Supplies - 417850-2016

26/11/2016    S229

Polska-Poznań: Liczniki energii

2016/S 229-417850

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Enea Operator Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Strzeszyńska 58
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL4 REGION PÓŁNOCNO-ZACHODNI
Kod pocztowy: 60-479
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Michał Fuglewicz
E-mail: michal.fuglewicz@enea.pl
Tel.: +48 618843082
Faks: +48 618561004
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.operator.enea.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.operator.enea.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Enea Operator Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Strzeszyńska 58, budynek „I” pokój nr 2 „kancelaria”
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 60-479
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Michał Fuglewicz
Tel.: +48 618843082
E-mail: michal.fuglewicz@enea.pl
Kod NUTS: PL4 REGION PÓŁNOCNO-ZACHODNI
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.enea.pl/bip/zamowienia
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor elektroenergetyczny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa liczników bilansujących w celu opomiarowania stacji SN/nN.

Numer referencyjny: RPUZ/P/1101/2016/DN/NU
II.1.2)Główny kod CPV
38551000 Liczniki energii
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, produkcja i dostawa liczników bilansujących energii elektrycznej.

Wykonawca będzie zobowiązany zagwarantować Zamawiającemu, iż miejscem pochodzenia więcej niż 50 % realizowanych przez niego dostaw będą państwa członkowskie Unii Europejskiej lub państwa, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państwa, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy Dyrektywy 2014/25/UE.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn centralny Enea Pomiary Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zaprojektowanie, produkcja i dostawa liczników bilansujących energii elektrycznej w celu opomiarowania stacji SN/nN, zlokalizowanych na obszarze działalności dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z o.o. spełniających wymagania określone we wzorcowej specyfikacji technicznej (WST) udostępnionej na stronach internetowych Urzędu Regulacji Energetyki. Przedmiotowe zamówienie udzielane będzie w ramach partnerstwa innowacyjnego. Zamawiający dokona zakupu liczników w celu opomiarowania stacji SN/nN, zlokalizowanych na obszarze działalności dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z o.o. w łącznej liczbie 23 000 szt. w ramach zamówienia podstawowego oraz 7 000 szt. w ramach opcji. Z uwagi na fakt, iż zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy z maksymalnie trzema wykonawcami, wyżej wymieniony wolumen zamówienia podstawowego i opcjonalnego może zostać podzielony pomiędzy maksymalnie trzech wykonawców, według kryterium określonych w SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje także dostarczenie (wraz z pierwszą dostawą liczników) najnowszej wersji oprogramowania narzędziowego do parametryzacji i odczytu liczników dla stanowisk komputerowych i urządzeń mobilnych jak również przeprowadzenie w języku polskim zajęć szkoleniowych z zasady budowy, funkcjonowania i obsługi liczników oraz oprogramowania narzędziowego. Opis przedmiotu zamówienia zostanie doprecyzowany po etapie negocjacji, w ostatecznej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.9)Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Maksymalna liczba: 3
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

1.Jeśli ilość wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 3, Zamawiający dopuści do II etapu 3 wykonawców którzy otrzymają najwyższą ilość punktów w ramach następujących kryteriów selekcji:

a.Innowacyjność, maks. 30 pkt.

b.Dedykowalność maks. 20 pkt.

c.Doświadczenie, maks. 20 pkt.

d.Patenty, maks. 30 pkt.

Maks. ilość pkt. wyniesie 100 pkt. Jeśli dwóch lub więcej wykonawców zostanie sklasyfikowanych na 3 lokacie, Zamawiający dopuści do 2 etapu tego z wykonawców, który posiada największą ilość patentów.

2.Innowacyjność – ocenie będą podlegać maks. 3 projekty zrealizowane przez wykonawcę, a polegające na przeprowadzeniu badań i rozwoju oraz komercjalizacji (wprowadzenia do obrotu) produktu innowacyjnego, przez który Zamawiający rozumie:

a)4 kwadrantowy, statyczny, przekładnikowy licznik energii elektrycznej lub

b)statyczny, przekładnikowy licznik energii elektrycznej o konstrukcji modularnej tj. wyposażony w obudowę o wymiennych modułach komunikacyjnych zasilanych z wewnętrznego zasilacza licznika lub;

c)statyczny, przekładnikowy licznik energii elektrycznej posiadający komunikację opartą na protokole dlms.

Punktacja maks. 3 projektów będzie przyznawana w następujący sposób: 10 pkt. otrzyma wykonawca, który uzyskał dopuszczenie do obrotu produktu innowacyjnego jako pierwszy (odrębnie dla lit. „a” „b” i „c”), 6 pkt. jako drugi, a 3 pkt. jako trzeci, przy czym datą dopuszczenia do obrotu dla projektów a) i b) będzie data wydania dokumentu urzędowego dopuszczającego produkt do obrotu (np. zatwierdzenie typu lub certyfikat zgodności MID), a w przypadku projektu c) data uzyskania certyfikatu DLMS wydanego przez DLMS User Association. Wykonawca będzie obowiązany przedstawić na wezwanie dokument urzędowy dopuszczający produkt do obrotu (np. zatwierdzenie typu lub certyfikat zgodności MID), dla projektów a),b),c) a dla projektu c) dodatkowo certyfikat dlms wydany przez DLMS User Association. Wykonawca złoży wykaz dostaw zgodnie z Zał. nr 2 do Ogłoszenia.

