Services - 41822-2022

25/01/2022    S17

Nederland-Etten-Leur: Beplanten en onderhouden van groengebieden

2022/S 017-041822

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 011-024179)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Etten-Leur
Nationaal identificatienummer: 142155573
Postadres: Roosendaalseweg 4
Plaats: Etten-Leur
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 4875 AA
Land: Nederland
Contactpersoon: Ruud de Wit
E-mail: ruud.dewit@etten-leur.nl
Telefoon: +31 765024000
Fax: +31 765033880
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.etten-leur.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Maaiwerkzaamheden (extensief)

Referentienummer: BR2021-11
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77310000 Beplanten en onderhouden van groengebieden
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De werkzaamheden van de opdracht bestaan in hoofdzaak uit de volgende onderdelen:

a) Maaien intensief (recreatief grasveld/gazon) met een totaaloppervlak van ca. 6200 are

b) Schonen een maaien van hondenuitlaatvoorzieningen met een totaaloppervlak van ca. 508 are.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/01/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 011-024179

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.1.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Korte beschrijving
In plaats van:

De werkzaamheden van de opdracht bestaan in hoofdzaak uit de volgende onderdelen:

a) Maaien intensief (recreatief grasveld/gazon) met een totaaloppervlak van ca. 6200 are

b) Schonen een maaien van hondenuitlaatvoorzieningen met een totaaloppervlak van ca. 508 are.

Te lezen:

1. Omschrijving van de werkzaamheden

De werkzaamheden van de opdracht bestaan in hoofdzaak uit de volgende onderdelen:

a) maaien van bermen (extensief) binnen bebouwde kom 4.450 are

b) maaien van bermen (extensief) buiten bebouwde kom 4.600 are

c) maaien van het droog profiel van watergangen binnen bebouwde kom 30.800 m

d) maaien van het droog profiel waterpartijen binnen bebouwde kom 400 are

e) maaien van retenties binnen bebouwde kom 200 are

Afdelingsnummer: II.2.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Beschrijving van de aanbesteding
In plaats van:

De werkzaamheden van de opdracht bestaan in hoofdzaak uit de volgende onderdelen:

a) Maaien intensief (recreatief grasveld/gazon) met een totaaloppervlak van ca. 6200 are

b) Schonen een maaien van hondenuitlaatvoorzieningen met een totaaloppervlak van ca. 508 are.

Te lezen:

1. Omschrijving van de werkzaamheden

De werkzaamheden van de opdracht bestaan in hoofdzaak uit de volgende onderdelen:

a) maaien van bermen (extensief) binnen bebouwde kom 4.450 are

b) maaien van bermen (extensief) buiten bebouwde kom 4.600 are

c) maaien van het droog profiel van watergangen binnen bebouwde kom 30.800 m

d) maaien van het droog profiel waterpartijen binnen bebouwde kom 400 are

e) maaien van retenties binnen bebouwde kom 200 are

Afdelingsnummer: II.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
In plaats van:

Aanvang: 18-04-2022

Einde: 31-12-2023

Deze opdracht kan worden verlengd: ja

Twee maal voor de periode van één (1) kalenderjaar

Te lezen:

Aanvang: 18-04-2022

Einde: 31-12-2023

Deze opdracht kan worden verlengd: ja

Optioneel kan de opdrachtgever twee maal voor de periode van één (1) kalenderjaar het contract verlengen.

Afdelingsnummer: II.2.11)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Inlichtingen over opties
In plaats van:

De overeenkomst zal worden afgesloten voor de periode 21 maart 2022 tot en met 31 december 2023. Optioneel kan de opdrachtgever twee maal voor de periode van één (1) kalenderjaar het contract verlengen.

Te lezen:

De overeenkomst zal worden afgesloten voor de periode 18 april 2022 tot en met 31 december 2023. Optioneel kan de opdrachtgever twee maal voor de periode van één (1) kalenderjaar

het contract verlengen

Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 22/02/2022
Plaatselijke tijd: 09:45
Te lezen:
Datum: 03/03/2022
Plaatselijke tijd: 09:45
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

Datum: 22-02-2022

Plaatselijke tijd: 10:00

Te lezen:

Datum: 03-03-2022

Plaatselijke tijd: 09:46

Afdelingsnummer: VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Nadere inlichtingen
In plaats van:

Alle potentiële inschrijvers hebben de mogelijkheid om aan de aanbestedende dienst vragen te stellen. Vragen dienen digitaal via TenderNed middels de vragenmodule te worden ingediend tot uiterlijk donderdag 25 januari 2022 om 9:45 uur.

Alle gestelde vragen met de bijbehorende antwoorden, evenals aanvullingen of wijzigingen van de aanbestedende dienst, worden geanonimiseerd op schrift gesteld in een Nota van Inlichtingen. Vragen kunnen doorlopend gesteld worden tot de deadline. Indien mogelijk zullen ontvangen vragen tussentijds (dus eerder) worden beantwoord via TenderNed, een en ander naar oordeel van de aanbestedende dienst.

De Nota van Inlichtingen en de eventuele bijlage(n) maakt /maken onlosmakelijk onderdeel uit van de aanbestedingsstukken en prevaleert te allen tijde boven het bestek.

De Nota van Inlichtingen wordt uiterlijk op donderdag 27 januari 2022 (streefdatum) digitaal beschikbaar gesteld op het aanbestedingsplatform TenderNed. Op deze wijze beschikt iedere houder van de aanbestedingsstukken over dezelfde informatie. Tevens zullen alle invulbijlagen in bewerkbaar format gepubliceerd worden.

Te lezen:

Alle potentiële inschrijvers hebben de mogelijkheid om aan de aanbestedende dienst vragen te stellen. Vragen dienen digitaal via TenderNed middels de vragenmodule te worden ingediend tot uiterlijk woensdag 9 februari 2022 om 9:45 uur.

Alle gestelde vragen met de bijbehorende antwoorden, evenals aanvullingen of wijzigingen van de aanbestedende dienst, worden geanonimiseerd op schrift gesteld in een Nota van Inlichtingen. Vragen kunnen doorlopend gesteld worden tot de deadline. Indien mogelijk zullen ontvangen vragen tussentijds (dus eerder) worden beantwoord via TenderNed, een en ander naar oordeel van de aanbestedende dienst.

De Nota van Inlichtingen en de eventuele bijlage(n) maakt /maken onlosmakelijk onderdeel uit van de aanbestedingsstukken en prevaleert te allen tijde boven het bestek.

De Nota van Inlichtingen wordt uiterlijk op vrijdag 18 februari 2022 (streefdatum) digitaal beschikbaar gesteld op het aanbestedingsplatform TenderNed. Op deze wijze beschikt iedere houder van de aanbestedingsstukken over dezelfde informatie. Tevens zullen alle invulbijlagen in bewerkbaar format gepubliceerd worden.

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Omschrijving van de werkzaamheden en termijnen zijn aangepast.