Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 418923-2021

17/08/2021    S158

Slovensko-Bratislava: Požičiavanie autobusov a autokarov s vodičom

2021/S 158-418923

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2021/S 107-281302)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00002801
Poštová adresa: Bajkalská
Mesto/obec: Bratislava-Ružinov
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
PSČ: 82799
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Pokojný
E-mail: vladimir.pokojny@siea.gov.sk
Telefón: +421 258248207
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.siea.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/12

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Zabezpečenie autobusu na vodíkový pohon s obsluhou / s vodičom

Referenčné číslo: NL032021
II.1.2)Hlavný kód CPV
60172000 Požičiavanie autobusov a autokarov s vodičom - CB44
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je zabezpečenie autobusu na vodíkový pohon, bližšie špecifikovaného v súťažných podkladoch v

opise predmetu zákazky. Autobus bude využívaný v rámci národného projektu Žiť energiou (ďalej len NP ŽE),

implementovaného Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, na účely statickej a dynamickej prezentácie

bezemisných hromadných dopravných prostriedkov, autobusov, a prezentovať ich možnosti využitia v hromadnej

doprave pre širokú a odbornú verejnosť na rôznych podujatiach organizovaných v rámci NP ŽE. Pre účely prezentácie

vyššie uvedených aktivít, verejný obstarávateľ bude akceptovať ponuku autobusu, ktorý bude určený buď na dopravu v

meste, ako napríklad mestský autobus, alebo určený na dopravu v okolí miest, ako napríklad prímestský autobus, alebo

autobus určený na diaľkovú dopravu cestujúcich.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
12/08/2021
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 107-281302

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na predkladanie ponúk
Namiesto:
Dátum: 13/08/2021
Miestny čas: 11:00
má byť:
Dátum: 20/08/2021
Miestny čas: 10:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky otvárania ponúk
Namiesto:
Dátum: 13/08/2021
Miestny čas: 11:30
má byť:
Dátum: 20/08/2021
Miestny čas: 10:30
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: