Lavori - 417815-2016

26/11/2016    S229    Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta 

Polonia-Varsavia: Lavori di costruzione

2016/S 229-417815

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Lavori

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Numero di identificazione nazionale: 0000037568
Indirizzo postale: ul. Targowa 74
Città: Warszawa
Codice NUTS: PL113 Miasto Łódź
Codice postale: 03-734
Paese: Polonia
Persona di contatto: Mariusz Madej
E-mail: mariusz.madej@plk-sa.pl
Fax: +48 224732399

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: http://www.plk-sa.pl

I.2)Appalto congiunto
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://zamowienia.plk-sa.pl
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.6)Principali settori di attività
Altre attività: Transport kolejowy – zarządzanie liniami kolejowymi

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu POIiŚ 5.1-15 „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec”.

Numero di riferimento: 6060/ICZ 6/26012/09895/16/P
II.1.2)Codice CPV principale
45000000 Lavori di costruzione
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie nowej linii kolejowej w podziemnym tunelu średnicowym pomiędzy dworcami Łódź Fabryczna, Łódź Kaliska oraz Łódź Żabieniec. Zakres projektu obejmuje również budowę dwóch punktów obsługi podróżnych w rejonie skrzyżowania ulic Ogrodowej/ Drewnowskiej/ Karskiego, oraz w rejonie skrzyżowania ulic Zachodniej/ Zielonej/ Kościuszki. Tunele szlakowe zostaną wykonane metodą tarczy zmechanizowanej (tunel dwutorowy) oraz metodą odkrywkową i górniczą (tunele jednotorowe).

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 763 014 206.81 PLN
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
45246000 Lavori di regolazione di corsi d'acqua e di controllo delle piene
45230000 Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche, autostrade, strade, campi di aviazione e ferrovie; lavori di livellamento
45220000 Opere d'arte e strutture
45314310 Posa di cavi
45200000 Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile
45231300 Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie
45314000 Installazione di dispositivi di telecomunicazione
31620000 Apparecchi elettrici per segnalazione acustica o visiva
71322000 Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile
45316200 Installazione di dispositivi di segnalazione
45240000 Lavori di costruzione per opere idrauliche
45234125 Stazione della metropolitana
45210000 Lavori generali di costruzione di edifici
45100000 Lavori di preparazione del cantiere edile
45234116 Lavori di posa di binari
45231000 Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche
45233000 Lavori di costruzione, di fondazione e di superficie per autostrade e strade
45234113 Smantellamento di binari
45255600 Tubi a spirale per pozzi
45234000 Lavori di costruzione ferroviari e sistemi di trasporto a fune
45234124 Metropolitana per trasporto passeggeri
45232140 Lavori di costruzione di condotte per teleriscaldamento
45221110 Lavori di costruzione di ponti
45231400 Lavori generali di costruzione di linee elettriche
45234100 Lavori di costruzione ferroviari
45231220 Lavori di costruzione di gasdotti
45234122 Lavori per metropolitana
71321000 Servizi di progettazione tecnica per impianti meccanici ed elettrici di edifici
45221120 Lavori di costruzione di viadotti
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL113 Miasto Łódź
Luogo principale di esecuzione:

Linia kolejowa pomiędzy dworcami Łódź Fabryczna, Łódź Kaliska oraz Łódź Żabieniec, rejon skrzyżowania ulic

Ogrodowej/ Drewnowskiej/ Karskiego, oraz rejon skrzyżowania Zachodniej/Zielonej/Kościuszki.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Całość przedmiotu Zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:

1) Dokumentacji projektowej, w tym:

a) projektu budowlanego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego,

b) uzyskanie pozwolenia na budowę i innych niezbędnych zezwoleń, pozwoleń i decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na użytkowanie,

c) opracowanie projektu wykonawczego/projektów wykonawczych,

d) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

e) przeprowadzeniu procesu oceny zgodności podsystemów i przekazaniu odpowiednich deklaracji i certyfikatów WE dla podsystemów.

2) Realizacji robót w zakresach:

a) nawierzchnia i podtorze,

b) urządzenia sterowania ruchem kolejowym (srk),

c) urządzenia i systemy telekomunikacyjne,

d) sieć trakcyjna wraz z zasilaniem,

e) urządzenia i układy elektroenergetyki do 1 kV,

f) sieci i instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe,

g) obiekty inżynieryjne w tym tunel,

h) perony i obiekty kubaturowe,

i) roboty drogowe,

j) systemy p.poż.,

k) systemy wentylacyjne,

l) geologia;.

