Works - 417632-2017

21/10/2017    S203    - - Works - Contract award notice - Open procedure 

Poland-Wałcz: Installation of metal structures

2017/S 203-417632

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wałcz
ul. Kołobrzeska 1
Wałcz
78-600
Poland
Contact person: Bogdan Bronka, Iwona Stankiewicz
Telephone: +48 672500894
E-mail: walcz@pila.lasy.gov.pl
Fax: +48 672582932
NUTS code: PL42

Internet address(es):

Main address: www.pila.lasy.gov.pl/walcz

Address of the buyer profile: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_pila/nadl_walcz/zamowienia_publiczne

I.2)Information about joint procurement
I.4)Type of the contracting authority
Other type: jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowości prawnej PGL LP
I.5)Main activity
Other activity: usługi gospodarki leśnej

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy wieży antenowej radiolinii w Wałczu i modernizacji dostrzegalni w Golcach oraz dostawa i instalacja urządzeń komputerowych, maszyn ...

Reference number: SA.270.2.3.2017
II.1.2)Main CPV code
45223110
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy wieży antenowej radiolinii w Wałczu i modernizacji dostrzegalni w Golcach oraz dostawa i instalacja urządzeń komputerowych, maszyn i urządzeń stanowiących system transmisji obrazu z kamer ppoż. w Punkcie Alarmowo Dyspozycyjnym Nadleśnictwa Wałcz – w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów – współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
45223500
45111200
45312330
45312311
45310000
45311200
45312000
45314000
35125300
30200000
30230000
30231300
30237200
31122000
31127000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL42
Main site or place of performance:

Wieża antenowa i PAD :dz. ewid. nr 8366/10 w Wałczu, dostrzegalnia: dz. ew. nr 8195/6 w miejscowości Golce, gm. Wałcz – powiat wałecki, województwo zachodniopomorskie.

II.2.4)Description of the procurement:

Roboty budowlane: Utworzenie radiolinii pomiędzy wieżą w Wałczu (Golce) a Płytnicą TV – urządzenie nadawcze oraz Płytnica TV – PAD nadleśnictwa – urządzenie odbiorcze (zadanie pod nazwą: modernizacja dostrzegalni) – budowa wieży/masztu w Wałczu oraz modernizacja dostrzegalni nr inw. 291/1682 w miejscowości Golce .Dostawa i instalacja kamery HD (sprzęt do lokalizacji pożarów.) d) Roboty budowlane: Modernizacja budynku 3-stanowiskowego garażowego z pomieszczeniem Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego (PAD) polegająca na rozbudowie o nowe instalacje w celu podłączenia urządzeń technicznych i sprzętu komputerowego w PAD .Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego oraz urządzeń technicznych w Punkcie Alarmowo-Dyspozycyjnym w Wałczu: zestaw komputerowy z pulpitem sterowniczym i oprogramowaniem do sterowania kamerą, dodatkowa karta graficzna do zestawu, switch – 2 szt. , ruter, UPS, 2 szt. monitorów (telewizorów) 55" , przetwornica, akumulator- 2 szt. , agregat prądotwórczy .Niniejsze roboty budowlane dotyczą budowy systemu monitoringu przeciwpożarowego na terenie Nadleśnictwa Wałcz. System będzie umożliwiał również podgląd obrazu oraz operowaniem kamerą/obrazem z Płytnicy (Nadleśnictwo Płytnica). Na wieży w Golcach zostanie zainstalowane kamera ppoż. IP HD przez Nadleśnictwo Wałcz służąca do obserwacji terenu. W pomieszczeniu PAD w budynku garażowym będzie zlokalizowane stanowisko dla personelu który będzie obserwował obraz z kamery.Pomieszczenie PAD zostanie wyposażone w komputer z odpowiednim oprogramowaniem do obsługi kamer wraz dwoma monitorami 24” LCD, oraz dwoma telewizorami 50” LCD (w tym jeden rezerwowy) na które będzie transmitowany obraz kamer. Sygnał z kamery ppoż. na PAD będzie transmitowany za pomocą anten radioliniowych 5GHz. Obraz z kamery na wieży w Golcach będzie przesyłany na wieżę w Wałczu oraz z wieży w Płytnicy na wieżę w Wałczu. Dalej obraz z kamer na wieżach w Golcach i Płytnicy będzie przesyłany z wieży w Wałczu do pomieszczenia PAD światłowodem. Na wieży w Golcach będzie zainstalowany system alarmowy który za pomocą czujek ruchu będzie sygnalizował obecność osób u podstawy wieży. Ponadto właz do kabiny obserwacyjnej w Golcach, drzwi szafki teletechnicznej będą posiadały kontaktrony. System będzie również wyposażony w przekaźniki do kontroli napięcia 230V z sieci i przed przetwornicą, będzie wysyłał SMS-y o braku napięcia z sieci i z przetwornicy. Z użyciem LAN CONTROLLERA i termometrów w szafach teletechnicznych będzie możliwy pomiar temperatury w szafach, na zewnątrz kabiny obserwacyjnej, w pomieszczeniu obserwatora, pomiar prądu zużywanego przez kamerę oraz wysterowanie wentylatorami w szafach oraz w kabinie obserwatora. Szczegółowy zakres wykonania robót zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR), które stanowią załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Termin realizacji zamówienia- od dnia zawarcia umowy do dnia:

