Diensten - 418384-2018

26/09/2018    S185

Verenigd Koninkrijk-Londen: Milieutoezicht voor andere activiteiten dan bouw

2018/S 185-418384

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Defra Network eTendering Portal
Postadres: 17 Nobel House
Plaats: London
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: SW1P 3JR
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: carol.caddick@environment-agency.gov.uk
Telefoon: +44 2072385921

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://defra.bravosolution.co.uk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://defra.bravosolution.co.uk
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://defra.bravosolution.co.uk
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Euratom Radioactivity Monitoring Programme for the UK

Referentienummer: 23537
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90711500 Milieutoezicht voor andere activiteiten dan bouw
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

This notice covers 2 components required for Euratom Radioactivity Monitoring Programmes for the UK (excluding Scotland) contracts managed by the Environment Agency. The tender will comprise of

— Lot 1: Chemical and Radiochemical Analysis of Public Drinking Water Sources and

— Lot 2: Monitoring of Radioactivity in Air and Rainwater.

The services required include sampling and monitoring at a range of third party monitoring sites included in the programme; laboratory based chemical and radiochemical analysis of the samples taken;reporting of results. The Lots will be awarded as independent contracts at the end of the tender exercise.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 000 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

The award of Lots will be based on the most economically advantageous tender (MEAT) for each Lot. Award may be to a single supplier for each Lot or to a single contractor for both Lots if they provide the MEAT for both Lots.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Chemical and Radiochemical Analysis of Public Drinking Water Soures

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71621000 Diensten voor technische analyse of adviezen
71900000 Laboratoriumdiensten
90711500 Milieutoezicht voor andere activiteiten dan bouw
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Voornaamste plaats van uitvoering:

England and Wales

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

For the Public Drinking Water Sources component the Contractor is required to liaise with Water Company /Utilities staff for the collection of samples on the programme in England and Wales. Currently Water Company /Utilities staff undertake the sampling and the contractor provides sample containers and transportation between the sampling locations and the Contractor’s analytical laboratory. As well as looking at options to continue working in that way this contract will also explore the contractor using their own (or sub-contracted) staff to take the samples in liaison with Water Companies / Utilities. The Contractor is also required to undertake laboratory based chemical and radiochemical analyses of the water samples. The Contractor is required to provide the analytical results to the Environment Agency in the form of quarterly reports and upload the data into electronic reporting systems for the he EC and RIMNET.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 450 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Further contract opportunity notices will be published approximately 12 months prior to the end of this contract.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 3
Maximumaantal: 4
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Pre-qualification questionnaire.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Monitoring of Radioactivity in Air and Rainwater

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71621000 Diensten voor technische analyse of adviezen
71900000 Laboratoriumdiensten
90711500 Milieutoezicht voor andere activiteiten dan bouw
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Voornaamste plaats van uitvoering:

England, Wales and Northern Ireland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

For the Air and Rainwater component. The Contractor is required to ensure sampling equipment, currently high volume air samplers and rainwater collectors, based at a number of sites across England Wales and Northern Ireland, is kept in working order (including annual PAT testing and calibration) and ensure arrangements are maintained with local contacts who change filters and dispatch all samples. The Contractor will be responsible for setting up suitable sample transportation arrangements. The Contractor is also required to undertake laboratory based radiochemical analyses of the high volume air filters and rainwater samples. The Contractor will be required to provide the analytical results to he Environment Agency in the form of quarterly reports and upload the data into electronic reporting systems for the EC and RIMNET.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Further contract notices will be published approximately 12 months prior to the end of this contract.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 3
Maximumaantal: 4
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Pre-qualification questionnaire.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 109-248150
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/10/2018
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 12/11/2018
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 30/06/2018
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

48 months

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Other contracting authorities: This framework is primarily intended to meet the needs of the Environment Agency. The Environment Agency may require the successful bidder(s) to provide the goods/services on the same terms that are agreed as a result of this tender to the Department for Environment, Food and Rural Affairs, and to its associated bodies including any Agencies and non-departmental public bodies and others (the Defra Group). The Agency may also require the provision of the goods/services to members of the aforementioned Defra Group via the Environment Agency, rather than directly. A full list of the Defra Group can be found at:

https://www.gov.uk/government/organisations#department-for-environment-food-rural-affairs

The successful bidder(s) may also be required to provide the services to local authorities in England and Wales. A full list may be found at http://local.direct.gov.uk/Data/

Similarly, the successful bidder(s) may be required to supply the Northern Ireland Environment Agency and Natural Resources Wales, the successful bidder(s) may also be required to provide the services to Central Government departments, executive agencies, and other NDPBs. Full lists can be found at:

https://www.gov.uk/government/organisations

https://www.gov.uk/government/publications/public-bodies-2014

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Environment Agency
Plaats: Bristol
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

The Authority will incorporate a minimum 10 calendar day standstill period following electronic notification (minimum of 15 calendar days for any other means of communication) to unsuccessful applicants of the award decision. Applicants who are unsuccessful shall be informed by the Authority as soon as possible after the decision has been made as to the reasons why the Applicant was unsuccessful. The Public Contracts Regulations 2015 (SI 2015 No. 102) provide for aggrieved parties who have been harmed or are at risk of harm by breach of the rules to take legal action. Any such action must be brought within the applicable limitation period. Where a contract has not been entered into, the Court may order the setting aside of the award decision or order the authority to amend any document and may award damages. If the Contract has been entered into the Court may, depending on the circumstances, award damages, make a declaration of ineffectiveness, order the Authority to pay a fine, and/or order that the duration of the Contract be shortened. The purpose of the standstill period referred to above is to allow the parties to apply to the Courts to set aside the award decision before the contract is entered into.

The Environment Agency expressly reserves the right:

(i) not to award or enter into any contract as a result of the procurement process commenced by the publication of this notice;

(ii) to make whatever changes it may see fit to the content and structure of the tendering competition;

(iii) to award one or more public contract(s) in relation to part only of the requirements covered by this notice; and/or

(iv) to award a contract(s) in stages.

In no circumstances will the Environment Agency be liable for any costs incurred by the Applicants/Tenderers and their associated parties. Any expenditure, work or effort undertaken prior to Contract award is accordingly a matter solely for the commercial judgement of potential Applicants and the Environment Agency will not be responsible for any such expenditure.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/09/2018