Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Leveringen - 417107-2016

26/11/2016    S229

България-София: Касети с тонер

2016/S 229-417107

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Централен орган за покупки
Национален регистрационен номер: 000695406
Пощенски адрес: ул. „Георги С. Раковски“ № 102
Град: София
код NUTS: BG BULGARIA
Пощенски код: 1040
Държава: България
Лице за контакт: Кирил Ананиев — заместник министър на финансите
Електронна поща: cfcu@minfin.bg
Телефон: +359 298592772
Факс: +359 298592773
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.minfin.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.minfin.bg/bg/procurement
I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
Поръчката се възлага от централен орган за покупки
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.minfin.bg/bg/procurement?id=78
Допълнителна информация може да бъде получена от друг адрес:
Официално наименование: Министерство на финансите, дирекция Централизирано възлагане и обществени поръчки
Национален регистрационен номер: 000695406
Пощенски адрес: ул. „Г. С. Раковски“ № 102
Град: София
код NUTS: BG412 Sofia
Пощенски код: 1040
Държава: България
Лице за контакт: Евгения Такева — държавен експерт в дирекция ЦВОП
Електронна поща: e.takeva@minfin.bg
Телефон: +359 98592489
Факс: +359 98592773
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.minfin.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.minfin.bg/bg/procurement?id=78
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://sevop.minfin.bg/
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Икономически и финансови дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства “ с 3 обособени позиции.

II.1.2)Основен CPV код
30125100 Касети с тонер
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Обществената поръчка е с предмет „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“. Начин на провеждане на процедурата: електронно, чрез уеб-базираната Система за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП), намираща се на адрес: https://sevop.minfin.bg/

Видовете консумативи и моделите копирни и печатащи устройства, за които са предназначени, са подробно описани в съответните образци на ценова оферта в СЕВОП.

Поръчката се състои от 3 обособени позиции:

1. „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марката HP (Ейч Пи)“, с прогн. ст-ст 9 000 000 BGN без ДДС;

2. „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки“, с прогн. ст-ст 6 000 000 BGN без ДДС;

3. „Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“, с прогн. ст-ст 1 000 000 BGN без ДДС.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 16 000 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи)“

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30125100 Касети с тонер
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG BULGARIA
Основно място на изпълнение:

София и страната.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Участниците следва да предлагат оригинални консумативи със същите продуктови номера като тези, посочени от Възложителя в съответния образец на Ценова оферта за обособена позиция № 1 в СЕВОП, включително да съответстват на посочените модели копирни и печатащи устройства с марка Ейч Пи. Пълен списък и подробно описание на артикулите, за които участниците декларират възможност да доставят по тази обособена позиция, е представен в образеца на Ценова оферта за обособена позиция № 1 в СЕВОП на адрес: https://sevop.minfin.bg/

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 9 000 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 18
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Поръчката ще се проведе чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на адрес https://sevop.minfin.bg/

При условията на чл. 4, ал. 6 от ПМС № 385/2015 г., възложителите имат право на преценка, когато обществената поръчка се финансира със средства от ЕС.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки“

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30125100 Касети с тонер
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG BULGARIA
Основно място на изпълнение:

София и страната.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

По обособена позиция № 2 ще бъдат доставяни оригинални касети с тонер, барабани и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни търговски марки като: Brother (Брадър), Canon (Канон), Dell (Дел), Epson (Епсън), Kyocera (Киосера), Konica (Коника), Lexmark (Лексмарк), Panasonic (Панасоник), Rex Rotary (Рекс Ротари), Samsung (Самсунг), Toshiba (Тошиба), Xerox (Ксерокс) и др. Участниците следва да предлагат оригинални консумативи със същите продуктови номера като тези, посочени от Възложителя в съответния образец на ценова оферта в СЕВОП, включително да съответстват на посочените марки и модели копирни и печатащи устройства. Пълен списък и подробно описание на артикулите, за които участниците декларират възможност да доставят по тази обособена позиция, са представени в двата образеца на Ценова оферта (част I и част II) по обособена позиция № 2 в СЕВОП на адрес: https://sevop.minfin.bg/

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6 000 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 18
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Поръчката ще се проведе чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на адрес https://sevop.minfin.bg/

При условията на чл. 4, ал. 6 от ПМС № 385/2015 г., възложителите имат право на преценка, когато обществената поръчка се финансира със средства от ЕС.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30125100 Касети с тонер
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG BULGARIA
Основно място на изпълнение:

София и страната.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предлаганите консумативи по тази обособена позиция трябва да са съвместими (неоригинални) и да са произведени за конкретните марки и модели копирни и печатащи устройства, посочени в образеца на Ценова оферта по обособена позиция № 3 в СЕВОП. Списък и описание на артикулите, за които участниците декларират възможност да доставят по тази обособена позиция, са представени в образеца на Ценова оферта в СЕВОП на адрес: https://sevop.minfin.bg/

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 000 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 18
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Поръчката се провежда електронно в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на адрес: https://sevop.minfin.bg/

При условията на чл. 4, ал. 6 от ПМС № 385/2015 г., възложителите имат право на преценка, когато обществената поръчка се финансира със средства от ЕС.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва, през последните 3 финансови години, да е реализирал посоченият по-долу минимален общ оборот, в зависимост от обособената позиция, за която кандидатства. Когато участникът подава оферта за повече от 1 обособена позиция, той следва да е реализирал минимален общ оборот, по-голям или равен на сбора от изискващия се за съответните обособени позиции, за които кандидатства.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

По обособени позиции, както следва:

— Обособена позиция 1 — 3 000 000 (три милиона BGN);

— Обособена позиция 2 — 2 000 000 (два милиона BGN);

— Обособена позиция 3 — 330 000 (триста и тридесет хиляди BGN).

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да е изпълнил минимум 3 дейности, различни за всяка обособена позиция, за която кандидатства, с обем минимум 300 доставени броя артикули общо за трите дейности и общо за последните 3 години от датата на подаване на офертата, с предмет както следва:

Изисквано минимално/ни ниво/а:

— За обособена позиция № 1 предмет доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат с марка Ейч Пи;

— За обособена позиция № 2 предмет доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат с различни марки;

— За обособена позиция № 3 предмет доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 5
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2016/S 040-064865
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 27/12/2016
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 28/12/2016
Местно време: 11:00
Място:

Електронно в СЕВОП.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

В обявените дата и час на електронното отваряне на офертите, в сградата на МФ ще се извърши публично отваряне на документите, представени на хартиен носител, подадени в деловодството на МФ. На публичното отваряне могат да присъстват участниците в процедурата както и техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

При подписване на рамковото споразумение гаранция за изпълнение не се внася. Гаранция за изпълнение на договорите, сключени въз основа на рамковото споразумение, е в размер до 5 % от цената.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Крайният срок за подаване на жалби е съгласно, чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Жалба се подава до КЗК с копие до възложителя.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
24/11/2016