Services - 41840-2021

Ongereviseerde computervertaling

27/01/2021    S18

Frankrijk-Rennes: Productie van films en video's en aanverwante diensten

2021/S 018-041840

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Pôle emploi
Postadres: Service «Achats et affaires juridiques», 36 rue de Léon, CS 75301
Plaats: Rennes Cedex 9
NUTS-code: FRH0 Bretagne
Postcode: 35053
Land: Frankrijk
E-mail: Achatsaffairesjuridiques.35076@pole-emploi.fr
Telefoon: +33 299352496
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.pole-emploi.fr
Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-publics.gouv.fr
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=696542&orgAcronyme=h8j
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=696542&orgAcronyme=h8j
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Emploi

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contract voor video-, podcasts en redactionele diensten — 2101-AC-AO-01

Referentienummer: 2101-AC-AO-01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
92110000 Productie van films en video's en aanverwante diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het onderwerp van deze raadpleging is de aankoop door Pôle emploi Bretagne van video-, podcasts en redactionele diensten.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 400 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

Geen.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Productie van video’s

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
92110000 Productie van films en video's en aanverwante diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH0 Bretagne
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De diensten waarop dit contract betrekking heeft, betreffen de productie van verslagen (filmen, editing, ondertiteling), animated video’s (motion design) en video’s 360.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Het contract wordt gesloten vanaf de datum van kennisgeving voor een vaste periode van twee jaar en kan tweemaal stilzwijgend met één jaar worden verlengd. De duur ervan mag derhalve niet meer dan vier jaar bedragen.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Productie van podcasts

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32353000 Geluidsopnamen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH0 Bretagne
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De levering van podcasts bestaat uit:

een contactpunt,

— registratie,

— montage, en

— ondertiteling.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Het contract wordt gesloten vanaf de datum van kennisgeving voor een vaste periode van twee jaar en kan tweemaal stilzwijgend met één jaar worden verlengd. De duur ervan mag derhalve niet meer dan vier jaar bedragen.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Redactionele diensten

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
92312211 Diensten verleend door tekstbureau
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH0 Bretagne
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De dienst bestaat uit een korte beschrijving van de beoogde doelen, onderwerp, hoek en stijl, een voorbeeld of tekst die reeds is opgesteld, redactie of herschrijven van teksten voor het redactioneel web.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Het contract wordt gesloten vanaf de datum van kennisgeving voor een vaste periode van twee jaar en kan tweemaal stilzwijgend met één jaar worden verlengd. De duur ervan mag derhalve niet meer dan vier jaar bedragen.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 26/02/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 26/02/2021
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Dit contract wordt gesloten met ingang van de datum van kennisgeving ervan voor een vaste periode van twee jaar en kan tweemaal stilzwijgend met één jaar worden verlengd. De duur ervan mag derhalve niet meer dan vier jaar bedragen.

VI.3)Nadere inlichtingen:

Verkrijgen van het GDB: het GDB kan worden gedownload van het kopersprofiel bovenaan de aankondiging. Om rechtstreeks toegang te krijgen tot de raadpleging via het kopersprofiel, moet procedurenummer 2101-AC-AO-01 worden ingevuld in „trefwoorden” voordat met de zoekopdracht wordt begonnen.

Aanvullende informatie: verdere informatie kan niet per telefoon of e-mail worden verkregen. Verzoeken om aanvullende informatie moeten via het kopersprofiel worden verzonden. De uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen is 18.2.2021.

Indiening van enveloppen: de enveloppen worden elektronisch verzonden via het kopersprofiel.

Selectie van de inschrijving: de opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de uit economisch oogpunt voordeligste inschrijving indient op basis van de criteria van artikel VI.2 van de raadplegingsverordening.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Rennes
Postadres: 3 contour de la Motte
Plaats: Rennes Cedex
Postcode: 35044
Land: Frankrijk
E-mail: Greffe.ta-rennes@juradm.fr
Telefoon: +33 223212828
Internetadres: http://www.rennes.tribunal-administratif.fr
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

a) vóór de sluiting van de overeenkomst, een beroep op grond van artikel L. 551-1 van het wetboek bestuursrecht en/of, tegen een van de overeenkomst scheidbare handeling, artikel R. 421-1 van dat wetboek binnen twee maanden na de vervulling van de formaliteiten voor de bekendmaking van de bestreden handeling, in voorkomend geval vergezeld van een verzoek tot opschorting op grond van artikel L. 521-1 van dat wetboek;

b) Na het sluiten van de overeenkomst:

(1) beroep op grond van artikel L. 551-13 van dezelfde code binnen 31 dagen na de bekendmaking van de aankondiging van de gegunde opdracht;

(2) behalve in het geval van afgewezen gegadigden, een beroep tegen een handeling die van de overeenkomst kan worden gescheiden op grond van artikel R. 421-1 van dat wetboek binnen twee maanden na de vervulling van de formaliteiten voor bekendmaking van de bestreden handeling, in voorkomend geval vergezeld van een verzoek tot opschorting op grond van artikel L. 521-1 van dat wetboek;

(3) in het geval van afgewezen gegadigden, volledige rechtsmacht om de geldigheid van de opdracht of een aantal bepalingen ervan aan te vechten, binnen twee maanden na de bekendmaking van de aankondiging van de gegunde opdracht, in voorkomend geval vergezeld van een verzoek tot opschorting op bovengenoemde basis en/of een vordering tot schadevergoeding; in het geval van een vordering tot schadevergoeding, voorafgaand administratief beroep bij de regionale directeur aan het hoofd van het advies en het beroep in volle samenstelling binnen twee maanden na het afwijzende besluit.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/01/2021