TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 41694-2022

25/01/2022    S17

Nederland-Hilversum: Onderhoud van straatverlichting

2022/S 017-041694

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Hilversum
Nationaal identificatienummer: 371795087
Postadres: Dudokpark 1
Plaats: Hilversum
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1217 JE
Land: Nederland
Contactpersoon: Jasper Muller
E-mail: inkoop@hilversum.nl
Telefoon: +31 14035
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.hilversum.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting

Referentienummer: 1037827
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50232100 Onderhoud van straatverlichting
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

• het leveren van masten en armaturen;

• het vervangen van verlichtingsobjecten, masten en armaturen;

• het coördineren van werkzaamheden aan het gereguleerde netwerk;

• het uitvoeren van preventief en correctief onderhoud, bestaande uit o.a.:

- het organiseren en in bedrijf houden van een storingswachtdienst;

- uitvoeren van groepsremplace;

- uitvoeren van regulier onderhoud;

- opheffen van storingen en defecten;

- herstellen van schades;

- verplaatsen van lichtmasten;

- opnieuw richten van scheefstaande masten;

- vervangen van masten en armaturen;

- het onderhouden van objecten van derden zoals verlichting van NBd;

- rapporteren van de verrichte werkzaamheden;

- het aanleveren van schade-informatie bij aanrijding ten behoeve van schadeverhaal;

- het aanleveren van mutaties ten behoeve van gegevensbestanden.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 063 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34928500 Straatverlichtingsuitrusting
34991000 Lampen voor buitenverlichting
34993000 Straatverlichting
45316100 Installeren van buitenverlichting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL327 Het Gooi en Vechtstreek
Voornaamste plaats van uitvoering:

Hilversum

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

16.000 lichtpunten

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlenging van de looptijd.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 141-374771
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/12/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Dynniq Nederland B.V.
Nationaal identificatienummer: 31006154
Postadres: Basicweg 16
Plaats: Amersfoort
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3821 BR
Land: Nederland
E-mail: marketing-nl.ti@dynniq.com
Telefoon: +31 334502211
Internetadres: http://www.dynniq.com/
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 398 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 063 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland
Plaats: Utrecht
Land: Nederland
E-mail: Bestuursrecht.RB-MNL@rechtspraak.nl
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie.../Rechtbanken/Rechtbank-Midden-Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/01/2022