Supplies - 418274-2017

21/10/2017    S203    - - Supplies - Additional information - Open procedure 

Poland-Warsaw: Police equipment

2017/S 203-418274

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2017/S 183-374528)

Legal Basis:

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej w Warszawie
ul. J. Ostroroga 35
Warszawa
01-163
Poland
Contact person: p. Mariusz Mocarski
Telephone: +48 261853247
E-mail: ozzw.szp@ron.mil.pl
Fax: +48 261853070
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: http://www.ozzw.wp.mil.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa miniaturowych bezzałogowych statków rozpoznawczych – 10 kpl.

Reference number: RZP/29/PN/S/2017
II.1.2)Main CPV code
35200000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 10 kpl. miniaturowych bezzałogowych statków rozpoznawczych.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2017
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2017/S 183-374528

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: III.1.3
Place of text to be modified: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Instead of:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, iż zrealizował lub realizuje dostawę, odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający zażąda: wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza, aby wykaz dotyczył dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – również wykonywanych, w okresie dłuższym niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza wykazanie zarówno jednej dostawy, odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego postępowania i wartości nie mniejszej niż: 2 400 000 PLN lub kilku odpowiadających rodzajowo dostaw o niższych wartościach na łączną kwotę nie mniejszą niż wymagane. Wzór wykazu stanowi załącznik do SIWZ.

Read:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, iż zrealizował lub realizuje dostawę, odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający zażąda: wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza, aby wykaz dotyczył dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – również wykonywanych, w okresie dłuższym niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza wykazanie zarówno jednej dostawy, odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego postępowania i wartości nie mniejszej niż: 1 000 000 PLN lub kilku odpowiadających rodzajowo dostaw o niższych wartościach na łączną kwotę nie mniejszą niż wymagane. Wzór wykazu stanowi załącznik do SIWZ.

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 03/11/2017
Local time: 9:00
Read:
Date: 06/11/2017
Local time: 9:00
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 03/11/2017
Local time: 11:00
Read:
Date: 06/11/2017
Local time: 11:00
VII.2)Other additional information: