Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 417725-2021

Submission deadline has been amended by:  473454-2021
17/08/2021    S158

Poland-Olsztyn: Pharmaceutical products

2021/S 158-417725

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
National registration number: PL622
Postal address: Al.Wojska Polskiego 37
Town: Olsztyn
NUTS code: PL622 Olsztyński
Postal code: 10-228
Country: Poland
Contact person: Konrad Piotrowski
E-mail: przetargi@poliklinika.net
Telephone: +48 895398297
Fax: +48 895398218
Internet address(es):
Main address: https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa produktów leczniczych

Reference number: 32/06/21
II.1.2)Main CPV code
33600000 Pharmaceutical products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych szczegółowo opisanych w załączniku nr 2 do SWZ - Formularzu cenowym.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1. Trandolapril 0,5 mg x 28 kaps op. 3

2. Trandolapril 0,002 g x 28 kaps op. 3

3. Ondansetron 0,008 g x 10 tabl op. 200

4. Paracetamolum tabl. 0,5g x 50 tabl op. 300

5. Vitamine B1 Sterop inj. 100mg/2ml x100 amp op. 50

6. Neomycinum 0,25g x 16 tabl op. 2

7. Mycophenolic acid 0,5 g x 50 tabl op. 2

8. Ambroxsol 15mg/2ml płyn do inhalacji 0,0075 g/1ml x100 ml op. 2

9. Promethazine 0,025g x 20 tabl drażowanych op. 20

10. Acarbose 0,05g x 30 tabl op. 5

11. Hyosccine inj. 0,02g/1ml x 10 amp op. 80

12. Allopurinol 0,3 g x 30 tabl op. 100

13. Allopurinol 0,1 g x 50 tabl op. 100

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii z siedzibą w Olsztynie przy Al. Wojska Polskiego 37;

2. inspektorem ochrony danych osobowych w SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie jest Pan Jarosław Łęgowski, kontakt: adres e-mail, abi@poliklinika.net;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak ZPZ-32/06/21 pn.: Dostawa produktów leczniczych.

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r.), dalej „Ustawa Pzp”;

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8. posiada Pani/Pan:

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9. nie przysługuje Pani/Panu:

• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33652100 Antineoplastic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1 Vagothyl płyn 36% x 50g op. 2

2 Atecortin zawiesina do oczu i uszu 5ml x 1 flakon op. 3

3 Gynalgin x 10 tabl dopochwowych op. 5

4 Aethylum chloratum aerozol x 70g op. 2

5 Gencjana 1% roztwór spir x 20 ml op. 10

6 Gencjana 1% roztwór wodny x 20 g op. 20

7 Silol Unia aerozol x 100 ml op. 2

8 Braunovidon maść 10% x 100g op. 3

9 Efrinol 1% krople do nosa x 10g op. 10

10 Efrinol 2% krople do nosa x 10g op. 10

11 Diclofenac 0,1g x 10 czopków op. 70

12 Lidocain aerozol 10% x 38g = 650 dawek op. 30

13 Hemorol x 12 czopków op. 10

14 Boric Acid płyn 3% x 500g szt. 10

15 Maść ichtiolowa 20g szt. 10

16 Heparinum żel 250 j.m./1g x 35 g op. 150

17 Zestaw plastrów wodoodpornych Salvequick/3rodz x 22szt op. 150

18 Budesonide + inhalator 0,2mg x 60 kaps op. 2

19 Budesonide + inhalator 0,4mg x 60 kaps op. 2

20 Budesonide zawies 0,5mg/2ml = 0,25mg/1ml x 20 pojemników op. 200

21 Budesonide 1g zawiesina 500 mg/1ml a 2ml x20amp op. 40

22 Tiotropium bromide 0,018mg x 90 kaps op. 3

23 Handihaler kompatybilny do poz 24 szt. 2

24 Dexpanthenol 5% 10g szt. 10

25 Salbutamol płyn 0,0025g/2,5ml x 20 amp op. 100

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 3

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33622100 Cardiac therapy medicinal products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1 Gliceril trinitrate 10 mg x 10 amp op. 40

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 4

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33650000 General anti-infectives for systemic use, vaccines, antineoplastic and immunodulating agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1. Essentiale forte 300mg x 50 kaps op. 40

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 5

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33651200 Antimycotics for systemic use
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1 Bexarotene 0,075g x 100 kaps. op. 10

2 Fidaxomycin 0,2g x 20 tabl. op. 5

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 6

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33651200 Antimycotics for systemic use
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1. Voriconazolum 0,2g x 20 op. 20

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 7

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33661200 Analgesics
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1 Drotaverine 40 mg x 20 tabl. op. 200

2 Drotaverine 40 mg/ 2 ml x 5 amp. op. 800

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 8

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33652100 Antineoplastic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1 Cetuximabum inj. 0,1 g fiol 800

2 Cetuximabum inj. 0,5 g/100ml fiol 900

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 9

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33652100 Antineoplastic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1 Vinorelbinum inj. 0,01g/1 ml amp 200

2 Vinorelbinum inj. 0,05g/5 ml amp 100

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 10

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
33621100 Antithrombotic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1 Anagrelidum 0,5 mg x 100 kaps op. 20

2 Anagrelidum 1 mg x 100 kaps op. 40

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 11

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
33652100 Antineoplastic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1 Topotecanum 0,25mg x 10 kaps op. 2

2 Topotecanum 0,001mg x 10 kaps op. 3

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 12

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
33652000 Antineoplastic and immunomodulating agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1 Octreotidum inj. 0,03g x 1 fiol+rozp. op. 100

