Roba - 418036-2015

Prikaži smanjeni prikaz

27/11/2015    S230    - - Roba - Obavijest o sklopljenim ugovorima - Pregovarački postupak bez poziva na nadmetanje 

Hrvatska-Zagreb: Ralice za snijeg

2015/S 230-418036

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o.
62942134377
Koturaška cesta 43
Služba(e) za kontakt: Samostalni odjel za nabavu
Na pažnju (osoba za kontakt): Anita Nikolić
10000 Zagreb
Hrvatska
Telefon: +385 16009749
E-pošta: anita.nikolic@hac-onc.hr
Telefaks: +385 14697307

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: www.hac-onc.hr

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2015%2fS+003-0036650

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.3)Glavna djelatnost
Drugo: uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave
Snježni plugovi minimalne širine 4,5 m.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Centralno skladište Ivanja Reka.

NUTS kod HR

II.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
II.1.4)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Snježni plugovi minimalne širine 4,5 m.
II.1.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

43313100

II.1.6)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.2)Konačna ukupna vrijednost ugovora
II.2.1)Konačna ukupna vrijednost ugovora
Vrijednost: 2 264 400 HRK
S PDV-om. Stopa PDV-a (%) 25

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Pregovarački bez prethodne objave
Obrazloženje odluke za sklapanje ugovora bez objave poziva na nadmetanje u Službenom listu Europske unije (SLEU):
Direktiva 2004/18/EZ

1) Obrazloženje za odabir pregovaračkog postupka bez prethodne objave u SLEU u skladu s Direktivom 2004/18/EZ

Iznimna žurnost izazvana događajima koje javni naručitelj nije mogao predvidjeti prema striktnim uvjetima navedenim u Direktivi.
Iznimna žurnost zbog zimskog održavanja autoceste.
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provedena je elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj
H 202/15
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor

Odjeljak V.: Sklapanje ugovora

Ugovor br.: 5221-501-18669/15 Grupa br: 1 - Naziv grupe: Snježni plugovi minimalne širine 4,5 m
V.1)Datum sklapanja ugovora :
12.10.2015
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

R-PIM d.o.o.
38514700472
A. Mihanovića 21
10434 Strmec Samoborski
Hrvatska

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 2 035 000 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 2 264 400 HRK
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.2)Dodatni podaci:
VI.3)Žalbeni postupak
VI.3.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.3.2)Podnošenje žalbe
VI.3.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.4)Datum slanja ove objave:
24.11.2015