Leveringen - 417107-2016

26/11/2016    S229

България-София: Касети с тонер

2016/S 229-417107

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Централен орган за покупки
Национален регистрационен номер: 000695406
Пощенски адрес: ул. „Георги С. Раковски“ № 102
Град: София
код NUTS: BG BULGARIA
Пощенски код: 1040
Държава: България
Лице за контакт: Кирил Ананиев — заместник министър на финансите
Електронна поща: cfcu@minfin.bg
Телефон: +359 298592772
Факс: +359 298592773
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.minfin.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.minfin.bg/bg/procurement
I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
Поръчката се възлага от централен орган за покупки
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.minfin.bg/bg/procurement?id=78
Допълнителна информация може да бъде получена от друг адрес:
Официално наименование: Министерство на финансите, дирекция Централизирано възлагане и обществени поръчки
Национален регистрационен номер: 000695406
Пощенски адрес: ул. „Г. С. Раковски“ № 102
Град: София
код NUTS: BG412 Sofia
Пощенски код: 1040
Държава: България
Лице за контакт: Евгения Такева — държавен експерт в дирекция ЦВОП
Електронна поща: e.takeva@minfin.bg
Телефон: +359 98592489
Факс: +359 98592773
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.minfin.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.minfin.bg/bg/procurement?id=78
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://sevop.minfin.bg/
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Икономически и финансови дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства “ с 3 обособени позиции.

II.1.2)Основен CPV код
30125100 Касети с тонер
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Обществената поръчка е с предмет „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“. Начин на провеждане на процедурата: електронно, чрез уеб-базираната Система за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП), намираща се на адрес: https://sevop.minfin.bg/

Видовете консумативи и моделите копирни и печатащи устройства, за които са предназначени, са подробно описани в съответните образци на ценова оферта в СЕВОП.

Поръчката се състои от 3 обособени позиции:

1. „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марката HP (Ейч Пи)“, с прогн. ст-ст 9 000 000 BGN без ДДС;

2. „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки“, с прогн. ст-ст 6 000 000 BGN без ДДС;

3. „Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“, с прогн. ст-ст 1 000 000 BGN без ДДС.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 16 000 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи)“

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30125100 Касети с тонер
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG BULGARIA
Основно място на изпълнение:

София и страната.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Участниците следва да предлагат оригинални консумативи със същите продуктови номера като тези, посочени от Възложителя в съответния образец на Ценова оферта за обособена позиция № 1 в СЕВОП, включително да съответстват на посочените модели копирни и печатащи устройства с марка Ейч Пи. Пълен списък и подробно описание на артикулите, за които участниците декларират възможност да доставят по тази обособена позиция, е представен в образеца на Ценова оферта за обособена позиция № 1 в СЕВОП на адрес: https://sevop.minfin.bg/

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 9 000 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 18
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Поръчката ще се проведе чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на адрес https://sevop.minfin.bg/

При условията на чл. 4, ал. 6 от ПМС № 385/2015 г., възложителите имат право на преценка, когато обществената поръчка се финансира със средства от ЕС.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки“

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30125100 Касети с тонер
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG BULGARIA
Основно място на изпълнение:

София и страната.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

По обособена позиция № 2 ще бъдат доставяни оригинални касети с тонер, барабани и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни търговски марки като: Brother (Брадър), Canon (Канон), Dell (Дел), Epson (Епсън), Kyocera (Киосера), Konica (Коника), Lexmark (Лексмарк), Panasonic (Панасоник), Rex Rotary (Рекс Ротари), Samsung (Самсунг), Toshiba (Тошиба), Xerox (Ксерокс) и др. Участниците следва да предлагат оригинални консумативи със същите продуктови номера като тези, посочени от Възложителя в съответния образец на ценова оферта в СЕВОП, включително да съответстват на посочените марки и модели копирни и печатащи устройства. Пълен списък и подробно описание на артикулите, за които участниците декларират възможност да доставят по тази обособена позиция, са представени в двата образеца на Ценова оферта (част I и част II) по обособена позиция № 2 в СЕВОП на адрес: https://sevop.minfin.bg/

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6 000 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 18
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Поръчката ще се проведе чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на адрес https://sevop.minfin.bg/

При условията на чл. 4, ал. 6 от ПМС № 385/2015 г., възложителите имат право на преценка, когато обществената поръчка се финансира със средства от ЕС.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30125100 Касети с тонер
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG BULGARIA
Основно място на изпълнение:

София и страната.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предлаганите консумативи по тази обособена позиция трябва да са съвместими (неоригинални) и да са произведени за конкретните марки и модели копирни и печатащи устройства, посочени в образеца на Ценова оферта по обособена позиция № 3 в СЕВОП. Списък и описание на артикулите, за които участниците декларират възможност да доставят по тази обособена позиция, са представени в образеца на Ценова оферта в СЕВОП на адрес: https://sevop.minfin.bg/

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 000 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 18
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Поръчката се провежда електронно в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на адрес: https://sevop.minfin.bg/

При условията на чл. 4, ал. 6 от ПМС № 385/2015 г., възложителите имат право на преценка, когато обществената поръчка се финансира със средства от ЕС.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва, през последните 3 финансови години, да е реализирал посоченият по-долу минимален общ оборот, в зависимост от обособената позиция, за която кандидатства. Когато участникът подава оферта за повече от 1 обособена позиция, той следва да е реализирал минимален общ оборот, по-голям или равен на сбора от изискващия се за съответните обособени позиции, за които кандидатства.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

По обособени позиции, както следва:

— Обособена позиция 1 — 3 000 000 (три милиона BGN);

— Обособена позиция 2 — 2 000 000 (два милиона BGN);

— Обособена позиция 3 — 330 000 (триста и тридесет хиляди BGN).

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да е изпълнил минимум 3 дейности, различни за всяка обособена позиция, за която кандидатства, с обем минимум 300 доставени броя артикули общо за трите дейности и общо за последните 3 години от датата на подаване на офертата, с предмет както следва:

Изисквано минимално/ни ниво/а:

— За обособена позиция № 1 предмет доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат с марка Ейч Пи;

— За обособена позиция № 2 предмет доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат с различни марки;

— За обособена позиция № 3 предмет доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 5
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2016/S 040-064865
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 27/12/2016
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 28/12/2016
Местно време: 11:00
Място:

Електронно в СЕВОП.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

В обявените дата и час на електронното отваряне на офертите, в сградата на МФ ще се извърши публично отваряне на документите, представени на хартиен носител, подадени в деловодството на МФ. На публичното отваряне могат да присъстват участниците в процедурата както и техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

При подписване на рамковото споразумение гаранция за изпълнение не се внася. Гаранция за изпълнение на договорите, сключени въз основа на рамковото споразумение, е в размер до 5 % от цената.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Крайният срок за подаване на жалби е съгласно, чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Жалба се подава до КЗК с копие до възложителя.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
24/11/2016