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 13

Lot No: 13
II.2.2)Additional CPV code(s)
33652100 Antineoplastic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1 Lomustine 0,04g x 10 kaps op. 10

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 14

Lot No: 14
II.2.2)Additional CPV code(s)
33652300 Immunosuppressive agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1 Lenalidomidum 0,025g x 21 kaps op. 150

2 Lenalidomidum 0,005g x 21 kaps op. 20

3 Lenalidomidum 0,01g x 21 kaps op. 40

4 Lenalidomidum 0,015g x 21 kaps op. 10

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 15

Lot No: 15
II.2.2)Additional CPV code(s)
33652100 Antineoplastic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1 Dabrafenibum 0,05g x 28 kaps op. 2

2 Dabrafenibum 0,075g x 120 kaps op. 50

3 Dabrafenibum 0,075g x 28 kaps op. 2

4 Dabrafenibum 0,05g x 120 kaps op. 2

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 16

Lot No: 16
II.2.2)Additional CPV code(s)
33651520 Immunoglobulins
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1 Dabrafenibum 0,05g x 28 kaps op. 2

2 Dabrafenibum 0,075g x 120 kaps op. 50

3 Dabrafenibum 0,075g x 28 kaps op. 2

4 Dabrafenibum 0,05g x 120 kaps op. 2

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 17

Lot No: 17
II.2.2)Additional CPV code(s)
33651520 Immunoglobulins
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1 Immunoglobulina ludzka o stężeniu 10% (bez sodu i cukru) o zawartości IgG co najmniej 98% oraz zawartości IgA max 140 mcg/ml.5g Wymagana rejestracja w GBS oraz MMN szt. 50

2 Immunoglobulina ludzka o stężeniu 10% (bez sodu i cukru) o zawartości IgG co najmniej 98% oraz zawartości IgA max 140 mcg/ml.10g Wymagana rejestracja w GBS oraz MMN szt. 120

3 Immunoglobulina ludzka o stężeniu 10% (bez sodu i cukru) o zawartości IgG co najmniej 98% oraz zawartości IgA max 140 mcg/ml.20g Wymagana rejestracja w GBS oraz MMN szt. 100

4 Immunoglobulina ludzka o stężeniu 10% (bez sodu i cukru) o zawartości IgG co najmniej 98% oraz zawartości IgA max 140 mcg/ml.30g Wymagana rejestracja w GBS oraz MMN szt. 120

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 18

Lot No: 18
II.2.2)Additional CPV code(s)
33651520 Immunoglobulins
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1. Calcitonin 100j,m/1ml amp 15

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 19

Lot No: 19
II.2.2)Additional CPV code(s)
33651520 Immunoglobulins
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1 Immunoglobuliny do podania podskórnego w stężeniu 200mg/ml (20%) dostarczane a 1g/5ml IgG≥98% i IgA≤50mg/ml fiol 30

2. Immunoglobuliny do podania podskórnego w stężeniu 200mg/ml (20%) dostarczane a 2g/10ml IgG≥98% i IgA≤50mg/ml fiol 100

3. Immunoglobuliny do podania podskórnego w stężeniu 200mg/ml (20%) dostarczane a 4g/20ml IgG≥98% i IgA≤50mg/ml fiol 100

4. Immunoglobuliny do podania podskórnego w stężeniu 200mg/ml (20%) dostarczane a 10g/50ml IgG≥98% i IgA≤50mg/ml fiol 30

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 20

Lot No: 20
II.2.2)Additional CPV code(s)
33651520 Immunoglobulins
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1 Zestaw składający się z jednej fiolki normalnej immunoglobuliny ludzkiej (immunoglobulina 10%) i jednej fiolki rekombinowanej hialuronidazy ludzkiej (rHuPH20). 2,5g op. 2

2 Zestaw składający się z jednej fiolki normalnej immunoglobuliny ludzkiej (immunoglobulina 10%) i jednej fiolki rekombinowanej hialuronidazy ludzkiej (rHuPH20). 5g op. 30

3 Zestaw składający się z jednej fiolki normalnej immunoglobuliny ludzkiej (immunoglobulina 10%) i jednej fiolki rekombinowanej hialuronidazy ludzkiej (rHuPH20). 10g op. 120

4 Zestaw składający się z jednej fiolki normalnej immunoglobuliny ludzkiej (immunoglobulina 10%) i jednej fiolki rekombinowanej hialuronidazy ludzkiej (rHuPH20). 20g op. 30

5 Zestaw składający się z jednej fiolki normalnej immunoglobuliny ludzkiej (immunoglobulina 10%) i jednej fiolki rekombinowanej hialuronidazy ludzkiej (rHuPH20). 30g op. 50

6 Strzykawka trzyczęściowa do pomp infuzyjnych 30 ml (typu luer lock) szt. 240

7 Tępe igły do pobierania leków 18G (1,2mm x 40mm) szt. 20

8 Strzykawka trzyczęściowa do pomp infuzyjnych 50 – 60 ml (typu luer lock) szt. 100

9 Igła z drenem typu: HI-FLOW INFUSION SET – 24G 9mm lub 24G 12mm szt. 100

10 Przyrząd do bezigłowego pobierania preparatu z fiolki z filtrem 0,2 z możliwością dezynfekcji przed każdorazowym połączeniem strzykawki szt. 100

11 Gazik sterylny 5 x 5 cm pakowany pojedyńczo (folia, papier) szt. 200

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 21

Lot No: 21
II.2.2)Additional CPV code(s)
33616000 Vitamins
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1. Thiamine 0, 025 g/ 1 ml x 10 amp./ op. 150

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 22

Lot No: 22
II.2.2)Additional CPV code(s)
33652100 Antineoplastic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1 Fludarabinum koncentrat 50 mg/2ml fiol. 50

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 23

Lot No: 23
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1 Parafinum liquidum 800 g op. 20

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 24

Lot No: 24
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1 Benzyna apteczna 1L ~ 700g op. 20

2 Etanolum 96% x 800g op. 20

3 Etanolum 70% x 800g op. 10

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 25

Lot No: 25
II.2.2)Additional CPV code(s)
33652100 Antineoplastic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1 Arsenii trioxidum 10 mg/10ml *10 amp op. 15

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 26

Lot No: 26
II.2.2)Additional CPV code(s)
33661100 Anaesthetics
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1. Ketamine 500mg/10ml x 5 fiolek op. 10

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 27

Lot No: 27
II.2.2)Additional CPV code(s)
33690000 Various medicinal products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1 Roztwór wodny jodu 40g op. 20

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 28

Lot No: 28
II.2.2)Additional CPV code(s)
33652100 Antineoplastic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1 Temsirolimusum inj 30 mg (x 1 fiol + rozp.) op. 20

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 29

Lot No: 29
II.2.2)Additional CPV code(s)
33652100 Antineoplastic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1 Doxorubicin liposomalna 0,05g x 2 zestawy op. 120

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 30

Lot No: 30
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1 Hemofer prolongatum x 30 tabl drażowanych op. 5

2 BENSERAZIDE + LEVODOPA 12,5 mg + 50mg x 100 kaps op. 5

3 BENSERAZIDE + LEVODOPA 25mg+100mg x 100 kaps op. 5

4 Pirydostygmine bromide 0,06g x 150 tabl op. 2

5 Lidocaine 2% inj 1g/50 ml x 5 fiol op. 15

6 Tyzanidyna MR 6mg x 30kaps op. 5

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 31

Lot No: 31
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1 Buprenorphine 35 mcg/h x 5 plastrów transdermalnych op. 10

2 Buprenorphine 52,5 mcg/h x 5 plastrów transdermalnych op. 5

4 Konix żel 6 ml amp 5000

5 Konix żel 12 ml amp 1000

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 32

Lot No: 32
II.2.2)Additional CPV code(s)
33642200 Corticosteroids for systemic use
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1 Methylprednisolone 4mg x30tabl szt. 10

2 Methylprednisolone 16mg x30tabl szt. 10

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 33

Lot No: 33
II.2.2)Additional CPV code(s)
33621100 Antithrombotic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1 Zestaw czynników krzepnięcia zawierający zależne od witaminy K czynniki : II, VII, IX, X 500 jm proszek + rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji Zespół protrombiny ludzkiej op 5

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 34

Lot No: 34
II.2.2)Additional CPV code(s)
33690000 Various medicinal products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1 Glicerolum 85- 86 % płyn 1 000 g op. 15

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 35

Lot No: 35
II.2.2)Additional CPV code(s)
33690000 Various medicinal products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1 Vaselinum album 1000 g op. 5

2 Vaselinum flavum 1000 g op. 5

3 Lanolinum anhydricum 1000 g op. 4

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 36

Lot No: 36
II.2.2)Additional CPV code(s)
33621100 Antithrombotic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1. Nadroparin 2850 j.m. x 10 ampułkostrzykawek 0,3ml op. 10

2. Nadroparin 3800 j.m. x 10 ampułkostrzykawek 0,4ml op. 10

3. Nadroparin 5700 j.m. x 10 ampułkostrzykawek 0,6ml op. 10

4. Nadroparin 7600 j.m. x 10 ampułkostrzykawek 0,8ml op. 10

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 37

Lot No: 37
II.2.2)Additional CPV code(s)
33652100 Antineoplastic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1 Cabozantinibum 0,02g x 30 tabl powl op. 20

2 Cabozantinibum 0,04g x 30 tabl powl op. 10

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 38

Lot No: 38
II.2.2)Additional CPV code(s)
33661000 Medicinal products for the nervous system
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1 Carbo medicinalis 150 mg x 20 tabl (węgiel aktywny) op. 50

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 39

Lot No: 39
II.2.2)Additional CPV code(s)
33621200 Antihaemorrhagics
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1 Idarucyzumab 5g roztwór do infuzji op. 3

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 40

Lot No: 40
II.2.2)Additional CPV code(s)
33692800 Dialysis solutions
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1 Dwukanałowe silikonowe cewniki dializacyjne o średnicy 11,5F i długości 15cm w zestawach do implantacji (do wyboru przez Zamawiającego) szt 5

2 Dwukanałowe silikonowe cewniki dializacyjne o średnicy 11,5F i długości 20cm w zestawach do implantacji (do wyboru przez Zamawiającego) szt 5

3 Dwukanałowe silikonowe cewniki dializacyjne o średnicy 11,5F i długości 24 cm w zestawach do implantacji (do wyboru przez Zamawiającego) szt 5

4 Dwukanałowe silikonowe cewniki dializacyjne o średnicy 13,5F i długości 15 cm w zestawach do implantacji (do wyboru przez Zamawiającego) szt 15

5 Dwukanałowe silikonowe cewniki dializacyjne o średnicy 13,5 F i długości 20 cm w zestawach do implantacji (do wyboru przez Zamawiającego) szt 30

6 Dwukanałowe silikonowe cewniki dializacyjne o średnicy 13,5 F i długości 24 cm w zestawach do implantacji (do wyboru przez Zamawiającego) szt 40

