A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Építési beruházás - 416951-2016

26/11/2016    S229

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2016/S 229-416951

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Vasas Sport Club
Nemzeti azonosító szám: AK18741
Postai cím: Fáy utca 58.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Mihály
E-mail: m.toth@vasassc.hu
Telefon: +36 13294074
Fax: +36 13296073
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.vasassc.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.vasassc.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: http://www.bmsk.hu/kozbeszerzesi-dokumentaciok
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: BMSK – Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. Közbeszerzési Osztály
Postai cím: Istvánmezei út 1–3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bauda Krisztina
E-mail: bauda.krisztina@bmsk.hu
Telefon: +36 14714287
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: BMSK – Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. Közbeszerzési Osztály
Postai cím: Istvánmezei út 1–3., Személyesen vagy futár útján: 1146 Budapest, Hermina út 49., I. em. 114. sz. iroda
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bauda Krisztina
Telefon: +36 14714287
E-mail: bauda.krisztina@bmsk.hu
Fax: +36 14714290
NUTS-kód: HU101 Budapest
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: egyesület
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: sport

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Illovszky stadion tervezési és kivitelezési munkálatai vállalkozási szerződés keretében.

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Illovszky stadion tervezési és kivitelezési munkálatai vállalkozási szerződés keretében.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45212000 Szabadidő, sport, kultúra, szállás és étterem céljára szolgáló épületek kivitelezése
45212200 Sportlétesítmények kivitelezése
45212224 Stadion építése
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1139 Budapest, Hajdú utca 43., 26085/1123. hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az új Illovszky Rudolf stadion tervezési és kivitelezési munkálatai vállalkozási szerződés keretében.

A feladat egy MLSZ B (UFEA III) kategóriás labdarúgó stadion kiviteli tervdokumentációjának elkészítése és kivitelezése, a hozzá kapcsolódó kiszolgáló létesítményekkel, térhatárolásokkal, parkolókkal és közlekedőkkel.

A feladat részét képezi:

a) a jogerős építési engedély és a tender tervdokumentáció alapján a kiviteli tervdokumentáció elkészítése 2 pld papír alapon, 2 pld elektronikusan pdf/a és .dwg formában is;

b) a kiviteli tervek alapján a létesítmény komplett, kulcsrakész kivitelezése;

c) a létesítmény nem jogerős használatbavételi engedélyének és az MLSZ B kategóriás hitelesítési jegyzőkönyvének megszerzése Megrendelő közreműködésével.

Jellemző épületszerkezetek:

Tartószerkezetek:

Az épület előregyártott vb tartószerkezettel és acél tetőszerkezettel készül.

Az épület alapozása cölöpalapozás, vb fejtömbökkel és talpgerendaráccsal, a födémek körüreges előregyártott födémpallók. A merevítő falak, lépcsők monolit vb. szerkezettel készülnek.

A tetőszerkezet acél szerkezetű konzolos rácsostartók, acél trapézlemez fedéssel.

Másodlagos acél tartószerkezet készül az acélháló homlokzat tartószerkezetének, a világítás és eredményjelző tartószerkezetének.

Határoló szerkezetek:

A homlokzati falak, és határoló falak kitöltő téglafalazattal készülnek, vékonyvakolat felülettel.

A kivitelezés mennyiségi jellemzői:

Durva tereprendezés: kb. 20 000 m³.

Lelátók összkapacitása: legalább 5 000 férőhely.

Nyugati lelátó és főépület:

— 4 szintes főépület, sportszakmai, sajtó és VIP funkciókkal, kb. 1 500 férőhelyes lelátóval és az ahhoz tartozó szociális és vendéglátó helyiségekkel,

— Alapterület: kb. 7 270 m².

Keleti lelátó:

— 2 szintes lelátóépület, kb. 2 000 férőhelyes lelátóval, hozzátartozó szociális és vendéglátó helyiségekkel,

— Alapterület: kb. 3 030 m².

Északi lelátó:

— 2 szintes lelátóépület, kb. 750 férőhelyes lelátóval a főpálya felé, kb. 200 férőhelyes lelátóval a külön beruházás keretében kialakítandó tartalékpálya felé, hozzátartozó szociális és vendéglátó helyiségekkel,

— Alapterület: 925 m².

Déli lelátó:

— 1 szintes lelátóépület, kb. 750 férőhelyes lelátóval, hozzátartozó szociális és vendéglátó helyiségekkel, elkülönítve a vendég szurkolók számára,

— Alapterület: 905 m².

Centerpálya:

— 105×68 m-es játéktérrel és a szakszövetségi előírásoknak megfelelő kifutó területekkel rendelkező élőfüves labdarúgópálya,

— csapadékvíz elvezető rendszerrel,

— automata öntözőrendszerrel,

— pályafűtési rendszerrel.

Parkoló:

— legalább 130 férőhelyes parkoló, 2 db csapatbusz és 1 db nyerges vontató méretű közvetítőkocsi elhelyezésének lehetőségével.

További információt a műszaki leírás tartalmaz.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a műszaki leírásban, a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának komplexitása, illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.

(Az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása).

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Műszaki-szakmai ajánlat / Súlyszám: 50
Minőségi kritérium - Név: 1.1 Organizációs terv minősége / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 1.2 Műszaki ütemterv megfelelősége / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 1.3 Acélszerkezet kivitelezésének minőségbiztosítása / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 14
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1.) A felhívás II.2.5) pontjában az 1. értékelési szempont az Ár, mely alatt a tartalékkeret nélküli, Egyösszegű nettó (tervezési és kivitelezési) vállalkozói díj értendő.

2.) A felhívás II.2.6) pontjának kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

Az eljárásban a Kbt. 62. § (1)–(2) bek. szerinti kizáró okok érvényesülnek az ajánlattevő, közös ajánlattevők, alvállalkozók, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplők vonatkozásában.

Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bek.-re figyelemmel ajánlatában köteles benyújtani arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Az öntisztázás vonatkozásában a Kbt. 64. §-a az irányadó.

Igazolási mód:

Ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdaság szereplőnek (alvállalkozónak, más szervezetnek vagy személynek) az ajánlatban az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) bek.-ek hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.

Ajánlattevőnek a 62.§(1) bek. k) pont kb) és kc) alpontjai hatálya alá nem tartozását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 8. § i) pont ib) és ic), illetve a 10. § g) gb) és gc) alpontjaiban foglaltak szerint kell igazolnia.

A Kbt. 69. § (4) és (9) bek.-re figyelemmel Ajánlatkérő a felhívás II.2.5) pontjában található értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt vagy az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt fogja felhívni a kizáró okok tekintetében az alábbiak szerinti igazolások benyújtására:

— magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 8. § előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását,

— nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 10. § előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.

A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. Korm. rend. 4. §-ában, a 6–7. §-aiban és a 12–16. §-aiban foglaltak.

A kizáró okok igazolása esetén az igazolás kelte nem lehet korábbi, mint jelen felhívás feladásának időpontja.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65 .§ (1) bek. c) pont, 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek.]:

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben ajánlattevő vagy építőipari kivitelezési tevékenységet végző alvállalkozói nem szerepelnek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő vagy alvállalkozói nem rendelkeznek a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolással (kivonattal) vagy egyéb igazolással vagy nyilatkozattal, a nem EU tagállamban letelepedett ajánlattevő vagy alvállalkozó nem szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, továbbá az ajánlattevő vagy valamely alvállalkozója a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik. Az előírt követelménynek való megfelelést, az előbbiek szerinti igazolással, illetve nyilatkozattal, kell igazolni, figyelemmel a Kbt. 69. § (1) bek.-re.

Alkalmatlan az ajánlattevő akkor is, ha nem rendelkezik az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében regisztrációval, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában ezzel egyenértékű regisztrációval.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1)b) pontja alapján az előírt kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani, figyelemmel a Kbt. 69. § (1) bek.-re.

Az ajánlatban fel kell tüntetni azon regisztrációs számot, illetve szükség szerint további adatokat, amelyek alapján az adott kamarai tagság fennállása ellenőrizhető.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a P1) és P2) pontokban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő (ajánlattevő, kapacitást nyújtó szervezet/személy) az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész B. pontjában feltüntetni.

P1) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján csatolnia kell a jelen felhívás feladását (felhívás VI. 5. pontja) megelőző 3 (három) lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét) egyszerű másolatát (kiegészítő mellékletek nélkül). Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása nem szükséges az ajánlatban. Ez utóbbi esetben az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a beszámolója a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az elektronikus nyilvántartás magyarországi internetes elérhetőségét.

Ha az ajánlattevő a P1) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ott előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (építőipari kivitelezési tevékenység) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.

P2) Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján be kell nyújtania cégszerűen aláírt nyilatkozatát a jelen felhívás feladását (felhívás VI. 5. pontja) közvetlenül megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó teljes – általános forgalmi adó nélkül számított -, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya szerinti (építőipari kivitelezési tevékenység) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről.

Az alkalmassági előírásokra irányadó a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) és (6) bekezdése.

Az alkalmassági előírásokra irányadóak a Kbt. 65. § (6)–(8) és (11) bekezdései is.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő e szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65.§ (8) bekezdése alapján a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon gazdasági és pénzügyi alkalmasság körébe eső követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre (P1), elegendő, ha közülük csak egy felel meg.

Az alkalmasság igazolására szolgáló dokumentumot (nyilatkozatot) egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Alkalmas az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az üzemi (üzleti) eredménye a jelen felhívás feladását (felhívás VI. 5. pontja) megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évből legfeljebb csak 1 évben volt negatív, valamint amennyiben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján a később létrejött gazdasági szereplő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó (építőipari kivitelezési tevékenység) általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele eléri összesen a nettó 3 300 000 000 HUF-ot.

P2) Alkalmas az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nyilatkozata alapján a jelen felhívás feladását (felhívás VI. 5. pontja) megelőző 3 lezárt üzleti évben:

— a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele elérte a nettó 5 000 000 000 HUF-ot a 3 évben összesen,

— építőipari kivitelezési tevékenységből származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele elérte a nettó 1 100 000 000 HUF-ot a 3 év átlagában.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (2)–(3) bekezdésére.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján rögzíti,hogy a M1) és M2) pontokban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolhatóak,ha a gazdasági szereplő (ajánlattevő, kapacitást nyújtó szervezet/személy) az EEKD formanyomtatvány IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel”kitölti) arról,hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész C-D.pontjában feltüntetni.

M1) Az ajánlatkérő Kbt.69.§szerinti felhívására ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a)pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladásának napját (felhívás VI.5.pontja)megelőző 60 hónapban megkezdett és megvalósított(sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, építési beruházás tárgyú, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolás(oka)t.

Az igazolás(ok)at a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalommal kell benyújtani.

Oszthatatlan szolgáltatás esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bek. szerint kell eljárni.

M2) Az ajánlatkérő Kbt. 69.§ szerinti felhívására ajánlattevőnek a Kbt. 65.§(1)bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbiakat:

— a szakember neve,

— annak a pozíciónak [M2)a-M2)e] a megjelölése, amely pozícióba a szakembert bevonni kívánja,

— nyilatkozat arról, hogy a szakemberrel a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog.

A fenti nyilatkozathoz a szakemberek esetében csatolni kell továbbá:

— Magyarországon letelepedett szakember esetében,amennyiben a szakember már rendelkezik jogosultsággal, a szakember felelős műszaki vezetői illetve tervezői jogosultságát igazoló dokumentum másolatát vagy a szakember nyilatkozatát a névjegyzéki/kamarai nyilvántartási számról és a nyilvántartó kamara nevéről, elérhetőségéről (az önéletrajzban is megadható),amennyiben jogosultsággal még nem rendelkezik, a végzettségét igazoló okirat másolatát, nem Magyarországon letelepedett szakember esetében a 322/2015. (X.30.) 8. § (1) bekezdés szerinti dokumentumot/dokumentumokat. (csak az [M2)a-M2)c és M2)e szakértő esetén],

— a szakember aláírt szakmai önéletrajzát, melynek tartalmaznia kell az alábbiakat:

— a szakember neve,

— a szakember munkáltatójának foglalkoztatójának a megjelölése,

— a szakember nyilatkozata arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll, közreműködik a teljesítésben, az ajánlatban szereplő pozícióban, és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná,

— szakmai tapasztalat ismertetését (év, hónap, nap pontossággal).

Nem magyarországi letelepedésű M2)a-M2)c és M2)e pont szerinti szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdés alapján,melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést ajánlatkérő.

Az alkalmassági előírásokra irányadó a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (6) bekezdése.

Az alkalmassági előírásokra irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdései is.

Az alkalmasság igazolására szolgáló dokumentumot(nyilatkozatot)egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be az eljárást megindító felhívás feladásától (felhívás VI.5. pontja) visszafele számított 5 (öt) évben (60 hónapban) megkezdett és befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult) az előírásoknak megfelelően és szerződésszerűen teljesített, építési beruházás tárgyú, a szerződést kötő másik fél által kiállított (321/2011. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdés), az alábbi feltételeknek megfelelő referencia igazolásokat:

a) 1 db legalább 8 000 m² alapterületű magasépítési beruházást;

b) 1 db olyan futball pálya kivitelezéséről szóló referencia munkát, amely magában foglalta a pályafüvesítést, esővízelvezető és automata öntöző rendszer kiépítését;

c) 1 db olyan új építésű sportlétesítmény kivitelezését, amelynek része volt legalább 3 000 fő befogadóképességű lelátó kiépítése.

Az a-c) pontok szerinti referencia munkáknak összesen el kell érni legalább a 3 000 000 000 nettó HUF ellenértéket.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a referencia követelményeket nem kötelező egy szerződésből teljesíteni, de legfeljebb 3 szerződéssel igazolható.

M2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutatja be az alábbi szakembereket:

a) legalább 1 fő szakember, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” építési szakterületi jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel rendelkezik, nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőnek (szakembernek) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti tagsággal kell rendelkeznie, akinek a jogosultság megszerzését követően 36 hónap magasépítési beruházások kivitelezésében szerzett tapasztalata van és legalább 1 db 500 férőhelyes sportlétesítmény kivitelezésében részt vett;

b) legalább 1 fő szakember, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉG” építménygépészeti szakterületi jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel rendelkezik, nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőnek (szakembernek) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti tagsággal kell rendelkeznie, akinek a jogosultság megszerzését követően 24 hónap épületgépészeti területen szerzett tapasztalata van;

c) legalább 1 fő szakember, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉV” építményvillamossági szakterületi jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel rendelkezik, nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőnek (szakembernek) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti tagsággal kell rendelkeznie, akinek a jogosultság megszerzését követően 24 hónap épületvillamossági területen szerzett tapasztalata van;

d) legalább 1 fő, a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet szerinti munkavédelmi koordinátor, aki építőipari kivitelezéseknek a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet szerinti munkavédelmi vezetésében legalább 12 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik;

e) legalább egy fő 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Építészeti „É” szakterületű és legalább 1 fő „T” szakterületű vagy azokkal egyenértékű tervezők, akik rendelkeznek sportlétesítmény tervezési gyakorlattal.

1 szakember csak 1 pozícióra [M2)a-M2)e] jelölhető.

Az M1)-M2) pontok alkalmazásában Ajánlatkérő a „sportlétesítmény” fogalma alatt a 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti építményt (2.§ 8. pont) érti, melynek alapvető rendeltetése, hogy a 2004. évi I. törvényben meghatározott sport célra használják.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Nyertes ajánlattevő a teljesítés során köteles ISO 9001 és 14001 minőségirányítási illetve környezetvédelmi rendszert,vagy ezzel egyenértékű rendszerét vagy intézkedését a szerződés hatálya alatt folyamatosan fenntartani,erről az ajánlatban nyilatkozni kell.

Ajánlatkérő szerződést megerősítő biztosítékokat, illetve szerződést biztosító mellékkötelezettségeket köt ki, amelyek leírását a szerződéstervezet tartalmazza.

Ajánlatkérő a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 30 %-ának megfelelő mértékű előleget biztosít a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő előleg-visszafizetési biztosíték ellenében a közb.dok-okban foglaltak szerint.

A teljesítés során 8 db rész-,valamint 1 db végszámla nyújtható be.

