Varor - 417290-2019

05/09/2019    S171    Varor - Meddelande om tilldelning - Öppet förfarande 

Danmark-Grenaa: Gasformiga bränslen

2019/S 171-417290

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Norddjurs Kommune
Nationellt registreringsnummer: 29189986
Postadress: Torvet 3
Ort: Grenaa
Nuts-kod: DK0 DANMARK
Postnummer: 8500
Land: Danmark
Kontaktperson: Camilla Frank
E-post: cf@norddjurs.dk
Telefon: +45 89593303

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.norddjurs.dk/

Upphandlarprofil: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/299676

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Skive Kommune
Nationellt registreringsnummer: 29189579
Postadress: Torvegade 10
Ort: Skive
Nuts-kod: DK0 DANMARK
Postnummer: 7800
Land: Danmark
Kontaktperson: Camilla Frank
E-post: cf@norddjurs.dk
Telefon: +45 89593303

Internetadress(er):

Allmän adress: www.skive.dk

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Rebild Kommune
Nationellt registreringsnummer: 29189463
Postadress: Hobrovej 110
Ort: Støvring
Nuts-kod: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9530
Land: Danmark
Kontaktperson: Camilla Frank
E-post: cf@norddjurs.dk
Telefon: +45 89593303

Internetadress(er):

Allmän adress: www.rebild.dk

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Viborg Kommune
Nationellt registreringsnummer: 29189846
Postadress: Prinsens Allé 5
Ort: Viborg
Nuts-kod: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Camilla Frank
E-post: cf@norddjurs.dk
Telefon: +45 89593303

Internetadress(er):

Allmän adress: www.viborg.dk

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Skanderborg Kommune
Nationellt registreringsnummer: 29189633
Postadress: Skanderborg Fælled 1
Ort: Skanderborg
Nuts-kod: DK042 Østjylland
Postnummer: 8660
Land: Danmark
Kontaktperson: Camilla Frank
E-post: cf@norddjurs.dk
Telefon: +45 89593303

Internetadress(er):

Allmän adress: www.skanderborg.dk

I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Udbud af flaske- og tankgas til Jysk Fællesindkøb

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
09120000 Gasformiga bränslen
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Udbud af flaske- og tankgas for Jysk Fællesindkøb. Deltagende kommuner er Norddjurs, Rebild, Viborg, Skanderborg og Skive. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, jf. Udbudslovens § 56 (Lov nr. 1564 af 15.12.2015).

For nærmere beskrivelse af de udbudte varer, herunder de mindstekrav produkterne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen (Bilag 2) og tilbudslisten (Bilag 3) samt eventuelle rettelser og besvarelser af spørgsmål.

Det forventede årlige forbrug på rammeaftalen er estimeret på baggrund af tidligere års aktivitet og forventet fremtidigt forbrug med de forudsætninger der kendes på udbudstidspunktet. Det forventede forbrug er således ikke bindende for ordregiver. Tilsvarende gælder for mængder angivet i tilbudslisten.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 1 275 300.00 DKK
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
09122000 Propan och butan
09122100 Propangas
09122200 Butangas
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK0 DANMARK
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Levering af flaske- og tankgas for Jysk Fællesindkøb. Deltagende kommuner er Norddjurs, Rebild, Viborg, Skanderborg og Skive. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, jf. Udbudslovens § 56 (Lov nr. 1564 af 15.12.2015).

For nærmere beskrivelse af de udbudte varer, herunder de mindstekrav produkterne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen (Bilag 2) og tilbudslisten (Bilag 3) samt eventuelle rettelser og besvarelser af spørgsmål.

Det forventede årlige forbrug på rammeaftalen er estimeret på baggrund af tidligere års aktivitet og forventet fremtidigt forbrug med de forudsætninger der kendes på udbudstidspunktet. Det forventede forbrug er således ikke bindende for ordregiver. Tilsvarende gælder for mængder angivet i tilbudslisten.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 103-249130
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Udbud af flaske- og tankgas til JYFI

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
21/08/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Kosan Gas a/s
Nationellt registreringsnummer: 17990977
Postadress: Hasselager Centervej 19-21
Ort: Viby J
Nuts-kod: DK0 DANMARK
Postnummer: 8260
Land: Danmark
E-post: soeren.frandsen@kosangas.dk
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 1 275 300.00 DKK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:

Følgende kommuner har til hensigt at indgå rammeaftaler per aftalens ikrafttræden d. 1.9.2019:

— Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive,

— Rebild Kommune, Hobrovej 110, 9530 Støvring,

— Viborg Kommune, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg,

— Skanderborg Kommune, Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg,

— Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa.

Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 og § 136 (se ESPDs afsnit ”Udelukkelse”).

Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, i udbudslovens § 137 (se ESPDs afsnit: ”Udelukkelse”):

— Tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1,

— Tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling eller lignende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2,

— Tilbudsgiveren i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv kan påvises at have begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgiverens integritet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3,

— Tilbudsgiveren har indgået en aftale med henblik på konkurrencefordrejning, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4,

— Tilbudsgiveren væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt og misligholdelsen har medført kontraktens ophævelse eller lignende sanktion, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5,

— Tilbudsgiveren påviseligt og uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces, har fået fortrolige oplysninger, der kan give tilbudsgiver uretmæssige fordele eller groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, vurdering af minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller tildeling af kontrakt, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 6.

Der stilles ikke krav om underskrift på ESPD-dokumentet.

For danske virksomheders vedkommende vil der blive anmodet om en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen som dokumentation for, at den vindende tilbudsgiver ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, jf. Udbudslovens § 153, og denne serviceattest må maksimalt være udstedt 6 måneder før tilbudsfristen.

Serviceattest kan rekvireres her:

https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Anmod_om_serviceattes

Særligt udenlandske tilbudsgivere:

Er tilbudsgiver ikke fra Danmark, og udsteder tilbudsgivers hjemland ikke de relevante certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love.

Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet jf. udbudsbetingelsernes afsnit 5.1.

På baggrund af indkomne spørgsmål kan der ske efterfølgende ændringer i det offentliggjorte udbudsmateriale, herunder kravspecifikationen, og tilbudsgiver skal således holde sig orienteret om eventuelle ændringer i det offentliggjorte udbudsmateriale.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Klagenævnet for Udbud
Postadress: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ort: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-post: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadress: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Ingen oplyst
Ort: Ingen oplyst
Land: Danmark
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadress: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-post: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadress: http://www.kfst.dk/

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
03/09/2019