséig a munkaterület megtisztítása.

6) Nyertes Ajánlattevő köteles az építési munkálatokhoz szükséges villamos energia és vízellátást mérőórán/almérőkön keresztül biztosítani és azok költségét - beleértve az elfogyasztott villamos energia és víz díját - ilyen módon viselni.

7) Nyertes Ajánlattevő kötelezettsége - amennyiben szükséges - a közművekkel történő egyeztetések elvégzése, a szükséges bejelentési kötelezettség teljesítése, a szakhatósági nyilatkozatok és közmű üzemeltetői hozzájárulások beszerzése, a szakfelügyeletek megrendelése, valamint az ezzel kapcsolatos valamennyi költség viselése.

8) Nyertes Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a Vár területén más kivitelező is végez kivitelezési tevékenységet. A kivitelezés során kötelesek minden tekintetben egyeztetni velük.

9) A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 34/A. § (1) bekezdése értelmében ha az építési beruházás a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozik, a szerződés teljesítése során a nyertes Ajánlattevőként szerződő fél köteles az Üvegkapu alkalmazására. Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozó feltételként rögzíti, hogy a nyertes Ajánlattevő biztosítani köteles az Üvegkapu alkalmazását. Ajánlattevő ajánlatában köteles nyilatkozni, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte.

Az elvégzendő feladatok részletes leírása a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező kiviteli tervdokumentációban található.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.1. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (hónap) (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap): / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (hónap) (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap): / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.3. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (hónap) (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap): / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

*II.2.5) Értékelési szempontok - Minőségi értékelési szempontok teljes megnevezése:

2. Az M/2.1. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember M/2.1. alkalmassági követelmény tekintetében előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata (hónap) (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)

3. Az M/2.2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember M/2.2. alkalmassági követelmény tekintetében előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata (hónap) (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)

4. Az M/2.3. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember M/2.3. alkalmassági követelmény tekintetében előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata (hónap) (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Hippolit kapu felújítása

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45212300 Művészeti és kulturális épületek kivitelezése
45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU312 Heves
A teljesítés fő helyszíne:

3300 Eger, Vár köz 1. (Hrsz: 5488)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

2. rész: Hippolit kapu felújítási munkáinak elvégzése

Hippolit kapu - Eger, Vár 1. (Hrsz: 5488)

Területi védettségi min: Műemlék (törzsszám: 2059)

Környezeti jellemzői: Történelmi belváros, műemléki környezet, intézményi- és lakóövezet

Felújítással érintett alapterület: bruttó 76,9 m2 (földszint) + 68,5 m2 (átjáró szintje)

Munkarészek: Építészet és statika, Épületvillamosság, Kertészet

A Varkoch-kaputoronyhoz vezető Déli belső Várfeljáró ma is a Vár legforgalmasabb feljáró útja, amelyen évente több százezer ember halad végig. Az út a Hippolitkaputorony mellett vezet fel az Alsó várudvarhoz, így a kaputorony esztétikai és műszaki állapotának fontos szerepe van a vendégek érkeztetésében. Ajánlatkérő szándéka, hogy a Hippolit-kaputorony is megújuljon.

Szerződéses feltételek:

1) Nyertes Ajánlattevő a váron belüli munkaterületet saját alkalmazottal vagy alvállalkozóval nem őriztetheti, mivel a Dobó István Vármúzeum (a továbbiakban: DIV) saját fegyveres biztonsági őrséggel rendelkezik. Nyertes Ajánlattevőnek biztosítania kell a munkaterületen belül az anyagok, gépek, eszközök megfelelő tárolását, a DIV nem vállal felelősséget a munkaterületen tárolt anyagokért, eszközökért. Az építési tevékenységhez szükséges gépkocsiforgalom esetében a regisztrációt működtet a DIV, a nyertes Ajánlattevő köteles közreműködni a regisztrációban.

2) A szerződéskötést megelőzően Ajánlattevőt organizációs terv készítési kötelezettség terheli (a teljes kivitelezés alatt a látogatóforgalom folyamatos biztosítása szükséges), melynek ajánlatkérői jóváhagyását követően lehetséges csak a szerződés megkötése tekintettel a forrás rendelkezésre állási határidejére. Amennyiben az organizációs terv alapján a teljesítési véghatáridő nem megalapozott, azt Ajánlatkérő a szerződéskötéstől történő visszalépésnek tekinti.

3) Nyertes Ajánlattevő köteles az anyagtárolási helyek kialakítását Ajánlatkérővel előzetesen jóváhagyatni. Nyertes Ajánlattevőnek és alvállalkozóinak az anyagok és eszközök mozgatását és tárolását úgy kell végrehajtania, hogy az igénybe vett közterületek, valamint a Létesítmény munkálatokkal nem érintett részei károsodást és sérülést ne szenvedjenek. A szállítási, mozgatási tevékenység során előidézett környezetkárosodásért vagy szennyezésért a nyertes Ajánlattevőt terheli minden felelősség és következmény.

4) Nyertes Ajánlattevő feladata és költsége a kivitelezéshez szükséges szállítási utak organizálása, és közterületek biztosítása, illetve azok hatósági engedélyeztetése. (Ideértendő a közterület foglalási, behajtási engedélyek a szükséges bontási engedélyek beszerzése is.)