7 Worek filtratu z zaworem spustowym o poj. 10L szt 30

8 Kolec typu Spike o dł. 72 mm (opakowanie a 100 szt) op 5

9 Zestaw do plazmaferezy typu „Multifiltrate Kit 16” szt 6

10 Zestaw do ciągłej hemodializy typu „Multifiltrate Kit Ci-Ca CVHD 1000” szt 100

11 Zestaw do ciągłej hemodiafiltracji typu „Multifiltrate Kit Ci-Ca postCVVHDF 1000” szt 6

12 Wodorowęglanowy dializat bezwapniowy o składzie : - potas 2 lub 4 mmol/l; - sód 133 mmol/l; - fosforany 0 lub 1,25 mmol/l; - wodorowęglany 20 mmol/l. Opakowanie - 5,0 l. worek dwukomorowy zapakowany sterylnie w zewnętrznej folii bez obecności powietrza. Worek powinien posiadać przynajmniej port do pobierania płynu typu Safe Lock (skrętny – kolor żółty) oraz port z membraną do nakłucia igłą w celu modyfikacji składu (do wyboru przez Zamawiającego) szt 3200

13 Wodorowęglanowy płyn substytucyjny buforowany glukozą w stężeniu fizjologicznym o składzie : - potas 0 lub 2 lub 3 lub 4 mmol/l; - sód 140 mmol/l; - wapń 1,5 mmol/l; - wodorowęglany 35 mmol/l. Opakowanie - 5,0 l. worek dwukomorowy zapakowany sterylnie w zewnętrznej folii bez obecności powietrza. Worek powinien posiadać przynajmniej port do pobierania płynu typu Safe Lock (skrętny – kolor niebieski) oraz port z membraną do nakłucia igłą w celu modyfikacji składu (do wyboru przez Zamawiającego) szt 40

14 4% cytrynian sodu. Opakowanie – 1500 ml worek jednokomorowy zapakowany sterylnie w zewnętrznej folii bez obecności powietrza. szt 800

15 Zestaw do ciąglej hemodializy cytrynianowej z hemofiltratem o powierzchni 1,8m2 I przyłączami typu SecuNect do aparatu typu Multifiltrate szt 100

16 Dwuwodny chlorek wapnia o stężeniu Ca++ 100mmol/l op 1500 ml worek jednokomorowy typu SecuNect szt 300

17 4% cytrynian sodu – 136mmol/l worek jednokomorowy 1500 ml z przyłączem typu SecuNect szt 1100

18 Zestaw do hemodializy heparynowej/hemofiltracji typu “Multifiltrate Kit 4 CVVHDF 600 szt 12

19 Roztwór do hemodializy/hemofiltracji “multiBic z K+ 2mmol/l w opak 2 worki 2 komorowe a 5000ml szt 150

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 41

Lot No: 41
II.2.2)Additional CPV code(s)
33652000 Antineoplastic and immunomodulating agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1 Ibrutinibum 140 mg x 90 op. 80

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 42

Lot No: 42
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1. Sulpiride 0,2 x 30 tabl op. 3

2. Ethinylestradiolum + levonorgestrelum 0,03 + 0,15 x 21 tabl op. 10

3. Drosopirenolum + ethiniloestradiolum 2 + 0,03 x 21 tabl op. 2

4. Lynestrenolum 0,005g x 30 tabl op. 3

5. Megastrolum 0,04g/1ml płyn 240 ml op. 70

6. Methyldopa 0,25g x 50 tabl op. 3

7. Molsidomina 0,004g x 30 tabl op. 3

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 43

Lot No: 43
II.2.2)Additional CPV code(s)
33621100 Antithrombotic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1 Adenosine 6mg/2ml x 6 fiol. op. 10

2 Amiodarone 0,15g/3ml x 6 amp op. 150

3 Polystyrene sulfonate 1,2g wapnia/15g proszek 300g op. 10

4 Sodium valproate+Valproic acid (145mg+333mg) x 30 tabletek 0,5g op. 20

5 Sodium valproate+Valproic acid (87mg+200mg) x 30 tabletek 0,3g op. 30

6 Valproic acid 0,4g fiol + rozpuszczalnik x op. 100

7 Clorazepate dipotassium 20 mg*5 fiolek op. 50

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 44

Lot No: 44
II.2.2)Additional CPV code(s)
33652100 Antineoplastic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1. Paclitaxelum albuminatum 100 mg fiol 80

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 45

Lot No: 45
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1. Ornithine 0,15g x 30 tabl. op. 100