3) Realizacji robót polegających na budowie obiektów służących ochronie środowiska.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 51
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto: POIiŚ 5.1-15.
II.2.14)Informazioni complementari

Termin wykonania podany w pkt II.2.7) jest jednym z kryteriów wyboru. Zamówienie może być wykonane w terminie od 48 do 51 miesięcy.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) i pkt 14 w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d) ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia obligatoryjne) oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 5 i 6 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia fakultatywne) oraz spełniający warunki udziału w Postępowaniu, określone w pkt 8.2 IDW.

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia.

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów składa Jednolity Dokument dotyczący każdego z tych podmiotów oraz zobowiązanie tych podmiotów do oddaniu mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do IDW.

6.Zamawiający, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczenia lub dokumentów tj.:

6.1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (wzór wykazu stanowi Załącznik nr 9 do IDW);

6.2.dowody określające czy roboty budowlane wymienione w wykazie zostały wykonane należycie, zawierające w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane;

6.3.inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt III.1.1) ppkt 6.2 Ogłoszenia;

6.4. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego (wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 11 do IDW);

6.5.wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nieczynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 10 do IDW);

6.6. część sprawozdania finansowego(RZiS) za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres działalności jest krótszy, za ten okres, zgodnie z pkt 9.7.6. IDW;

6.7. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

6.8. inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa 6.6 i 6.7 powyżej.

7. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz na potwierdzenie warunków udziału w Wykonawca składa Jednolity Dokument..

8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity Dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, tj.:

a) posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, średni roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie minimalnej 415 000 000 PLN;

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową – w wysokości nie mniejszej niż 100 000 000 PLN.

Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Ocena spełniania w/w warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie 9 IDW.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

A. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali:

a) Budowę co najmniej 1 km tunelu w ramach jednego zadania inwestycyjnego (w zakresie infrastruktury kolejowej lub linii metra lub dróg) wykonanego w technologii tarcz zmechanizowanych (TBM);

b) Budowę co najmniej 2 km tunelu w ramach jednego zadania inwestycyjnego (w zakresie infrastruktury kolejowej lub linii metra lub dróg) wykonanego metodą odkrywkową;

c) Budowę co najmniej 100 m tunelu w ramach jednego zadania inwestycyjnego (w zakresie infrastruktury kolejowej lub linii metra lub dróg), wykonanego metodą górniczą;

d) Budowę co najmniej 1 km tunelu w ramach jednego zadania inwestycyjnego (w zakresie infrastruktury kolejowej lub linii metra) z zastosowaniem nawierzchni bezpodsypkowej wraz z infrastrukturą obejmującą, co najmniej instalację w zakresie p.poż, sterowania ruchem, telekomunikacji, sieci trakcyjnej oraz systemów wentylacyjnych;

e) Budowę lub Przebudowę jednego obiektu budowlanego takiego jak podziemna stacja lub przystanek kolejowy lub stacja metra posiadającego co najmniej 2 tory;

f) Budowę lub Przebudowę minimum 3 km linii kolejowej, obejmującej nawierzchnię torową i podtorze wraz z Budową lub Przebudową minimum 3 km sieci trakcyjnej wraz z konstrukcjami wsporczymi, przy czym jeżeli Wykonawca będzie wykazywał się wykonaniem minimum 3 km nawierzchni torowej i podtorza wraz z siecią trakcyjną oraz z konstrukcjami wsporczymi na podstawie więcej niż jednego Zamówienia, to każde z tych Zamówień musi obejmować odcinek nie krótszy niż 2 km;

g) Budowę co najmniej 1 (jednego) systemu komputerowych stacyjnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji liczącej co najmniej 10

h) Budowę lub Przebudowę/ 1 (jednego) obiektu typu: most, wiadukt.

Ocena spełniania w/w warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 9 IDW.

