Dostawy - 417119-2016

26/11/2016    S229

Polska-Kielce: Autobusy transportu publicznego

2016/S 229-417119

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach
Adres pocztowy: ul. Głowackiego 4
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL331 Kielecki
Kod pocztowy: 25-368
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Liszka
E-mail: ztm@ztm.kielce.pl
Tel.: +48 413431593
Faks: +48 413444732
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ztm.kielce.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.ztm.kielce.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup 25 sztuk autobusów o napędzie spełniającym co najmniej normę Euro 6.

Numer referencyjny: 8/2016
II.1.2)Główny kod CPV
34121100 Autobusy transportu publicznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 25 sztuk fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich jednej marki, o napędzie hybrydowym spalinowo elektrycznym, w tym 10 sztuk autobusów o dużej pojemności (o długości od 17,5 m do 18,75 m) oraz 15 sztuk autobusów o średniej pojemności (o długości od 11,8 m do 12,15 m) o parametrach spełniających wymagania zawarte w SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 10 203 837.21 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL331 Kielecki
II.2.4)Opis zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa 25 sztuk fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich jednej marki, o napędzie hybrydowym spalinowo elektrycznym, w tym 10 sztuk autobusów o dużej pojemności (o długości od 17,5 m do 18,75 m) oraz 15 sztuk autobusów o średniej pojemności (o długości od 11,8 m do 12,15 m) o parametrach spełniających wymagania zawarte w SIWZ.

Autobusy muszą być napędzane silnikiem spalinowym i silnikiem/silnikami elektrycznym/elektrycznymi w równoległym lub szeregowym systemie hybrydowym. Silniki napędu hybrydowego mogą pracować w zależności od potrzeb, na przemian lub jednocześnie. Zamontowany w autobusie napęd hybrydowy, musi umożliwiać trakcję jazdy podobną do trakcji autobusu wyposażonego w klasyczny układ napędowy diesla.

Układ hybrydowy musi odzyskiwać energię podczas hamowania i wykorzystywać ją do ładowania magazynu energii elektrycznej akumulatorów, superkondensatorów lub też innych rozwiązań. Całość napędu hybrydowego musi być sterowana przez elektroniczny system, zapewniający optymalne wykorzystanie energii, zapewniając tym samym niskoemisyjność autobusu w zakresie substancji szkodliwych emitowanych do środowiska.

2. Dostarczane autobusy powinny być identyczne (w grupach) w szczególności pod względem konstrukcyjnym, parametrów technicznych i kompletacji oraz wyposażenia.

3.Autobusy powinny spełniać wymagania w zakresie czystości spalin i hałasu, co najmniej EURO-6.

4.Pojazdy muszą być autobusami niskopodłogowymi na całej swojej długości.

5.Dostarczane autobusy powinny być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem odbioru i nie wcześniej niż w roku ich dostawy.

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki do SIWZ m.in.:

— Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1

— Formularz ofertowy – Załącznik nr 2

— Wzór umowy – Załącznik nr 9

7. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 9

8. Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust.8 PZP, tj. równowartość kwoty 209 000 EUR.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 42 600 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1.Dostawa autobusów jest planowana do dofinansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014– 2020, Projekt p.n. „Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach”.

2.Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nieprzyznania środków.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Nie dotyczy.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1.Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej pozwalającej na realizację zamówienia:

Zamawiający uzna iż warunek został spełniony, gdy Wykonawca przedłoży wraz z ofertą informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem składania ofert.

Z przedłożonego dokumentu musi wynikać iż Wykonawca posiada płynność finansową.

2.Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000 PLN.

Zamawiający uzna iż warunek został spełniony, gdy Wykonawca przedłoży wraz z ofertą opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Z przedłożonego dokumentu musi wynikać iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zobowiązany jest do wykazania, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie zrealizowali dostawę lub dostawy fabrycznie nowych autobusów komunikacji miejskiej spełniających normę czystości spalin Euro 6, na kwotę jednego zamówienia co najmniej 40 000 000 PLN brutto.

Zamawiający uzna iż warunek został spełniony, gdy Wykonawca przedłoży wraz z ofertą wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania, a w przypadku gdy okres działalności jest krótszy w tym okresie, dostaw, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców na Załączniku Nr 6 do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy są określone w Załączniku Nr 9 SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie na warunkach określonych w załączniku Nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – wzór umowy.

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności opisanych w art. 144 ustawy Pzp lub:

1)nastąpiły zmiany przepisów prawa w taki sposób, że zapisy umowy będą sprzeczne z tymi (nowymi) przepisami, np. zmiana stawki VAT,

2)wystąpiły okoliczności, o których żadna ze stron nie wiedziała w chwili podpisania umowy, a okoliczności te spowodują, że realizacja umowy na pierwotnych warunkach jest, albo niemożliwa do realizacji, albo niekorzystna dla Zamawiającego,

3)gdy Wykonawca zastosuje lepsze materiały/komponenty/składniki, od tych które przewidziano w ofercie,

4)nastąpiło przesunięcie terminu dostawy autobusów.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/01/2017
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 10/04/2017
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/01/2017
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach

ul. Głowackiego 4

25-368 Kielce

Pokój Nr 8.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wadium w wysokości: 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

2. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. liczonej łącznie z podatkiem VAT za wykonanie przedmiotu umowy.

3.Zamawiający zgodnie z art. 24aa dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4. Podstawy wykluczenia Wykonawcy bądą następowały zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 ustawy PZP. Oświadczenia i dokumenty jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wskazane są w SIWZ.

5. Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom wskazując jednocześnie firmy podwykonawców.

6. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców.

7. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy PZP.

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę o której mowa w art. 154 pkt 5 PZP.

Odwołanie wnosi się w następujących terminach:

— 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia-jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust.5 PZP zdanie drugie albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

— wobec treści ogłoszenia, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,

— wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

— jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – 15 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Deprtament Odwołań Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/11/2016