Services - 418586-2018

26/09/2018    S185    - - Services - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte 

Pologne-Wojnicz: Services liés aux déchets et aux ordures

2018/S 185-418586

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Gmina Wojnicz
ul. Rynek 1
Wojnicz
32-830
Pologne
Point(s) de contact: Dawid Studencki
Téléphone: +48 146319857
Courriel: biuro@proficonsulting.com.pl
Fax: +48 146790100
Code NUTS: PL217

Adresse(s) internet:

Adresse principale: http://www.wojnicz.pl

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Wojnicz”

Numéro de référence: ZP 8/2018
II.1.2)Code CPV principal
90500000
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

3.2. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Wojnicz – w podziale na 2 części.

1) Część nr 1 – „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wojnicz”

2) Część nr 2 – „Wykonywanie usługi odbioru odpadów stałych z obiektów komunalnych, cmentarza komunalnego oraz ze sprzątania targowisk, ulic i placów”

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 1 302 708.79 PLN
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Część nr 1 – „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wojnicz”

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
90513100
90533000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL217
Lieu principal d'exécution:

Gmina Wojnicz

II.2.4)Description des prestations:

1) Część nr 1 – „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wojnicz”

Wykonawca zobowiązany jest świadczyć kompleksową obsługę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Wojnicz. Obsługa obejmuje także dostawę pojemników na odpady zmieszane oraz stosownie do prowadzonej zbiórki worków na odpady zebrane selektywnie do wszystkich odbiorców zadeklarowanych i wskazanych przez Zamawiającego oraz obsługę i odbiór odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Wykonawca będzie wykonywał przez cały okres obowiązywania umowy odbiór:

• odpadów zmieszanych z pojemników co dwa tygodnie,

• odbiór odpadów zebranych selektywnie w workach jeden raz na miesiąc,

• odbiór odpadów „zielonych” w workach odbywał się będzie co dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada,

• odbiór odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,

• odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych odbywał się będzie w okresie zamówienia dwa razy w roku, w miesiącach kwiecień – maj i wrzesień – październik na zasadzie mobilnej zbiórki ww. odpadów sprzed posesji.

— Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia –część 1

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Część nr 2 – „Wykonywanie usługi odbioru odpadów stałych z obiektów komunalnych, cmentarza komunalnego oraz ze sprzątania targowisk, ulic i placów”.

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
90513200
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL217
Lieu principal d'exécution:

Gmina Wojnicz

II.2.4)Description des prestations:

2) Część nr 2 – „Wykonywanie usługi odbioru odpadów stałych z obiektów komunalnych, cmentarza komunalnego oraz ze sprzątania targowisk, ulic i placów”

• Usługi określone powyżej nie obejmuje wywozu gruzu, złomu, metali, odpadów przemysłowych, obiektów wielkogabarytowych oraz nieczystości niebezpiecznych dla życia i zdrowia pracowników Wykonawcy.

• W zakresie usług świadczonych na rzecz Zamawiającego Wykonawca zapewni ustawienie w wyznaczonych miejscach kontenerów i/lub pojemników/worków umożliwiających składanie i usuwanie odpadów.

• Odbiór odpadów z cmentarza komunalnego i odpadów ze sprzątania targowisk, placów i ulic Wykonawca dokona w ciągu 24 godzin od telefonicznego zgłoszenia Zamawiającego. Natomiast odbiór odpadów z obiektów komunalnych oraz odpadów segregowanych odbywał się będzie zgodnie z ustalonym w porozumieniu z Zamawiającym harmonogramem odbioru odpadów. Odbiór odpadów z obiektów komunalnych będzie miał miejsce raz na dwa tygodnie, natomiast odpadów segregowanych raz w miesiącu.

— Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia –cześć 2

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Niewykorzystanie przez Zamawiającego przedmiotu umowy w zakresie do 50 % ilości określonych w poszczególnych pozycjach nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy – dotycz części 2.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1
Lot nº: 1
Intitulé:

Część nr 1 – „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wojnicz”

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 2
Lot nº: 2
Intitulé:

Część nr 2 – „Wykonywanie usługi odbioru odpadów stałych z obiektów komunalnych, cmentarza komunalnego oraz ze sprzątania targowisk, ulic i placów”.

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
21/09/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
AVR S.A.
ul. J. Dietla 93/4
Kraków
31-031
Pologne
Code NUTS: PL213
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
FBSERWIS KARPATIA Sp. z o.o.
ul. Odległa 8
Tarnów
33-100
Pologne
Code NUTS: PL217
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 78 409.72 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 64 673.20 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie części nr 1 – na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) PZP, albowiem oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający kwoty tej nie może zwiększyć.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Pologne
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Pologne
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
25/09/2018