Alkalmazandók:

a) 2013.évi V. tv. 6:130. §, 6:155. §;

a) 2003.évi XCII. tv. 36/A. §;

b) 2015.évi CXLIII. tv 135. §;

c) 2015.évi CXLIII. tv. 135. §;

d) 322/2015. (X.30.) Korm.r. 30–32. §;

e) 368/2011. (XII.31.) Korm.r.

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 12/01/2017
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 12/01/2017
Helyi idő: 11:00
Hely:

BMSK Zrt., 1146 Budapest, Hermina út 49., I. emeleti tárgyaló.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlatkérő az ajánlatok bontását a Kbt. 68. §-a szerint bonyolítja le. Az ajánlatok bontásán a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek lehetnek jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1) A közbeszerzési dokumentumok letöltéséhez regisztráció szükséges, adatlap a www.bmsk.hu/kozbeszerzesi-dokumentaciok linken érhető el.

2) Az ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlást.

3) A helyszíni bejárás időpontja és helye: 13.12.2016. 10:00 óra., 1139 Budapest, Fáy u. 58. Irodaépület.

4) Csatolni kell az ajánlathoz a Kbt. 66. § (2), (4) és (6) bek. szerinti nyilatkozatokat és az(5)bek szerinti felolvasólapot,továbbá csatolni kell az ajánlathoz tételes árazott költségvetést,szakmai ajánlatot. A 321/2015. (X.30.) Korm.r. 13. §-a előírás.

5) A III.1.2.), III.1.3.) pontok szerinti követelmények a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

6) Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési szempont esetében: 1-100 pont.

Az 1. értékelési szempont esetében a szempont szerinti legjobb ajánlat a maximális 100 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő.

A 2. értékelési szempont esetében az abszolút értékelési pontozásos módszer alkalmazására kerül sor, a dokumentációban részletezetteknek megfelelően.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy az organizációs terv, a műszaki ütemterv és az acélszerkezet kivitelezésének minőségbiztosítása a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja alapján hiánypótlás keretében nem pótolható, nem javítható és nem egészíthető ki. A költségvetés vonatkozásában a Kbt. 71. § (8) bekezdése irányadó.

7) Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot ír elő, amit az ajánlattevőnek az ajánlati kötöttség beálltáig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Mértéke: 10 000 000 HUF.

Az ajánlatkérő fizetési számlaszáma, Vasas Sport Club FHB Bank Zrt.-nél vezetett 18203332-06012965-40010037 számú HUF számlája.

Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (2) bekezdése szerint teljesíthető.

Az ajánlati biztosíték összegének átutalását igazoló dokumentum másolatát, illetve a pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség, vagy a kötelezvény eredeti példányát az ajánlathoz csatolni kell.

8) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Jakabfy Attila (00465), levelezési cím: 1146 Budapest, Hermina út 49.

9) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.

10) Az eljárás során irányadó jog, a magyar, irányadó idő Budapesti helyi idő (CET/CEST).

11) Ajánlatkérő a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen az építési munkákra vonatkozóan saját névre szóló szakmai felelősségbiztosítással(építésbiztosítással) „all risk” típusú és munkáltatói felelősség biztosítással, a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot a felelősségbiztosítás vonatkozásában a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

12) Az információk további pontjait a dokumentáció tartalmazza.

13) Ajánlatkérő a Kbt.53.§(6)bekezdése alapján közli, hogy jelen közbeszerzési eljárás feltételes, Ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez szükséges fedezettel a 15/2014. (I.30.) Korm.r. és a 1073/2016. (II.25.) korm. hat. alapján rendelkezik, mely összegek támogatási szerződéssel még nincsenek teljes mértékben lekötve. A szerződés teljesítéséhez szükséges fedezet támogatási szerződéssel biztosítva kb. 35 %-os mértékben áll rendelkezésre.

14) Ajánlatkérő fenntartja a jogot a Kbt. 98. § (3) bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására, az alapprojekttel összhangban lévő építési beruházások beszerzésére a Kbt. vonatkozó előírásainak megfelelően.

15) A Kbt. 73. § (6) c) pontja alapján Ajánlatkérő közli,hogy azokat az ajánlatokat,melyek 5 500 000 000 nettó HUF-ot a tartalékkeret összegével számítva elérik,illetve meghaladják, érvénytelenné nyilvánítja.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
24/11/2016