Usługi - 417772-2018

26/09/2018    S185

Luksemburg-Luksemburg: Chafea/2018/Health/10 dotyczące szkód spowodowanych spożyciem alkoholu w wymiarze UE – pilotowanie krótkich interwencji mających na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia FAS/FASD (płodowy zespół alkoholowy/spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych)

2018/S 185-417772

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 154-352306)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (Chafea), Health and Food Safety Unit
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU LUXEMBOURG
Kod pocztowy: L-2920
Państwo: Luksemburg
Osoba do kontaktów: Georgios Margetidis
E-mail: chafea-hp-tender@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/chafea/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Chafea/2018/Health/10 dotyczące szkód spowodowanych spożyciem alkoholu w wymiarze UE – pilotowanie krótkich interwencji mających na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia FAS/FASD (płodowy zespół alkoholowy/spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych)

Numer referencyjny: Chafea/2018/Health/10
II.1.2)Główny kod CPV
15910000 Destylowane napoje alkoholowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Projekt mający na celu zapewnienie regularnych usług wspierających działania państw członkowskich UE w zakresie szkód związanych z alkoholem w wymiarze UE. Opisywane zamówienie na usługi jest drugie z serii 4, przy czym pierwsze zostało opublikowane w 2017 roku, a kolejne mają być publikowane w 2019 i 2020.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/09/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 154-352306

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast:
Data: 01/10/2018
Powinno być:
Data: 07/11/2018
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 10/10/2018
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 15/11/2018
Czas lokalny: 09:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: