Služby - 417772-2018

26/09/2018    S185

Luxembursko-Luxemburg: Chafea/2018/Zdravie/10 zaoberajúca sa oblasťou EÚ súvisiacou s požívaním alkoholu - pilotné krátke intervencie na zníženie rizika FAS / FASD (fetálny alkoholový syndróm / poruchy súvisiace s fetálnym alkoholovým syndrómom)

2018/S 185-417772

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2018/S 154-352306)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny (Chafea), Health and Food Safety Unit
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
PSČ: L-2920
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: Georgios Margetidis
E-mail: chafea-hp-tender@ec.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/chafea/

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Chafea/2018/Zdravie/10 zaoberajúca sa oblasťou EÚ súvisiacou s požívaním alkoholu - pilotné krátke intervencie na zníženie rizika FAS / FASD (fetálny alkoholový syndróm / poruchy súvisiace s fetálnym alkoholovým syndrómom)

Referenčné číslo: Chafea/2018/Health/10
II.1.2)Hlavný kód CPV
15910000 Destilované alkoholické nápoje
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Projekt na získanie pravidelných služieb na podporu opatrení členských štátov oblasti EÚ súvisiacej s ujmou spôsobenou alkoholom. Táto služba je druhou zo série 4, pričom bola prvá služba zverejnená v roku 2017 a následné služby môžu byť zverejnené v rokoch 2019, 2020.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
21/09/2018
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2018/S 154-352306

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 01/10/2018
má byť:
Dátum: 07/11/2018
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky otvárania obálok s ponukami
Namiesto:
Dátum: 10/10/2018
Miestny čas: 09:30
má byť:
Dátum: 15/11/2018
Miestny čas: 09:30
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: