Tjänster - 418075-2019

05/09/2019    S171

Danmark-Köpenhamn: Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster

2019/S 171-418075

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: SMOKA I/S
Nationellt registreringsnummer: 35433430
Postadress: U-vej 7
Ort: København
Nuts-kod: DK DANMARK
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Bente Tange Kallesen
E-post: aoh@horten.dk
Telefon: +45 33223237

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cf327e66-49b6-42f8-bce8-ec7a7d97008b/homepage

I.2)Information om gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Affaldshåndtering

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Afhentning og transport af klinisk risikoaffald og medicinrester

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90000000 Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i overensstemmelse med udbudsloven (lovbekendtgørelse nr. 1564 af 15.12.2015 med senere ændringer). Udbuddet omfatter afhentning og transport af klinisk risikoaffald fra SMOKA's kunder til SMOKA.

Udbuddet fører til indgåelsen af en rammeaftale på grundlag af aftaleudkastet og kravspecifikationen, der indgår i udbudsmaterialet. Rammeaftalen indgås for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse som optioner på 2 x 1 år. Forlængelse sker i givet fald på uændrede aftalevilkår.

Ikrafttrædelsesdatoen forventes at være 1.8.2019.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 2 300 000.00 DKK
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90512000 Avfallstransport
90510000 Avfallshantering
90511000 Sophämtning
90524000 Tjänster i samband med medicinskt avfall
90524100 Insamling av sjukvårdsavfall
90524400 Insamling, transport och hantering av sjukhusavfall
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK DANMARK
Nuts-kod: DK0 DANMARK
Nuts-kod: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i overensstemmelse med udbudsloven (lovbekendtgørelse nr. 1564 af 15.12.2015 med senere ændringer). Udbuddet omfatter afhentning og transport af klinisk risikoaffald fra SMOKA's kunder til SMOKA.

Udbuddet fører til indgåelsen af en rammeaftale på grundlag af aftaleudkastet og kravspecifikationen, der indgår i udbudsmaterialet. Rammeaftalen indgås for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse som optioner på 2 x 1 år. Forlængelse sker i givet fald på uændrede aftalevilkår.

Ikrafttrædelsesdatoen forventes at være 1.8.2019.

Udbuddets omfang:

Alle mængder og afhentningsfrekvenser er estimerede og er ikke bindende for Ordregiver. Leverandøren er ikke berettiget til en korrektion af enhedspriser, erstatning eller anden godtgørelse, såfremt det faktiske forbrug afviger fra de estimater, som fremgår af udbudsgrundlaget.

Afhentningen af affald sker hos "Kunderne", som omfatter følgende: Apoteker, samt offentlige og private virksomheder i ejerkommunerne, der skal have medicinrester og klinisk risikoaffald afhentet og indleveret hos SMOKA. Ejerkommunerne er: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Gribskov, Halsnæs, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk.

Der forventes et samlet antal Kunder på 400-500, men dette er alene et forventet estimat, som ikke er bindende. SMOKA koordinerer afhentningssteder og -tider, og SMOKA forsøger at koordinere sådan, at Leverandørens arbejde og afhentninger optimeres. SMOKA forsøger at dele afhentning hos Kunderne op ugevis, således at de geografisk hænger sammen. Tilbudsgiver kan frit planlægge afhentningerne i ugens løb, dog kan nogle af Kunderne have specifikke åbningsdage og tidspunkter, som tilbudsgiver skal tage hensyn til.

Rammeaftalen er ikke eksklusiv og ydelser under rammeaftalen kan derfor indkøbes hos tredjepart. Denne adgang forventes navnlig anvendt, såfremt Kunderne har særlige krav til, hvilken leverandør, der skal anvendes.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Driftssikkerhed / Viktning: 40 %
Pris - Viktning: 60 %
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Rammeaftalen indgås for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse som optioner på 2 x 1 år. Forlængelse sker i givet fald på uændrede aftalevilkår.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 105-256379
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

Afhentning og transport af klinisk risikoaffald og medicinrester

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
02/09/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 3
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Vognmand Kenneth E Petersen
Nationellt registreringsnummer: 34967156
Postadress: Kirkebakkegårdsvej 22
Ort: Lynge
Nuts-kod: DK02 Sjælland
Postnummer: 3540
Land: Danmark
E-post: vognmandpetersen@gmail.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 2 400 000.00 DKK
Kontraktets/delens totala värde: 2 300 000.00 DKK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Klagenævnet for Udbud
Postadress: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-post: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadress: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

De præcise frister for klage følger af § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud:

En virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadress: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-post: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadress: www.kfst.dk

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
02/09/2019