Tjenesteydelser - 418468-2019

05/09/2019    S171    - - Tjenesteydelser - Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed - Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse 

Danmark-Vejle: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje

2019/S 171-418468

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Region Syddanmark
29190909
Damhaven 12
Vejle
7100
Danmark
Kontaktperson: Frits Rasmussen
Telefon: +45 22432267
E-mail: frits.rasmussen@rsyd.dk
NUTS-kode: DK03

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rsyd.dk

Internetadresse for køberprofilen: http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/181055

I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kontrakt om opgradering af IT-system og tilkøb af moduler

Sagsnr.: 19/25506
II.1.2)Hoved-CPV-kode
33000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kontrakten omfatter levering, installation, implementering inkl. uddannelse og idriftsættelse af såvel opgradering af system til sterilcentralen som tilkøb af funktionalitet til sporbarhed på Sydvestjysk Sygehus.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33197000
48000000
48180000
72130000
72600000
80511000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
Hovedudførelsessted:

Sydvestjysk Sygehus

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Samlet T-DOC løsning til Sydvestjysk Sygehus, der varetager IT understøttelse af genbehandlingen af steriliserbart medicinsk udstyr. Løsningen skal desuden understøtte sterilleverancen og dermed sporingen af færdigpakkede procedurebaserede vogne til Sydvestjysk Sygehus' operationsafdelinger. Leverancen omfatter levering, installation, implementering inkl. uddannelse og idriftsættelse af såvel opgradering af system til sterilcentralen som tilkøb af funktionalitet til sporbarhed på Sydvestjysk Sygehus.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Kontrakten kan af tekniske grunde kun overdrages til en bestemt økonomisk aktør. Disse grunde vedrører regionens ufravigelige kliniske og tekniske krav til udstyret. Pågældende leverandør er, efter regionens vurdering, den eneste på markedet som opfylder disse ufravigelige krav til systemet:

1) Systemet skal være på dansk på grund af brugernes sprogkompetencer af hensyn til patientsikkerheden;

2) Systemet skal til en hver tid kunne generere oplysninger om: hvor, hvornår og af hvem en handling er blevet udført af, og hvor produktet befinder sig, hvornår og hvilken kunde der eventuelt har bestilt produktet;

3) Der skal være mulighed for at tilkoble sterile engangsvarer. Registreringerne skal kunne foretages vha. leverandørens stregkoder evt. indtastning af LOT nummer og Udløbsdato;

4) Det skal være muligt at tilføje en haste status på enheds og produktniveau via intranet opkobling og via klientadgang i sterilcentralen;

5) Systemet skal kunne logge procesdata fra autoklaver og vaskemaskiner, herunder eksisterende procesudstyr hvad enten de sendes som: Livedata (data overførsler med definerende hyppighed på minimum 1 sek.) eller postprocesdata;

6) Systemet skal kunne sende data (data overførsel efter endt procesforløb som XML filer);

7) Systemet skal ubetinget kunne opsamle og integrere med nuværende g rundsystem T-Doc 1000, idet alle nuværende grunddata og stamoplysninger, anvisninger, pakkesedler og fotodokumentation kan gå tabt;

8) Systemet skal have en garanteret oppetid på 98;

9) Al support skal foregå på dansk eller et skandinavisk sprog med en åbningstid minimum 07:00-17:00 på alle hverdage.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
16/08/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Getinge Danmark A/S
13237689
Industriparken 44 B
Ballerup
2750
Danmark
E-mail: getinge.danmark@getinge.com
NUTS-kode: DK01

Internetadresse: www.getinge.com

Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 2 500 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klagefristerne er fastsat i lov om Klagenævnet for Udbud § 7 stk. 3. Det fremgår heraf:

I tilfælde hvor ordregiveren forud for en kontraktindgåelse har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, hvoraf det fremgår, at ordregiveren agter at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, og denne bekendtgørelse indeholder en begrundelse for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, og når kontrakten ikke er indgået inden udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, skal klage i forbindelse med ordregiverens beslutning om, at ordregiveren har til hensigt at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Samme frist gælder ved indbringelse for domstolene, jf. § 7 stk. 6.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/09/2019