B. W zakresie warunku określonego w punkcie 8.2.3 IDW wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę: że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji Zamówienia osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, zgodnie z poniższym

wyszczególnieniem:

1. Dyrektor Kontraktu – 1 osoba,;

2. Kierownik Budowy – 1 osoba;

3. Kierownik robót w specjalności konstrukcyjno – budowlanej – 1 osoba;

4. Kierownik robót mostowych – 1 osoba;

5. Kierownik robót torowych – 1 osoba;

6. Główny projektant – koordynator – 1 osoba.

C. W zakresie warunku określonego w punkcie 8.2.3 IDW wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę: że, dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji Zamówienia niżej wymienionymi narzędziami i urządzeniami technicznymi niezbędnymi do wykonania Zamówienia:

a. co najmniej 1 szt. – profilarka tłucznia,

b. co najmniej 1 szt. – profilarka ławy torowiska,

c. co najmniej 1 szt. – zestaw urządzeń dźwigowych podnośnikowo-kroczących do wymiany rozjazdów,

d. co najmniej 1 szt. – zgrzewarka do szyn z komputerowym rejestratorem procesu zgrzewania,

e. co najmniej 10 szt. – wagon samowyładowczy do przewozu tłucznia,

f. co najmniej 1 szt. – automatyczna podbijarka toru,

g. co najmniej 1 szt. – podbijarka uniwersalna torowo-rozjazdowa do do podrozjazdnic betonowych,

h. co najmniej 1 szt. – para naprężaczy hydraulicznych szynowych do regulacji naprężeń w torze bezstykowym,

i. co najmniej 1 kpl. – stabilizator dynamiczny toru,

j. co najmniej 1 szt. – palownica do wbijania prefabrykowanych fundamentów pod słupy sieciowe,

k. co najmniej 2 szt. – pociąg sieciowy do potokowej wymiany sieci trakcyjnej,

l. co najmniej 1 szt. – żuraw samojezdny kolejowy o maksymalnym udźwigu co najmniej 30 t.,

m. co najmniej 4 szt. – Koparka chwytakowa do ścian szczelinowych.

W przypadku składania oferty wspólnej, powyższe warunki uznaje się za spełnione, jeśli spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Zgodnie z Tomem I SIWZ dla niniejszego postępowania..

III.1.4)Norme e criteri oggettivi di partecipazione
III.1.5)Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.1.6)Cauzioni e garanzie richieste:

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:

26 000 000 PLN (słownie: dwadzieścia sześć milionów złotych).

Wadium musi być wniesione w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

Wadium musi wniesione przed upływem terminu składania ofert określonym w pkt 17.1 IDW.

Potwierdzeniem skutecznego wniesienia wadium będzie:

1. w przypadku wadium w formie pieniężnej – zaksięgowanie na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert;

2. w przypadku wadium w formie innej niż pieniężna – oryginał dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). Dokument należy przekazać w następujący sposób: kserokopie należy dołączyć do oferty, dokumenty oryginalne dostarczyć w odrębnym opakowaniu wraz z ofertą.

Zamawiający będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

III.1.7)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:

Projekt ubiega się o współfinansowanie przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

III.1.8)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) (dalej „Ustawa”).

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Warunki realizacji umowy określone są w Tomie II SIWZ Warunki Umowy.

III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4)Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 11/01/2017
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 3 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 11/01/2017
Ora locale: 10:30
Luogo:

PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Centralne Biuro Zamówień, 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, Segment B, przyziemie, sala 007.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3)Informazioni complementari:

1.Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania:

1.1.informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

1.2.informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 (z wyłączeniem przesłanki zawartej w art.24 ust. 1 pkt 13 d) Ustawy oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 6 Ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

1.3.informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 (z wyłączeniem przesłanki zawartej w art.24 ust. 1 pkt 13 d) Ustawy oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – w odniesieniu do osób fizycznych;

1.4.odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;

1.5.oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, (sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 12 do IDW);

1.6.oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy (sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Zał. nr 12 do IDW);

1.7.oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo dokumenty potwierdzające dokonanie płatności należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności Ustawy, w przypadku jeśli wydano wobec wykonawcy prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (sporządzony zgodnie ze wzorem zawartym w Zał. nr 12 do IDW);

1.8. oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (wzór wykazu stanowi Zał. Nr 4).Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt 9.8.1.– 9.8.4. składa dokumenty wg w § 7 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.poz. 1126), tj.:1.informacja z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 (z wyłączeniem przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 pkt 13d i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy; 2.dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3.dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt.5, 6, 7 i 8. Szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów znajdują się w IDW.

2.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt. 3 Ustawy.

Kryteria oceny ofert: Całkowita cena brutto, waga 60 %, Termin realizacji, waga 25 %, Okres gwarancji, waga 15 %,.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych Ustawy.

2. Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku Postępowania lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami Ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 22.5 i 22.6 IDW wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Indirizzo Internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
24/11/2016