3.Dedykowalność – oceniane będą wyłącznie 2 zrealizowane przez Wykonawcę projekty, jakie nie zostały przedstawione w ramach kryterium Innowacyjność. W przypadku przedstawienia tych samych projektów, Zamawiający przyzna ewentualne punkty w kryterium Innowacyjność i nie przyzna pkt. w niniejszym kryterium. Zamawiający przyzna 10 pkt. za każdy projekt zrealizowany przez wykonawcę w ciągu 10 lat liczonych do dnia składania wniosków, polegający na wykonaniu od podstaw, tj. zaprojektowaniu, wyprodukowaniu i dostawie w ilości co najmniej 20.000 szt. w oparciu o indywidualnie sporządzoną dokumentację techniczną dotyczącą konstrukcji mechanicznej, dedykowanego licznika energii elektrycznej. Wykonawca będzie obowiązany przedstawić na wezwanie dokument urzędowy dopuszczający produkt do obrotu (np. zatwierdzenie typu lub certyfikat zgodności MID), wraz z wykazem dostaw sporządzonym zgodnie z Zał. nr 3 do Ogłoszenia i dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie.

4.Doświadczenie – Zamawiający przyzna wykonawcy za każde dodatkowe 5 000 szt. dostarczonych liczników klasy 0,5 (ponad warunek min. opisany w pkt. III.1.3 ppkt.1.1. ogłoszenia), po 2 pkt. (maks. 10 pkt.). Nadto, Zamawiający przyzna wykonawcy za każde 100 szt. dostarczonych liczników klasy 0,2 po 2 pkt. (maks. 10 pkt.) Wykonawca będzie obowiązany przedstawić na wezwanie wykaz dostaw sporządzony zgodnie z Zał. nr 4 do Ogłoszenia i dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie.

5.Patenty – Zamawiający przyzna po 3 pkt za każdy udzielony Wykonawcy w okresie ostatnich 20 lat patent w obszarze rozwiązań technicznych służących pomiarom energii elektrycznej w zakresie mechaniki, sposobów pomiaru lub innowacyjnych funkcjonalności, które zostały wdrożone w licznikach energii elektrycznej, wprowadzonych do obrotu Zamawiający przyzna punkty za patent wygasły, ale nie przyzna punktów za patent unieważniony. Wykonawca będzie obowiązany przedstawić wykaz dostaw liczników, zgodnie z Zał. nr 5 do Ogłoszenia.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na rozszerzeniu ilościowym dostawy w szczególności (ale nie wyłącznie) w przypadku wygaśnięcia (rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia) jednej z umów zawartych przez Zamawiającego z wykonawcą w niniejszym postępowaniu. W takiej sytuacji wolumen dostawy liczników dotychczasowego wykonawcy może zostać przydzielony któremuś z pozostałych wykonawców (wg uznania Zamawiającego). Szczegółowe zasady dotyczące uruchomienia prawa opcji opisywać będzie wzór umowy, która stanowić będzie załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryterium wyboru ofert: cena 95 % gwarancja 5 %.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W zakresie zdolności finansowej wykonawca powinien wykazać, że posiada środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż 10 000 000 PLN lub posiada zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 10 000 000 PLN w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

2. Wykonawca powinien wykazać także, iż jest ubezpieczony w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 10 000 000 PLN.

3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty:

3.1 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą, że Wykonawca posiada środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż 10 000 000 PLN lub posiada zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 10 000 000 PLN w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

3.2 potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 10 000 000 PLN (np. polisa, umowa, certyfikat ubezpieczenia).

4. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W zakresie warunków technicznych i zawodowych, o jakich mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 pzp, Zamawiający żąda, by Wykonawcy wykazali się realizacją:

1.1 w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dostaw co najmniej 5 000 sztuk statycznych, przekładnikowych liczników energii elektrycznej klasy 0,5 (klasy „C” – klasyfikacja liczników wg Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE z dnia 26.2.2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych).

1.2 wdrożenia co najmniej 2 projektów innowacyjnych polegających na przeprowadzeniu badań i rozwoju oraz komercjalizacji (wprowadzenia do obrotu) produktu innowacyjnego – licznika statycznego, przekładnikowego energii elektrycznej. Zamawiający uzna za produkt innowacyjny licznik spełniający co najmniej dwa z poniższych warunków:

1.2.1 4 kwadrantowy, statyczny przekładnikowy licznik energii elektrycznej;

1.2.2 statyczny, przekładnikowy licznik energii elektrycznej o konstrukcji modularnej tj. wyposażony w obudowę o wymiennych modułach komunikacyjnych zasilany z wewnętrznego zasilacza licznika;

1.2.3 statyczny, przekładnikowy licznik energii elektrycznej posiadający komunikację opartą na protokole dlms.

