Roba - 417828-2017

21/10/2017    S203

Hrvatska-Varaždin: Lagane posude, pluteni čepovi, pokrovi posuda, kace i poklopci

2017/S 203-417828

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Čistoća d. o. o.
Nacionalni registracijski broj: 02371889218
Poštanska adresa: Ognjena Price 13
Mjesto: Varaždin
NUTS kod: HR044 Not specified
Poštanski broj: 42000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Antonia Ribić Berisha Robert Briški
E-pošta: aribic@cistoca-vz.hr
Telefon: +385 42660313
Telefaks: +385 42660312
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.cistoca-vz.hr
Adresa profila kupca: www.cistoca-vz.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2017/S+0F2-0021466
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: skupljanje otpada za potrebe drugih, prijevoz otpada itd.

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava kanti za sakupljanje otpada.

Referentni broj: E-VV-4/2017
II.1.2)Glavna CPV oznaka
44618000 Lagane posude, pluteni čepovi, pokrovi posuda, kace i poklopci
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave su PEHD kante za odlaganje komunalnog otpada zapremine 120 litara, 240 litara i 360 litara. Kante moraju biti otporne na utjecaj UV zraka te na niske i visoke temperature kao i na kemijske i biološke utjecaje. Površina kante mora biti glatka i ne smije dozvoljavati lijepljenje otpada. Svaka kanta mora na sebi imati utisnuti logo naručitelja i numeraciju (prema dogovoru s naručiteljem) u bijeloj boji. Pod utiskom se smatra postupak kojim se prodiranjem u tijelo kante dobiva reljefni utisak na površini i postiže efekt ulegnutog (opipljivog) traženog loga naručitelja i numeracija kante. Detaljni opis predmeta nabave sa potrebnim tehničkim specifikacijama nalazi se u Obrascu 1. Isporučena roba mora biti nova i nekorištena te udovoljavati svim standardima prema pozitivnim propisima u Republici Hrvatskoj.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 500 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
44618000 Lagane posude, pluteni čepovi, pokrovi posuda, kace i poklopci
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR044 Not specified
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Trg Pavla Štoosa 41, Varaždin.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave su PEHD kante za odlaganje komunalnog otpada zapremine 120 litara, 240 litara i 360 litara. Kante moraju biti otporne na utjecaj UV zraka te na niske i visoke temperature kao i na kemijske i biološke utjecaje. Površina kante mora biti glatka i ne smije dozvoljavati lijepljenje otpada. Svaka kanta mora na sebi imati utisnuti logo naručitelja i numeraciju (prema dogovoru s naručiteljem) u bijeloj boji. Pod utiskom se smatra postupak kojim se prodiranjem u tijelo kante dobiva reljefni utisak na površini i postiže efekt ulegnutog (opipljivog) traženog loga naručitelja i numeracija kante. Detaljni opis predmeta nabave sa potrebnim tehničkim specifikacijama nalazi se u Obrascu 1. Isporučena roba mora biti nova i nekorištena te udovoljavati svim standardima prema pozitivnim propisima u Republici Hrvatskoj.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke / Ponder: 30 %
Cijena - Ponder: 70 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 500 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 3
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

4.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Javni naručitelj je u Dokumentaciji o nabavi odredio uvjete za obavljanje profesionalne djelatnosti kojima se osigurava da gospodarski subjekti imaju sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti potrebne za izvršenje ugovora o javnoj nabavi. Svi uvjeti za obavljanje profesionalne djelatnosti su vezani uz predmet nabave i razmjerni predmetu nabave. U nastavku se navode uvjeti sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti:

4.1.1. Ponuditelj mora dokazati: upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra u državi članici njegovog poslovnog nastana. Naručitelj ne propisuje starost navedenog dokumenta. Gospodarski subjekt ovim dokazom, kao ažuriranim popratnim dokumentom, dokazuje da podaci koji su sadržani u dokumentu odgovaraju činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u.

Ažurirani popratni dokument je svaki dokument u kojem su sadržani važeći podaci te odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u ESPD-u.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 20/11/2017
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 20/11/2017
Lokalno vrijeme: 12:00
Mjesto:

Varaždin, Trg Pavla Štoosa 41.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku 10 dana od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili Dokumentacije o nabavi;

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka;

3. objave izmjene Dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije;

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene Dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda;

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
18/10/2017