2. Ornithyne granulat x 30 torebek op. 3

3. Ornithine aspartate 5 g/10 ml x 10 amp. op. 150

4. Lidocaine / . 2 % A 30 g żel op. 400

5. Lidocaine / . 2 % U 30 g żel op. 1000

6. Magnesium hydroasparginate, kalium hydroasparginate 0, 5 g x 50 tabl./ op. 5

7. Metoprolol 1 mg/ 1ml x 5 amp po 5ml op. 80

8. Natamycin / 25 mg x 20 tabl. dopoch. op. 2

9. Neostigmine methilsulphate 0, 5 mg/ ml x 10 amp. op. 200

10. Nimodipine / S 0, 03 g x 100 tabl. op. 2

11. Octreotide x 5 amp 0,1 mg/ml op. 2

12. Oxytocin 5 j.m./ 1 ml x 5 amp. op. 2

13. Phenytoinum 0, 25 g/ 5 ml x 5 amp. / op. 10

14. Polidocanol 20 mg / ml x 5 amp 2 ml op. 2

15. Polyvinilate alcohol / 1, 4 % 10 ml krople do oczu op. 10

16. Povidone -iodine roztwór płyn 10 % 1 l / op. 2

17. Progesterone 100 mg x 30 tabl. vag. op. 2

18. Propafenone / 0,07g / 20 ml x 5 amp. op. 10

19. Pyridoxine 0, 05 g x 50 tabl. op. 15

20. Silver Sulfathiazole / 2 % 40 g krem op. 100

21. Silver Sulfathiazole / 2 % 400 g krem op. 2

22. Spironolactone / 0, 025 g x 100 tabl. op. 30

23. Spironolactone / 0, 1 g x 20 tabl. op. 30

24. Sulodexide 600 j 2 ml x 10 amp. op. 10

25. Suxamethonium chloride / 0, 2 g x 10fiol. op. 50

26. Szczepionka tężcowa adsorbowana (nie mniej niż 40j) 0, 5 ml x 1 amp. amp. 400

27. Tacrolimus kaps twarde 1 mg x 30 szt op 5

27. Tacrolimus kaps twarde 0,5 mg x 30 szt op. 2

28. Terlipressin 1 mg / 8,5 ml x 5 amp. op. 50

29. Theophylline ret. 0, 3 g x 50 tabl. op. 5

30. Thiamazole / 5 mg x 50 tbl op. 10

31. Thiamine 25 mg x 50 tabl./ op. 3

32. Thiethylperazine / 6, 5 mg x 50 tabl. powl. op. 50

33. Thiethylperazine / 6, 5 mg/ ml x 5 amp. op. 50

34. Vinpocetine 0, 01 g/ 2 ml x 10 amp./ op. 100

35. Warfarin 3mg x 100 tabl. op. 3

36. Warfarin 5mg x 100 tabl. op. 2

37. Calcium Carbonicum 1000 mg x 100 kaps. op. 25

38. Verapamil 40 mg x 20 tabl. op. 2

39. Verapamil 120 mg o przedłuż. uwalnianiu x 20 tabl. op. 2

40. Codeine 15mg+300mg sulfoguaiacol x 10 tabl op. 200

41. Ciclosporin 0,05g/ml *10 amp op. 10

42. Ciclosporin 0,025g x 50 tabl op. 2

43. Aciclovirum 250 mg x 5 fiol. op 200

44. Digestigmine bromide 5mg x 20 tabl op. 20

45. Acidum ascorbicum + Rutisodum x 125 draż op. 5

46. Selegilinum 5mg x 60 tabl op. 2

47. Escitalopram 0,01g x 28 tabl op. 20

48. Sulfasalazinum EN 0,5g x 50 tabl op. 2

49. Mesalazine 0,5g x 100 tabl op. 15

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 46

Lot No: 46
II.2.2)Additional CPV code(s)
33652100 Antineoplastic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1. Nadroparinum calcium 47500 j.m. / 5 ml x 10 kompletów op. 100

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 47

Lot No: 47
II.2.2)Additional CPV code(s)
33642200 Corticosteroids for systemic use
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1. Dexamethasone tabl 4mg x 20 op 50

2. Dexamethasone tabl 8mg x 20 op 20

3. Dexamethasone tabl 20mg x 20 op 15

4. Dexamethasone tabl 40mg x 20 op 10

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 48

Lot No: 48
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1. Alax x 20 draż. op. 10