2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału opisanego w ppkt 1.1 powyżej, Wykonawca przedstawi na wezwanie wykaz dostaw co najmniej 5 000 sztuk liczników przekładnikowych klasy 0,5 (klasy „C”) wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Ogłoszenia wraz z załączeniem dowodów określających czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

W odniesieniu do warunku z ppkt 1.2, Wykonawca przedstawi na wezwanie wykaz projektów innowacyjnych sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Ogłoszenia oraz dokumenty urzędowe dopuszczające produkty do obrotu (np. zatwierdzenie typu lub certyfikat zgodności MID), a dla projektu opisanego w pkt. 1.2.3.) powyżej dodatkowo przedłoży certyfikat dlms wydany przez DLMS User Association.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

W niniejszym postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert ostatecznych. Wadium należy wnieść w wysokości 300 000 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r., poz. 359 z późn. zm.).

Wadium nie wnosi się na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz składania ofert wstępnych.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy, którzy wspólnie uzyskają zamówienie, nie mają obowiązku przyjęcia żadnej szczególnej formy prawnej, jednakże zobowiązani będą dostarczyć Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy, umowę regulującą współpracę podmiotów składających wspólną ofertę.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający podpisze Umowę o partnerstwo innowacyjne z maksymalnie 3 wykonawcami, którzy otrzymają najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert. Zamawiający dokona podziału wolumenu zamówień objętych niniejszym postępowaniem pomiędzy wykonawców z jakimi podpisze umowę o partnerstwo innowacyjne. Sposób podziału wolumenu dostaw pomiędzy wykonawców określać będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Partnerstwo innowacyjne
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/12/2016
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
Data: 31/01/2017
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 pzp nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, co potwierdzą poprzez wypełnienie i złożenie wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej „JEDZ”). Wykonawcy mogą ograniczyć swoje oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (kryteriów kwalifikacji) do wypełnienia sekcji alfa w części IV JEDZ i nie muszą wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.

2. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania na podstawie obligatoryjnych przesłanek wykluczenia opisanych w art. 24 ust. 1 pzp w zw. z art. 133 ust.4 pzp oraz przesłanek fakultatywnych opisanych w art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 pzp.

3. Do wypełnionego i podpisanego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (do wykorzystania wzór stanowiący Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia), Wykonawca ma obowiązek załączyć następujące oświadczenia i dokumenty:

— wypełniony JEDZ Wykonawcy (lub każdego z konsorcjantów z osobna) oraz JEDZ podmiotów na jakich zdolności wykonawca się powołuje – w formie oryginału, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Ogłoszenia;

— pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) oraz odpis z właściwego rejestru wskazujący sposób reprezentacji wykonawcy.

4. Zamawiający po otrzymaniu wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, na podstawie art. 26 ust. 2f pzp, wezwie Wykonawców do złożenia w terminie wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, następujących dokumentów:

— Zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o jakim mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzaju dokumentów, które może żądać zamawiający z dnia 26.7.2016 r. (dalej „Rozporządzenie”) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 pzp w zw. z art. 133 ust.4 pzp.,

— zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego o jakim mowa w § 5 ust. 2 Rozporządzenia,

— zaświadczenie ZUS lub KRUS lub inny dokument o jakim mowa w § 5 ust.3 Rozporządzenia,

— informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej o jakiej mowa w § 2 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia,

— dokumentów potwierdzających ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej o jakich mowa w § 2 ust. 2 pkt. 4 Rozporządzenia,

— wypełnione wykazy dostaw sporządzone zgodnie z Załącznikami nr 2 do nr 5 do ogłoszenia,

— dokumenty dopuszczające produkty do obrotu, (np. zatwierdzenie typu lub certyfikat zgodności MID) oraz certyfikat dlms, tam gdzie jest wymagany zgodnie z Ogłoszeniem.

5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 57 ust. 1 pzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp, sporządzonym zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Ogłoszenia.

6. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie wg wyboru pisemnie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej.

7. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wniosek musi być przygotowana w języku polskim, w sposób czytelny.

8. Wniosek powinien znajdować się w nieprzejrzystej kopercie, zapieczętowanej w sposób zapewniający zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu składania wniosków. Koperta powinna być oznaczona nazwą i adresem Zamawiającego, nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz napisem: „Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na dostawę liczników bilansujących w celu opomiarowania stacji SN/nN” oraz „Nie otwierać przed dniem 28.12.2016 r. godz. 10:00”.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

W zakresie spraw dotyczących składania odwołań zastosowanie mają przepisy ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami), w szczególności w Dziale VI, Rozdziale 2 ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/11/2016