5) Nyertes Ajánlattevő kötelessége legkésőbb az átadás-átvételi eljárás megkezdéséig a munkaterület megtisztítása.

6) Nyertes Ajánlattevő köteles az építési munkálatokhoz szükséges villamos energia és vízellátást mérőórán/almérőkön keresztül biztosítani és azok költségét - beleértve az elfogyasztott villamos energia és víz díját - ilyen módon viselni.

7) Nyertes Ajánlattevő kötelezettsége - amennyiben szükséges - a közművekkel történő egyeztetések elvégzése, a szükséges bejelentési kötelezettség teljesítése, a szakhatósági nyilatkozatok és közmű üzemeltetői hozzájárulások beszerzése, a szakfelügyeletek megrendelése, valamint az ezzel kapcsolatos valamennyi költség viselése.

8) Nyertes Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a Vár területén más kivitelező is végez kivitelezési tevékenységet. A kivitelezés során kötelesek minden tekintetben egyeztetni velük.

9) A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 34/A. § (1) bekezdése értelmében ha az építési beruházás a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozik, a szerződés teljesítése során a nyertes Ajánlattevőként szerződő fél köteles az Üvegkapu alkalmazására. Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozó feltételként rögzíti, hogy a nyertes Ajánlattevő biztosítani köteles az Üvegkapu alkalmazását. Ajánlattevő ajánlatában köteles nyilatkozni, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte.

Az elvégzendő feladatok részletes leírása a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező kiviteli tervdokumentációban található.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.1. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (hónap) (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap): / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (hónap) (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap): / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.3. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (hónap) (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap): / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

*II.2.5) Értékelési szempontok - Minőségi értékelési szempontok teljes megnevezése:

2. Az M/2.1. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember M/2.1. alkalmassági követelmény tekintetében előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata (hónap) (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)

3. Az M/2.2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember M/2.2. alkalmassági követelmény tekintetében előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata (hónap) (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)

4. Az M/2.3. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember M/2.3. alkalmassági követelmény tekintetében előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata (hónap) (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 084-223172
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Egri vár déli belső várfala felújítása

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
15/07/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Fenstherm Kontakt Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 12408553242
Postai cím: Kun Utca 4. fsz. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
E-mail: kivitelezes@fensthermkontakt.hu
Telefon: +36 204200414
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 199 557 828.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 297 341 465.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Daruka Attila 3300 Eger, Ráchegy u. 20/c. (8339402196) - MV-É-M FMV szakember; Eurolares Kft. 6500 Baja, Déri Frigyes

sétány 2/a.(13352534-2-03) - MV-ÉG FMV szakember; Rajna Márton 3300 Eger, Endresz u. 18. (8319775124) - MV-É-M FMV

szakember

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 2
Elnevezés:

Hippolit kapu felújítása

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § bekezdése szerinti adatok:

1. részben beérkezett ajánlatok:

Ajánlattevő neve: Geoteam Kutatási és Vállalkozási Kft.

Székhelye: Magyarország, 3300 Eger Kertész Utca 146

Adószám: 11164607-2-10

Ajánlattevő neve: Fenstherm Kontakt Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő székhelye: 1081 Budapest, Kun utca 4. fsz. 7.

Adószáma: 12408553-2-42

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF): 297 341 465, - HUF

2. Az M/2.1. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember M/2.1. alkalmassági követelmény tekintetében előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata (hónap) (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap): 62 hónap

3. Az M/2.2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember M/2.2. alkalmassági követelmény tekintetében előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata (hónap) (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap): 42 hónap

4. Az M/2.3. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember M/2.3. alkalmassági követelmény tekintetében előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata (hónap) (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap): 38 hónap

Nyertes ajánlattevő neve: Fenstherm Kontakt Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő székhelye: 1081 Budapest, Kun utca 4. fsz. 7.

Adószáma: 12408553-2-42

2 - Hippolit kapu felújítása számú és elnevezésű részben a következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:

● a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható, rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel [Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont].;

A közbeszerzési eljárás 2. része eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján, mivel a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett Ajánlattevővel.

Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás 2. részében a legkedvezőbb ajánlatban megajánlott ajánlati ár (nettó 174 228 363, - Forint) jelentősen meghaladja a rendelkezésre álló fedezet összegét (nettó 115 000 000, - Forint), Ajánlatkérő a Kbt. 70. § (1) bekezdése alapján akként határozott, hogy a közbeszerzési eljárás 2. része eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján, mivel a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett Ajánlattevővel. Fentiekre figyelemmel Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás 2. részében nem végezte el a legkedvezőbb ajánlat bírálatát.

Beérkezett ajánlat:

Ajánlattevő neve: Fenstherm Kontakt Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő székhelye: 1081 Budapest, Kun utca 4. fsz. 7.

Adószáma: 12408553-2-42

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF): 174 228 363, - HUF

2. Az M/2.1. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember M/2.1. alkalmassági követelmény tekintetében előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata (hónap) (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap): 62 hónap

3. Az M/2.2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember M/2.2. alkalmassági követelmény tekintetében előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata (hónap) (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap): 42 hónap

4. Az M/2.3. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember M/2.3. alkalmassági követelmény tekintetében előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalatán felüli szakmai többlettapasztalata (hónap) (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap): 38 hónap

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslat: Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/07/2022