2. Alfacalcidol 0, 25 mcg x 100 kaps./ op. 25

4. Ambroxol 0,015 g/ 2 ml x 10 amp./ op. 10

6. Ascorbic acid 0, 5 g/ 5 ml x 10 amp./ op. 100

7. Bisoprolol 5 mg x 30 tabl.powl./ op. 150

8. Bromhexine 8 mg x 40 tabl. / op. 10

9. Bromhexine 120 ml syrop 4 mg / 5 ml op. 2

10. Canrenoate Potassium 0, 02 g/ ml 10 ml x 10 amp./ op. 50

11. Captopril / 12,5 mg x 30 szt op. 50

12. Captopril / 25 mg x 30 szt op. 60

13. Chlortalidon 50 mg x 20 tabl op. 5

14. Ciclosporin 100 mg x 50 kaps op. 2

15. Ciclosporin 50 mg x 50 kaps op. 10

16. Clonidine / 0, 075 mg x 50 tabl. op. 25

17. Colchicine 0,5 x 20 draż. op. 10

18. Desmopressin / 0, 004 mg/ ml x 10 amp. op. 20

19. Desmopressin 0,12 mg x 30 szt. liofilizat doustny op. 2

20. Dobutamine 250mg fiolka lub ampułka szt. 1000

21. Ferrosi gluconas 23,2 mg jonów żelaza x 50 tabl. op. 30

22. Etamsylate/ 0,25 x 30 tbl op. 50

23. Etomidate 0, 02 g/ 10 ml x 5 amp./ op. 50

24. Fludrocortisone / 0, 1 % 3 g maść oczna op. 2

25. Flumazenil 0,1 mg/1 ml -5 ml inj.x 5amp op. 2

26. Folic acid 0,015 g x 30 tabl./ op. 50

27. Galantamine / 0, 0025 g/ ml x 10 amp. op. 10

28. Glucagon 1 mg proszek i rozpuszczalnik do sporz. R-ru amp.-strz. 10

29. Glucose 20 % 10 ml x 10 amp. / op. 10

30. Glucose 40 % 10 ml x 10 amp/ op. 10

31. Glyceryl trinitrat 0,4 mg x 200 dawek op. 10

32. Hydrocortisone / 0, 02 g x 20 tabl. op. 5

33. Hydrocortisone / 0,1 x 5 fiolek op. 1200

34. Hydrocortisone / 25mg x 5 fiolek op. 100

35. Hydrocortisone acetas/ 1 % 15 g krem op. 100

36. Hydroxycarbamide 0, 5 g x 100 kaps. op. 5

37. Hydroxyzine 10 mg x 60 draż. / op. 30

38. Hydroxyzine 25 mg x 30 draż./ op. 100

39. Hydroxyzine hydrochloride 0, 1/ 2 ml x 5 amp./ op. 10

40. Ipratropium bromide 10 ml/ 200 dawek/ op. 5

41. Ipratropium bromide płyn 0, 25 mg/ 1 ml x 20 ml pł. do nebulizacji / op. 600

42. Ferrosi sulfas 105mg jonów żelaza (II) x 30 tabl. o przedłużonym uwalnianiu op. 5

43. Isosorbide mononitrate 20 mg x 60 tabl./ op. 2

44. Isosorbide mononitrate 50 mg x 30 tabl.o przedłużonym uwalnianiu/ op. 5

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 49

Lot No: 49
II.2.2)Additional CPV code(s)
33621000 Medicinal products for the blood and blood-forming organs
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1 Izomaltozyd 1000 żelaza III - 5 amp a 5ml op 30

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 50

Lot No: 50
II.2.2)Additional CPV code(s)
33621100 Antithrombotic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1 Dalteparin sodium 2500 j. m. / 0,2 ml x 10 ampstrz op 5

2 Dalteparin sodium 5000 j. m. / 0,2 ml x 10 ampstrz op 5

3 Dalteparin sodium 7500 j. m. / 0,3 ml x 10 ampstrz op 5

4 Dalteparin sodium 12500 j. m./0,5 ml x 10 ampstrz op 5

5 Dalteparin sodium 15000 j. m./0,6 ml x 10 ampstrz op 5

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 51

Lot No: 51
II.2.2)Additional CPV code(s)
33652100 Antineoplastic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1 Olaparibum 100 mg x56 tabl powl op 50

2 Olaparibum 150 mg x56 tabl powl op 100

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 52

Lot No: 52
II.2.2)Additional CPV code(s)
33652100 Antineoplastic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1. Acidum zoledronicum 4mg/5ml fiol 100

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 53

Lot No: 53
II.2.2)Additional CPV code(s)
33652100 Antineoplastic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1. Rivaroxaban 0,02 x 100 tabl op. 2

2. Rivaroxaban 15 mg x 100 tabl. op. 3

3. Rivaroxaban 10 mg x 30 tabl. op. 2

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 54

Lot No: 54
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1 Płyn odkażający – roztwór ponadtlenkowy o zawartości 40ppm kwasu podchlorowego i 40 ppm podchlorynu sodu opakowanie 250 ml szt 20

2 Płyn odkażający – roztwór ponadtlenkowy o zawartości 40ppm kwasu podchlorowego i 40 ppm podchlorynu sodu opakowanie 500 ml szt 30

3 Płyn odkażający – roztwór ponadtlenkowy o zawartości 40ppm kwasu podchlorowego i 40 ppm podchlorynu sodu opakowanie 5000 ml szt 10

4 Hydrożel odkażający ponadtlenkowy o zawartości kwasu podchlorowego 60 ppm i 60ppm podchlorynu sodu Opakowanie 250 g szt 20

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 55

Lot No: 55
II.2.2)Additional CPV code(s)
33652100 Antineoplastic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1 Venetoclaxum 10 mg x 14 tabl powl op 5

2 Venetoclaxum 50 mg x 7 tabl powl op 5

3 Venetoclaxum 100 mg x 112 tabl powl op 50

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 56

Lot No: 56
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1 Płynny koncentrat do mycia i dezynfekcji wstępnej narzędzi chirurgicznych, endoskopów giętkich i sztywnych, oprzyrządowania anestezjologicznego oraz innych wyrobów medycznych rozpuszczających zanieczyszczenia organiczne, nie przebarwiający sprzętu. Preparat wykazujący kompatybilność materiałową z tworzywami sztucznymi, elastomerami i metalami – potwierdzoną stosownymi badaniami. Roztwór bez zawartości chloru, fenolu, aldehydów, substancji utleniających, pochodnych amin. Preparat można stosować w myjkach ultradźwiękowych, zachowujący aktywność myjącą i biobójczą wobec zanurzonych narzędzi w czasie 72 godz. Wyrób medyczny kl. II b Roztwór roboczy skuteczny wobec wymaganych drobnoustrojów w stężeniu do 0,5 % w czasie do 15 minut. Spektrum i czas działania B,F,V Ilość roztworu roboczego – 122000 litrów kanister 5L 150

Zamawiający wymaga zaoferowania pompek dozujących do minimum 50% opakowań

Wypełnić oferowane stężenie i czas działania np. Aby uzyskać 122000L roztworu roboczego

np. przy stężeniu 0,5% i butelce 1L należy zaoferować 610 op. preparatu (122000l x0,5%=610L:5L=1220p)

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 57

Lot No: 57
II.2.2)Additional CPV code(s)
33632200 Muscle relaxants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1. Botulinum Toxin A 100 j fiol 5

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 58

Lot No: 58
II.2.2)Additional CPV code(s)
33652100 Antineoplastic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1. Imatinibum 0,4g x 30 op 40

2. Imatinibum 0,1g x 60 op 10

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 59

Lot No: 59
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1. Roztwór kwasu podchlorawego i podchlorynu sodu do płukania, irygacji miejsca operowanego oraz dekontaminacji i pielęgnacji ran ostrych, przewlekłych. Opakowanie 1000 ml op 10

2. Roztwór kwasu podchlorawego i podchlorynu sodu do płukania, irygacji miejsca operowanego oraz dekontaminacji i pielęgnacji ran ostrych, przewlekłych. Opakowanie 500 ml op 20

3. Roztwór kwasu podchlorawego i podchlorynu sodu do płukania, irygacji miejsca operowanego oraz dekontaminacji i pielęgnacji ran ostrych, przewlekłych. Opakowanie 250 ml – spray op 20