a) 15.12.2017 r. – dotyczy robót budowlanych obejmujących budowę wieży/masztu w Wałczu,

b) 15.03.2018r. – dotyczy robót budowlanych obejmujących: modernizację dostrzegalni w Golcach z dostawą i instalacją kamery HD oraz dostawę i instalację urządzeń w Punkcie Alarmowo-Dyspozycyjnym w Wałczu.

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020- całkowity koszt realizacji projektu wynosi 43096737,50 zł. Wartości szacunkowej niniejszego zamówienia nie należy utożsamiać z wartością całego zamówienia.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia;wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: POIS.02.01.00-00-0007/16.
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach- zgodnie z art. 45 ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje: ustanowienia dynamicznego systemu zakupu; zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 145-298600
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy wieży antenowej radiolinii w Wałczu i modernizacji dostrzegalni w Golcach oraz dostawa i instalacja urządzeń komputerowych, maszyn ...

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 6.2. pkt 2 SIWZ) lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej (warunki wskazane w pkt 6.2. pkt 1 SIWZ) innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jakiego zasobu dotyczy, określać jego rodzaj, zakres, czas udostępnienia oraz inne okoliczności wynikające ze specyfiki danego zasobu. Z treści przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynikać: (1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; (2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, Wykonawca będzie zobowiązany do:

1) złożenia oświadczenia podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) i braku podstaw do wykluczenia złożonego na formularzu JEDZ.

JEDZ należy złożyć wraz z ofertą.

2) przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 7.1. lit. d – i. Dokumenty wymienione w pkt 7.1. lit. d – i Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert.

7.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów:

1) o których mowa w pkt 7.1. lit. d) i e) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

2) o których mowa w pkt 7.1. lit. f) składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.4., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt. 7.5. stosuje się odpowiednio.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://uzp.gov.pl/

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2017.1579 – zwanej dalej ustawą Pzp), informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. : „Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy wieży antenowej radiolinii w Wałczu i modernizacja dostrzegalni w Golcach oraz dostawa i instalacja urządzeń komputerowych, maszyn i urządzeń stanowiących system transmisji obrazu z kamer ppoż. w Punkcie Alarmowo Dyspozycyjnym Nadleśnictwa Wałcz – w ramach realizacji projektu pn. ”Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie,przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów”.

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej.

W przedmiotowym postępowaniu cena oferty znacznie przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 264 563,95 PLN. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address: http://uzp.gov.pl/

VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2017