Servicii - 417779-2018

26/09/2018    S185

Luxemburg-Luxemburg: Elaborarea în limba franceză a rezumatelor hotărârilor și ordinelor jurisdicțiilor Uniunii care fac obiectul unor informații în colectarea jurisprudenței

2018/S 185-417779

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU000 Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: Direction de la recherche et documentation
E-mail: DRD_CURIA_MARCHES_PUBLICS@curia.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://curia.europa.eu/
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4065
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la următoarea adresă:
Denumire oficială: Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: Direction de la recherche et documentation, à l'attention de mme Miriam Henriques Mateus, TA/20LB0023
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: DRD_CURIA_MARCHES_PUBLICS@curia.europa.eu
Cod NUTS: LU000 Luxembourg
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://curia.europa.eu/
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Elaborarea în limba franceză a rezumatelor hotărârilor și ordinelor jurisdicțiilor Uniunii care fac obiectul unor informații în colectarea jurisprudenței

II.1.2)Cod CPV principal
79100000 Servicii juridice
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Elaborarea rezumatelor deciziilor jurisdicțiilor Uniunii.

Fiecare rezumat este alcătuit dintr-unul sau mai multe puncte de sinteză care trebuie în mod obligatoriu să fie redactate în limba franceză.

Punctele de sinteză includ, în special, o serie de cuvinte cheie și un "buletin de evaluare", care permite clasificarea lor în planul sistematic din registrul jurisprudenței.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 960 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 2
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Rezumate ale hotărârilor și ordinelor relevante în domeniul proprietății intelectuale.

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79131000 Servicii de documentare
79140000 Servicii de consultanţă şi de informare juridică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU000 Luxembourg
Locul principal de executare:

Rezumatele trebuie realizate de la distanță și vor fi transmise curții de justiție prin transfer electronic de fișiere.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Elaborarea rezumatelor hotărârilor și ordinelor în domeniul proprietății intelectuale.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 320 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Contractele-cadru vor avea o durată de 1 an cu posibilitatea reînnoirii tacite pentru 3 noi perioade posibile de maxim 1 an.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Rezumate ale hotărârilor și ordinelor în toate domeniile dreptului Uniunii, cu excepția celor din domeniul proprietății intelectuale.

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79131000 Servicii de documentare
79140000 Servicii de consultanţă şi de informare juridică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU000 Luxembourg
Locul principal de executare:

Rezumatele trebuie realizate de la distanță și vor fi transmise curții de justiție prin transfer electronic de fișiere.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Elaborarea rezumatelor hotărârilor și ordinelor în toate domeniile dreptului Uniunii, cu excepția celor din domeniul proprietății intelectuale.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 640 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Contractele-cadru vor avea o durată de 1 an cu posibilitatea reînnoirii tacite pentru 3 noi perioade posibile de maxim 1 an.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertantul trebuie să aibă capacitatea juridică de a desfășura activitatea profesională care face obiectul contractului în conformitate cu legislația statului în care este stabilit.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 26/10/2018
Ora locală: 17:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză, Bulgară, Daneză, Germană, Grecă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Letonă, Lituaniană, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Spaniolă, Suedeză, Cehă
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 31/01/2019
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 05/11/2018
Ora locală: 10:00
Locul:

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Rue du Fort Niedergrünewald

Tour A — 24e étage — salle de réunion nº 2

L-1115 Luxembourg, LUXEMBURG.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Ofertanții care doresc să asiste la deschiderea ofertelor sunt rugați să își manifeste intenția în scris la adresa (DRD_CURIA_MARCHES_PUBLICS@curia.europa.eu) cel târziu la data 26 octombrie la ora 17:00.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care acesta a luat cunoștință de actul respectiv.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
19/09/2018