4. Roztwór - żel kwasu podchlorawego i podchlorynu sodu do płukania, irygacji miejsca operowanego oraz dekontaminacji i pielęgnacji ran ostrych, przewlekłych. Opakowanie 250 g – spray op 20

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 60

Lot No: 60
II.2.2)Additional CPV code(s)
33642100 Pituitary, hypothalamic hormones and analogues
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1. Methylprednisolone hemisuccinate 1000 mg ze wskazaniem do zaostrzenia w przebiegu stwardnienia rozsianego, ostrego i podostrego zapalenia kaletki maziowej, ostrego nieswoistego zapalenia pochewki ścięgna, ostrego dnawego zapalenia stawów, zapalenia błony maziowej w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów. fiol. 20

2. Methylprednisolone hemisuccinate 500 mg ze wskazaniem do zaostrzenia w przebiegu stwardnienia rozsianego, ostrego i podostrego zapalenia kaletki maziowej, ostrego nieswoistego zapalenia pochewki ścięgna, ostrego dnawego zapalenia stawów, zapalenia błony maziowej w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów. fiol. 20

3. Methylprednisolone hemisuccinate 250 mg ze wskazaniem do zaostrzenia w przebiegu stwardnienia rozsianego, ostrego i podostrego zapalenia kaletki maziowej, ostrego nieswoistego zapalenia pochewki ścięgna, ostrego dnawego zapalenia stawów, zapalenia błony maziowej w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów. fiol. 150

4. Methylprednisolone hemisuccinate 40 mg ze wskazaniem do zaostrzenia w przebiegu stwardnienia rozsianego, ostrego i podostrego zapalenia kaletki maziowej, ostrego nieswoistego zapalenia pochewki ścięgna, ostrego dnawego zapalenia stawów, zapalenia błony maziowej w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów. fiol. 100

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 61

Lot No: 61
II.2.2)Additional CPV code(s)
33690000 Various medicinal products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1 Sotalol 40 mg x 60 tabl. op. 1

2 Sotalol 80 mg x 30 tabl. op. 1

3 Dextromethorphan 15mg x 20 tabletek op. 2

4 Betaxolol 20mg x 28 tabletek op. 2

5 Isosorbide mononitrate 100mg x 30 tabletek o przedł. uwalnianiu op. 1

6 Isosorbide mononitrate 60mg x 30 tabletek o przedł. uwalnianiu op. 1

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 62

Lot No: 62
II.2.2)Additional CPV code(s)
33692200 Parenteral nutrition products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1 Worek 3 komorowy o pojemności 1250ml zawierający roztwór aminokwasów z dodatkiem glukozy, elektrolitów oraz emulsji tłuszczowych MCT 50% z dodatkiem oleju rybiego i zwiększoną zawartością trójglicerydów kwasów omega3 i azotu 10g szt 20

2 Worek 3 komorowy o pojemności 1875ml zawierający roztwór aminokwasów z dodatkiem glukozy, elektrolitów oraz emulsji tłuszczowych MCT 50% z dodatkiem oleju rybiego i zwiększoną zawartością trójglicerydów kwasów omega3 i azotu 15g szt 20

3 Worek 3 komorowy o pojemności 1250ml zawierający roztwór aminokwasów z dodatkiem glukozy, elektrolitów oraz emulsji tłuszczowych MCT 50% z dodatkiem oleju rybiego i zwiększoną zawartością trójglicerydów kwasów omega3 i azotu 6,8g szt 20

4 Worek 3 komorowy o pojemności 1875ml zawierający roztwór aminokwasów z dodatkiem glukozy, elektrolitów oraz emulsji tłuszczowych MCT 50% z dodatkiem oleju rybiego i zwiększoną zawartością trójglicerydów kwasów omega3 i azotu 10,2g szt 20

5 Worek 3 komorowy o pojemności 1250ml zawierający roztwór aminokwasów z dodatkiem glukozy, elektrolitów oraz emulsji tłuszczowych MCT 50% z dodatkiem oleju rybiego i zwiększoną zawartością trójglicerydów kwasów omega3 i azotu 5,7g szt 20

6 Worek 3 komorowy o pojemności 1875ml zawierający roztwór aminokwasów z dodatkiem glukozy, elektrolitów oraz emulsji tłuszczowych MCT 50% z dodatkiem oleju rybiego i zwiększoną zawartością trójglicerydów kwasów omega3 i azotu 8,6g szt 20

7 Preparat zawierający 13 witamin rozpuszczalnych w wodzie i tłuszczach w tym wit K z zawartością wit C 200mg B1 6µg , B6 6µg szt 100

8 Zbilansowany roztwór niezbędnych pierwiastków śladowych o zawartości Fe 35, Zn50, Cu 12, Cr 0,2 ,Se 0,3 ,Mo 0,1 , F 20 mikromoli w 5ml szt 100

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 63

Lot No: 63
II.2.2)Additional CPV code(s)
33692500 Injectable solutions
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1 Ammonii bitominosulfonas 50 g szt 1

2 Chlorhexidinum gluconatis 20 % 500 g szt 1

3 Hydrocortisonum 10 g szt 2

4 Lidocaini hydrochloridi 50g szt 1

5 Chloramphenicolum 5g szt 2

6 Talcum 1000 g szt 1

7 Urea pura 100 g szt 1

8 Zinci oxydum 100 g szt 1

9 Carbo medicinalis 250 g szt 2

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 64

Lot No: 64
II.2.2)Additional CPV code(s)
33652100 Antineoplastic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1 Methotrexatum 5g/50ml fiol 30

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 65

Lot No: 65
II.2.2)Additional CPV code(s)
33652100 Antineoplastic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1 Methotrexatum 50mg/50ml fiol 30

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 66

Lot No: 66
II.2.2)Additional CPV code(s)
33652100 Antineoplastic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1 Fondaparinux 2,5 mg/0,5 ml x 10 ampułkostrzykawek op. 5

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 67

Lot No: 67
II.2.2)Additional CPV code(s)
33642200 Corticosteroids for systemic use
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1. Dexamethasone sodium phosphate 4 mg/ 1 ml x 10 amp., zamawiający wymaga preparatów o wskazaniach-stany wstrząsowe, obrzęk krtani i strun głosowych, ostre odczyny uczuleniowe, po strumektomii (profilaktyka i leczenie powikłań), przełomy w chorobie Addisona. op. 1000

2. Dexamethasone sodium phosphate/ 8 mg/ 2 ml x 10 amp. zamawiający wymaga preparatów o wskazaniach-stany wstrząsowe, obrzęk krtani i strun głosowych, ostre odczyny uczuleniowe, po strumektomii (profilaktyka i leczenie powikłań), przełomy w chorobie Addisona. op. 1500

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 68

Lot No: 68
II.2.2)Additional CPV code(s)
33661100 Anaesthetics
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1 Vinblastinum 1mg/ml -10ml fiol 200

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 69

Lot No: 69
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1. "Buforowana formalina o składzie:

- Fosforan sodu jednozasadowy uwodniony 20g

- Fosforan sodu dwuzasadowy bezwodny 32,5g

- Formalina 40% 500ml

- Woda destylowana do 5000 ml" kanister 5kg 200

2. Formalina 10% Stabilizowana 1 kg op 100

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 70

Lot No: 70
II.2.2)Additional CPV code(s)
33652100 Antineoplastic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Siedziba SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

II.2.4)Description of the procurement:

1. Midostaurinum 25mg x 112 kaps op 10

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający określa warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności objętej przedmiotem zamówienia – tj. zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej albo zezwolenie na wytwarzanie lub import produktów leczniczych, jeżeli Wykonawca jest wytwórcą lub odpowiednio w przypadku Wykonawcy prowadzącego skład konsygnacyjny – zezwolenie na prowadzenie składu zawierające uprawnienia w zakresie obrotu produktami leczniczymi zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne. Warunek ten nie dotyczy Wykonawców składających oferty w zakresie Pakietów 24, 54, 59 i 69.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Informacja na temat wadium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości.

Część Kwota

1 194,98 zł

2 126,74 zł

3 17,52 zł

4 7,60 zł

5 461,25 zł

6 26,80 zł

7 57,20 zł

8 27 428,00 zł

9 140,00 zł

10 137,60 zł

11 52,52 zł

12 3 940,00 zł

13 10,50 zł

14 33 816,50 zł

15 10 630,70 zł

16 2 782,40 zł

17 14 767,30 zł

18 12,60 zł

19 1 947,00 zł

20 6 934,92 zł

21 18,00 zł

22 89,00 zł

23 8,00 zł

24 45,70 zł

25 1 353,60 zł

26 14,30 zł

27 1,52 zł

28 143,20 zł

29 4 209,60 zł

30 16,04 zł

31 204,05 zł

32 2,17 zł

33 27,00 zł

34 8,40 zł

35 10,15 zł

36 34,90 zł

37 4 012,20 zł

38 4,25 zł

39 348,30 zł

40 4 424,13 zł

41 9 607,20 zł

42 49,95 zł

43 126,49 zł

44 732,00 zł

45 1 486,17 zł

46 977,00 zł

47 123,50 zł

48 1 899,92 zł

49 226,20 zł

50 22,15 zł

51 16 674,00 zł

52 38,00 zł

53 7,77 zł

54 61,80 zł

55 8 401,40 zł

56 220,50 zł

57 26,20 zł

58 83,60 zł

59 35,80 zł

60 77,70 zł

61 0,92 zł

62 128,70 zł

63 35,38 zł

64 86,70 zł

65 9,60 zł

66 23,60 zł

67 535,00 zł

68 300,00 zł

69 42,60 zł

70 5 900,00 zł

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie których będzie realizowane zamówienie, określone zostały w załączniku nr 5 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/09/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 12/12/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 14/09/2021
Local time: 10:30
Place:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn

Information about authorised persons and opening procedure:

Sesja otwarcia ofert zostanie przeprowadzona przez członków komisji przetargowej.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Sierpień 2022 r.

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Zamawiający zastosuje w niniejszym postępowaniu postanowienia art. 139 Pzp z wyłączeniem ust. 2 tego artykułu.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp, w przypadkach określonych w art. 108 Pzp. oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 Pzp.

3. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania i spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenie w formie JEDZ.

4. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w postępowaniu, złoży na wezwanie, w wyznaczonym terminie podmiotowe środki dowodowe:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp;

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp;

3) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp;

4) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp;

5) oświadczenie wykonawcy w zakresie art.108 ust. 1 pkt 3, pkt 4, pkt 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp;

6) oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w zakresie, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp.

5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) pkt 4.1) składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp;

2) pkt. 4.2), 4.3) i 4.4) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

— nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, -nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. w pkt 5 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których w pkt 5 zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

7. Zamawiający zastosuje w niniejszym postępowaniu postanowienia art. 139 ustawy Pzp z wyłączeniem ust. 2 tego artykułu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania w pierwszej kolejności badania i oceny ofert, a następnie dokonania kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587777
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów pzp.

Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo w formie pisemnej.

Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącą podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącą podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587777
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/08/2021