Tjenesteydelser - 418384-2019

05/09/2019    S171    Tjenesteydelser - Projektkonkurrence - Begrænset udbud 

Danmark-København: Konsulentvirksomhed i forbindelse med design

2019/S 171-418384

Bekendtgørelse om projektkonkurrence

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Udvikling, Ressourcer og Affald, enhedschef Merete Kristoffersen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Njalsgade 13
By: København S
NUTS-kode: DK011
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Casper Marott
E-mail: casmar@kk.dk
Telefon: +45 20129640

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kk.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Rambøll Danmark A/S
CVR-nummer: 35128417
Postadresse: Hannemanns Allé 53
By: København S
NUTS-kode: DK011
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Marie Toft-Jensen
E-mail: mtjn@ramboll.dk
Telefon: +45 51611915

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ramboll.dk

I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Design af affaldssorteringspunkter i København

II.1.2)Hoved-CPV-kode
79415200
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

I forbindelse med implementeringen af Københavns Kommunes Ressource- og Affaldsplan 2024 (RAP24) ønsker Københavns Kommune at opstille ca. 750 affaldssorteringspunkter på offentlige arealer rundt om i byen. De mange sorteringspunkter skal understøtte kildesortering og gøre det let og intuitivt for københavnerne at sortere deres affald. Samtidig skal sorteringspunkterne opleves som byinventar og indgå naturligt i de københavnske byrum på linje med andet inventar. Som byinventar skal sorteringspunkterne repræsentere et nyt design med afsæt i Københavns egenart. Et københavnerdesign, som findes via en designkonkurrence.

Formålet med designkonkurrencen er at opnå skalerbare designkoncepter af høj æstetisk og funktionel kvalitet, der på overbevisende vis sikrer, at de fremtidige sorteringspunkter er funktionelle, robuste og realiserbare. Sorteringspunkterne skal, uanset lokal kontekst/bytypologi, affaldsløsning eller affaldsfraktion, fremtræde med samme genkendelige identitet og blive en naturlig del af københavneridentiteten.

Forslagsstiller skal præsentere designkoncepter for 3 typer af affaldsløsninger, inkl. design af indkastet for hver type:

(a) kube,

(b) top til nedgravet container, og

(c) skjul til affaldsbeholdere på hjul.

De 3 typer affaldsløsninger skal hver især kunne rumme alle udvalgte affaldsfraktioner.

Sorteringspunkternes endelige placering, og dermed specifikke sammensætning af affaldsløsninger samt antal affaldsfraktioner/kapacitet er endnu ikke fastlagt. Der ønskes et bud på 3 forskellige affaldsløsninger, eftersom der kan være stor forskel på, hvad der er plads til både over og i jorden i forskellige typer af byrum.

Sorteringspunkterne skal ikke være reklamebærende.

Det vindende team skal efterfølgende tilpasse og kvalificere designkoncepterne i samarbejde med en producent, der udvælges via et særskilt producentudbud.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.10)Kriterier for udvælgelse af deltagere:

Udvælgelsen af de 5 deltagere i konkurrencen vil ske ved en samlet vurdering af ansøgernes personlige, økonomiske og finansielle samt tekniske kapacitet. De 5 ansøgere, der samlet set vurderes at være bedst egnede til at løfte og udføre den udbudte opgave, opnår prækvalifikation. Hovedvægten vil blive lagt på den tekniske kapacitet og i den forbindelse en vurdering af ansøgers faglige kompetencer, erfaring samt teamets tilgang til opgaven formuleret i motivationsbrevet. Der vil blive foretaget en positiv vægtning af realiserede projekter. Der vil tilsvarende blive lagt vægt på at sammensætningen af ansøgerteamet er målrettet opgavens indhold, frem for selve størrelsen af teamet, ligesom det er ønskværdigt med en entydig og klar rollefordeling. Der efterspørges kompetencer inden for og dokumenteret erfaring med følgende:

- Udformning og projektering af byinventar af høj designmæssig kvalitet, og som giver brugerne en designmæssig oplevelse,

- Interaktionsdesign, brugeradfærd og designpsykologi/nudging,

- Prototyping og mock-ups af byinventar som en del af projekteringen,

- Interessentinddragelse,

- Smart cities koncepter og/eller IoT-løsninger,

- Gerne erfaring med og indsigt i affaldshåndtering, men dette er ej et krav.

Hovedrådgiver skal aflevere alle nedenfor angivne punkter (1-5) i tilsvarende rækkefølge. For underrådgivere afleveres punkterne 1+5.

1) Der skal fremsendes fuldstændige firmaoplysninger: Firmanavn, adresse, CVR-nr., e-mailadresse samt telefonnummer og e-mailadresse på kontaktperson. Hertil skal oplyses selskabsform, organisations- og ejerstruktur, primære arbejdsområder samt antal medarbejere (pr. år over de seneste 2 år, gerne fordelt på relevante faggrupper). Oplysning om, hvorvidt ansøger er et konsortium;

2) Motivationsbrev (max 2 A4 sider). Ansøger skal for det samlede team vedlægge en skriftlig begrundelse for anmodningen, der redegør for de enkelte deltageres rolle i teamet, beskriver hvorfor teamet er velegnet til den udbudte opgave samt synliggør ansøgers kompetencer og erfaring ift. de kriterier, der lægges vægt på i udvælgelsen;

3) Økonomiske nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Ledelsespåtegnet erklæring med oplysninger om virksomhedens samlede omsætning, årets resultat, egenkapital og soliditetsgrad. Er ansøgerfirmaet yngre, skal ansøger vedlægge anden relevant og egnet dokumentation (fx revisorerklæring vedr. ansøgers kapitalforhold) for sin finansielle og økonomiske formåen. Såfremt ansøgning om prækvalifikation afgives af et konsortium, skal ovenstående oplysninger afgives for alle deltagere;

4) Referencer der dokumenterer erfaring med tilsvarende eller sammenlignelige opgaver, som ansøgeren udfører eller har udført inden for de seneste 10 år. Der må max afleveres 10 referencer fra hele teamet i alt (højest 2 A4-sider pr. reference). Referencer må omfatte både realiserede projekter og projekter på konceptniveau. På referencerne ønskes anført: Kunden, projektets navn og indhold, ansøgerens rolle i projektet, kontraktens værdi, varighed og tidspunkt for opgavens udførelse, kort begrundelse for referencens relevans;

5) Underskrevet Tro- og Love-erklæring der oplyser, at ansøgeren ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § 135, § 136 og § 137 stk.1, nr. 1-4 og nr. 6. Ansøgere, der befinder sig i en af de i Udbudslovens nævnte situationer, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.2)Type konkurrence
Lukket
Antal deltagere, der vil blive taget i betragtning: 5
IV.1.7)Navne på allerede udvalgte deltagere:
IV.1.9)Kriterier for vurdering af projekter:

Forslagene vil overordnet blive vurderet ud fra, om de bidrager til at realisere designkonkurrencens vision og målsætninger.

Der vil blive lagt vægt på, at forslagsstilleren kan præsentere et designmæssigt overbevisende, funktionelt, skalerbart og realiserbart designkoncept for hver af de 3 affaldsløsninger, og som opfylder konkurrenceprogrammets ønsker og krav.

IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af projekter og ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/10/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Dato for afsendelse til udvalgte ansøgere af opfordringer til at deltage
Dato: 11/11/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes i projekter eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.3)Præmieuddeling og bedømmelseskomité
IV.3.1)Oplysninger om præmie(r)
Der vil blive uddelt en eller flere præmier: nej
IV.3.2)Nærmere oplysninger om betalinger til alle deltagere:

Hvert af de teams, som afleverer et konditionsmæssigt konkurrenceforslag (inkl. vinderforslaget), vil blive honoreret med et fast vederlag på 200 000 DKK ekskl. moms. Beløbet kommer til udbetaling umiddelbart efter konkurrenceresultatets offentliggørelse ved fremsendelse af faktura.

IV.3.3)Opfølgende kontrakter
Enhver tjenesteydelseskontrakt, der tildeles som følge af konkurrencen, vil gå til vinderen eller vinderne af konkurrencen: ja
IV.3.4)Bedømmelseskomitéens afgørelse
Bedømmelseskomitéens afgørelse er bindende for den ordregivende myndighed/enhed: ja
IV.3.5)Navne på de udpegede medlemmer af bedømmelseskomitéen:
Vil fremgå af konkurrenceprogrammet

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

1) Konkurrenceperioden forventes at gå i gang mandag den 11.11.2019 med aflevering af forslag 24.1.2020;

2) Projektets gennemførelse er betinget af politisk godkendelse;

3) Kontraktsprog er dansk. Anmodning om prækvalifikation må dog, foruden på dansk, afleveres på engelsk, svensk og norsk;

4) Ordregiver forbeholder sig ret til at udpege mere end én vinder af projektkonkurrencen, såfremt det med udgangspunkt i oplyste bedømmelseskriterier ikke er muligt at udpege én vinder, jf. bestemmelserne i konkurrenceprogrammet;

5) Flere ansøgere kan i fællesskab gå sammen i konsortium eller anden sammenslutning med henblik på at afgive tilbud. Såfremt kontrakten tildeles et konsortium eller lignende sammenslutning, skal medlemmerne skriftligt erklære at påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget, der kan træffe bindende afgørelser vedr. kontrakten på alle medlemmers/deltageres vegne. I kontraktperioden skal konsortier eller lignende sammenslutninger optræde som én rådgiver;

6) Der ønskes ikke anmodninger om prækvalifikation fra producenter, da der i forlængelse af nærværende designkonkurrence vil blive gennemført et producentudbud;

7) Den kontrakt, der indgås i forlængelse af nærværende designkonkurrence, vil være baseret på Københavns Kommunes standard kontraktvilkår, herunder kommunens Arbejdsklausul og CSR-bilag. Kontrakten vil indgå som bilag til konkurrenceprogrammet.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til Lov nr. 492 af 12.5.2010 om håndhævelse af udbudsreglerne mv. (med senere ændringer) gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 1.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsensvej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/09/2019